အယ္ဒီတာ့စကား — February 06, 2013

ဥပေဒရွိ႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္သေလာ

ႏိုင္ငံ့အေရး ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ မွန္ကန္ စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒေကာင္း မ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ၾကရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။  ယခင္အစိုးရေခတ္တြင္ မရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ သည္ ႏိုင္ငံ့ အေရး ျပႆနာ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေရး ဆိုလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုပင္ လြန္ဆန္ကာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္  ဆက္လက္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္႐ံုျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္လား။ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း သည္ ဆိုရာတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကသာ ေျဖရွင္းရ႐ိုး ထံုးစံရွိပါသည္။ သည္ေနရာတြင္ လည္း လႊတ္ေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္၏ စိုးမိုးစြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ခုတြင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ဆိုသည္ကို ရရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေရးပါေသာေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွား ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ရွိေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားမွလည္း ဥပေဒေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ဘဝထဲတြင္ အသက္ဝင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္သင့္ၾကပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံသား တို႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာရွိကာ လက္ေတြ႕ဘဝထဲတြင္ အသက္မဝင္ ျဖစ္ေနဆဲ ရွိေနေသးသည္မွာလည္း အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသက္ ၁၆ သို႔မဟုတ္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလူငယ္မ်ားအား အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားရာ မည္သည့္ အရပ္ေဒသရွိ မည္မွ် ေသးငယ္သည့္ ဆိုင္ပင္ျဖစ္ေစ အရြယ္ ငယ္သည့္ လူတစ္ဦးက အရက္ဝယ္ရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ကို ၾကည့္ၿပီး အသက္ျပည့္ မျပည့္ စိစစ္ၿပီးမွ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ အေလ့အထကို အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးၾကပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ေသာက္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လူႀကီးမိဘ ကခိုင္းသျဖင့္ လာဝယ္ပါသည္ဟူေသာ ဆင္ေျခမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ထိုက္သင့္သည့္ အဖိုးအခထက္ ပိုေပးသည့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစေပးသည့္တိုင္ အရာမေရာက္သည္ထိ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကသည္မွာလည္းအမွန္တရားပင္။ ထိုကဲ့သို႕ဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က အဂတိေလးပါးမလိုက္စားဘဲ ဥပေဒအတိုင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္၊ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူခြင့္ျပဳၾကသည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ရန္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့အေရးျပသနာမ်ားအတြက္ အဆံုးသတ္ အေျဖ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သတိျပဳၾကရပါမည္။ ဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္ အားထုတ္ၾကရသည့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းတို႔ ကသာ ႏိုင္ငံ့အေရးျပသနာမ်ားကို အေကာင္း ဆံုး ေျဖရွင္း ေပးရန္ ႀကိဳးစားေပးေန သည္ဟု မျမင္သင့္ၾကပါ။ မည္မွ်ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ဆိုေစ ထိုဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ႏွင့္ အကန္႔ အသတ္ကို မရရွိ၊ မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ အေရးယူမႈကိုမွ် မခံရလွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း  ထိုဥပေဒ ၏ ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ဥပေဒ စာအုပ္ႀကီးထဲတြင္ ပင္ရွိေနပါဦးမည္။ ထိုအခါ ထိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ိဳး ေပၚထြက္ေအာင္ အားထုတ္ရက်ိဳး နပ္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ရႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကသာ အားထုတ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ထိုဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အသက္ဝင္ က်င့္သံုး လိုက္နာေရး အတြက္ တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႕သာမက တတ္သိပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးက အားထုတ္ၾက ရပါမည္။ က်န္မ႑ိဳင္အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံသား အေပါင္းအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒေကာင္းမ်ား အသက္ဝင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑ကို ေက်ပြန္ပီျပင္ ထမ္းသင့္ၾကပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*