အယ္ဒီတာ့စကား — February 02, 2013

တစ္ေသြးတည္း တစ္သံတည္းႏွင့္ တစ္သားတည္း တစ္သံတည္း     

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို အခါမလပ္ အသိေပးႏိုင္သျဖင့္  ေကအိုင္ေအ/ေကအိုင္အို တို႔မွာ တပ္မေတာ္၏ အသာစီးရယူမႈကို ခံေနရသည္ဟု ျမင္စရာ ျဖစ္ေန ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ မဟုတ္သည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ မမွန္မကန္ သတင္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပ ေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဆိုပါသည္။ သတင္းမ်ားကို ဘက္မ လိုက္ဘဲ ေရးသားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးရန္သာမက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို မိမိတို႔အတြက္ ေျဖရွင္း တင္ျပခြင့္ အခြင့္အလမ္းရသည္ဟု သေဘာထားကာ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတင္းမ်ားကို မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ လည္း ေကအိုင္ေအ ဘက္က သတင္းမ်ားက လႊမ္းမိုးေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအတြက္ အစိုးရ အလိုက် ေရး သားေဖာ္ျပေနေသာ သတင္းစာ အျဖစ္ ျမင္ေနသည့္အျမင္ကို ယင္းတို႕ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မတတ္ႏိုင္ ၾကေသးျခင္းေၾကာင့္လည္း တစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ ဘက္က ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားဘက္သို႔ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရွိဘဲ ယင္းတို႔ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ ကိုသာ ကိုးကားေစလိုျခင္းကလည္း တစ္ ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဌာနမ်ား အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ထုတ္ ျပန္ေပးရမည္ဟူသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္မႈ ဥပေဒ (Freedom of Information Law) ကဲ့သို႕ေသာ ဥပေဒမ်ိဳး ေပၚထြက္ ရန္လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မီဒီယာ ဥပေဒသည္ မီဒီယာ ေလာကသားမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ထိုမီဒီယာသမားမ်ား က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္အတြက္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါမွ မီဒီယာကို ေၾကာက္တတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မေၾကာက္ တတ္ေသာ္ လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သည္ေနရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္မွာ မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္မဆို လိုအပ္ေၾကာင္း ယခုကခ်င္အေရးက သက္ေသျဖစ္ေန သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေကအိုင္ေအ တို႔ဘက္က မည္သည့္ တာဝန္ရွိသူကိုမဆို လြယ္လင့္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ တာဝန္ရွိသူကမဆို မည္သည့္ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ားကိုမွ် မျငင္းတမ္း ေျဖၾကားေပးႏိုင္ၾကျခင္း ကလည္း အေရးပါသည့္ ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္ ကို ေတြ႕ၾက ရေပမည္။ ထိုသို႕ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္မွာ ေကအိုင္ေအတပ္တြင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ သျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း လက္ခံရေပမည္။ မည္သည့္ တာဝန္ရွိသူကမွ် သည္ကိစၥကိုျဖင့္ သူတို႔ ေျဖခြင့္မရွိပါဟု မျငင္းၾကသည္မွာ သူတို႔အား တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ သူတို႔အားလံုးတြင္ တစ္သားတည္း စိတ္ဓာတ္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ မည္မွ် မ်ားျပားေသာ လူမ်ားက ေျဖဆို သည္ျဖစ္ေစ တစ္သံတည္း ျဖစ္ေန ပါမည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ မီဒီယာ၏ အေမးကို ျပန္ေျဖရန္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိၿပီး ထိုသူ႔ကို မည္ကဲ့သို႕ ဆက္သြယ္ ရမည္မွန္း မသိျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိက မီဒီယာတို႔က တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဆန္စြာ သတင္း ေဖာ္ျပေနရျခင္းဟု ဆိုရာတြင္လည္း ထိုတစ္သံတည္း ကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ျပန္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ တစ္သံတည္း ထြက္ႏိုင္ရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ၏ အသံကိုသာ ေစာင့္ေနရျခင္းမ်ိဳးရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ အသံကို တပ္မေတာ္သား အသီးသီးက ကိုယ္စားျပဳ မေျဖၾကားႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာ တိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္က အေရးနိမ့္သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေနရသည္။  တစ္ေသြးတည္းမို႔ မည္သည့္ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူကမဆို မည္သည့္ မီဒီယာက ေမးေမး တစ္သံတည္းသာ ထြက္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ျဖင့္ အေျဖေပးႏိုင္ၾကလွ်င္ သည္ႏွယ္ အေရးနိမ့္မႈ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာသမားမ်ားက ဘက္မလိုက္က်င့္ဝတ္အား ေစာင့္ ထိန္းႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္မႈ ဥပေဒသစ္ ေပၚထြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္းဟု မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ယင္းတို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တစ္သံတည္း ထြက္ႏိုင္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း အသိေပး တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*