အယ္ဒီတာ့စကား — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

အကာ ႏွင့္ အႏွစ္

ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ဟု ဆိုၾကရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ သည့္ ေအးအတူ ပူအမွ် စိတ္ဓာတ္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ၾကားရလွပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မွသည္ လက္ရွိ အေနအထားအထိ သည္စိတ္ဓာတ္မွာ သည္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရင္ထဲသို႔ အညီအမွ် နက္႐ႈိင္းစြာ ေနရာ ယူၿပီးဟု မယူဆႏိုင္ေသးပါေခ်။ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကား မေၾကလည္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာခဲ့ရာ အခြင့္ အေရးကိစၥ မဟုတ္သည့္ အရာမ်ားတြင္ပင္ “တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဗမာ”ဟူေသာ ခြဲျခား႐ႈျမင္မႈသည္ သိသာထင္ရွား လာခဲ့သည္။ စင္စစ္ ေသြးမေႏွာေသာ တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္မ်ား ဦးေရ ထက္ ေသြးေႏွာေသာ ႏိုင္ငံ သားမ်ား ဦးေရက ပိုမိုမ်ားျပား လာေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေနထိုင္ျခင္း မျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ေသြးခ်င္းမ်ားကပင္ တိုင္းရင္းသားဟု လြယ္လင့္တကူ လက္ခံရန္ ခက္ခဲျခင္း မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိ ပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္မေရာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းခြင့္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ ေဒြးေရာယွက္တင္ ႀကီးျပင္းရသျဖင့္  တိုင္းရင္းသားမာန နည္းပါးသည္ဟု ယူဆၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမာနကို ၾကက္ဥတစ္လံုး၏ အႏွစ္သဖြယ္ သေဘာထားကာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ကို ၾကက္ဥအကာသဖြယ္ ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္ပါမွ ထိုကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း တိုင္းရင္းသား မာန (Ethnic Pride) တည္းဟူေသာ အႏွစ္ကို မေမ့မေဖ်ာက္သင့္သကဲ့သို႔ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကား၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ ေနထိုင္သည့္ အရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စသည့္ ၾကက္ဥအခြံတို႕ မည္မွ်ပင္ ကြာျခားေနသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းဟူသည့္ ျဖဴစင္ မွ်တေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ (Citizen’s Spirit) ၾကက္ဥအကာ၏ လႊမ္းၿခံဳမႈကို အရယူကာ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သမွ်ေသာ အမွတ္ အသားလကၡဏာ (Identity) ကို ပံုေဖာ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ ပါသည္။ သို႔မွသာ အႏွစ္ႏွင့္ အခြံမွာ မည္မွ် ကြာျခားသည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္း၏ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ စြမ္းလွ်င္ စြမ္းသေလာက္၊ ခြန္အားျပည့္လွ်င္ ျပည့္သေလာက္ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ဟူသည့္ သေဘာထားကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္ကာ အစစ္အမွန္ ေအးအတူ ပူအမွ် ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အတြက္လည္း အလြယ္ကူဆံုး ဆံုခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္သာ ျဖစ္ပါမည္။ တိုင္းရင္းသား မာနသက္သက္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈကို ေျပာၾကရာတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား မာနထက္ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံလွ်င္ ပိုမိုခရီးေရာက္မည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕က ေျမလတ္ ေဒသရွိ လူမ်ားစုအႏြယ္၀င္ဟု သတ္မွတ္ ထား ေသာ ဗမာမ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေနရပံုမ်ားကို ျမင္ရသည့္ အခါ တစ္ခါက သူတို႔မွာသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အခြင့္အေရးမဲ့ေနသည္ဟု ခံစားရခ်က္မ်ား သက္သာရာ ရသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္ကို သိရွိခဲ့ရဖူးပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမာနသည္ ေမ့ေဖ်ာက္ ေကာင္းေသာ အရာ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ေရွ႕တန္းတင္ရမည့္ စိတ္မ်ဳိး မဟုတ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ၾကက္ဥ၏ အႏွစ္သည္ အတြင္းဆံုးပိုင္းတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ကာ အႏွစ္မပါလွ်င္ ၾကက္ဥ မျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ တိုင္းရင္းသားမာနသည္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကရပါမည္။ ထို႔တူ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ ဟူသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ၾကက္ဥအကာ တစ္လံုးကဲ့သို႔ ေမြးျမဴႏိုင္ၾက ပါလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုလြယ္လင့္တကူ ရယူ ႏိုင္ၾကပါမည္။ ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ေနေန၊ မည္သည့္ဘာ သာစကားကို ေျပာေျပာ၊ မည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္၊ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားေသြး ပါပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းဟူသည့္ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္က သာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အႏွစ္ကိုလည္း မပစ္ပယ္ဘဲ အကာကို ဖက္တြယ္ကာ မိမိႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*