အယ္ဒီတာ့စကား — February 20, 2013

အေရးႀကီးသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္

သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထက္စာလွ်င္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ ျပည့္ဝေသာ လူသား အရင္း အျမစ္ သယံဇာတ သည္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ သာလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းကို ႏိုင္င့ံအက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ လူ သား အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိလွ်င္ ထိုသဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီး ကုန္ဆံုး႐ံုသာ ရွိေပရာ ထိုသို႔ အရည္ အခ်င္း ျပည့္ ဝေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈ သည္ ႏိုင္ငံတိုင္း အတြက္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္က လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းကာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳ လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ပင္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ ေသာင္းဂဏန္း ရွိရာ ထိုလူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေနရာေပး အသိအမွတ္ျပဳေရးသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လံုးဝမရွိ ဟု ဘူးခံျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားႏွင့္ တကြ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားမွာ နည္း အဖံုဖံုျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပင္ပသို႔ တြန္းပို႔ခံခဲ့ ၾကရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း ဦးေႏွာက္ ယိုဖိတ္ျခင္း (Internal Brain Drainage) ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးငယ္တို႔၏ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ မ်ားမွာ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးေဆာင္ခြင့္မရဘဲ အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔တိုင္ လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားမွာ လက္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းသို႔ တသားတည္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ႏွစ္ကာလရွည္ ၾကာစြာ အက်ဥ္းက်ေန ခဲ့ရသျဖင့္ သူတို႔ တတ္ေျမာက္ထားေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ မျဖစ္ ေတာ့ျခင္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္း လာေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေကာင္းစြာ မကုသ မျပဳျပင္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ မွ်ထမ္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ မရွိရာမွ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သာမက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ပါ သူတို႔၏ အခန္းက႑မွာ ေသးသိမ္ လာရျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာမွာ ေျဖရွင္းေျပလည္ႏိုင္သည့္ အေန အထားသို႔မေရာက္ရွိေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါက အရည္ အခ်င္း ျပည့္ဝခဲ့ေသာ၊ ယခုတိုင္ အရည္အခ်င္း မညံ့ေသး သည့္တိုင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း သို႔ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရေသးေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီး လွပါသည္။

ထိုနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံႏိုင္လာလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကိုလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း အက်ိဳးရွိေစမည့္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ အသက္သြင္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ အရည္ အေသြးရွိေသာ  လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားထက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ပိုမိုလိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ လက္နက္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာသူ မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ မရင္းႏွီးမကၽြမ္းဝင္ခဲ့ရေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို ဆည္းပူးခြင့္ရကာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို အျခား တစ္နည္းျဖင့္ သယ္ပိုးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရသင့္ၾကပါသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း အရည္အေသြး မ်ိဳးစံု ျပည့္ဝေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္ ျပည့္ဝလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္လာရန္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရး အတြက္ ပ ညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ၾကသည့္ နည္းတူ အရည္အခ်င္း ရွိခဲ့ေသာ၊ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္တိုင္ ေတာက္ေျပာင္စြာ အသံုးခ်ခြင့္မရ ေသာ၊ မူလရွိၿပီးသား အရည္အခ်င္း သာမက ေနာက္ထပ္ အရည္ အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝလာႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကား ပ်ဳိးေထာင္မႈျဖင့္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေနေသာ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း လူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားကိုလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အက်ဳိးရွိရွိ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အရည္ အခ်င္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ နစ္နာခဲ့သည္ မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေရး၊ ထိုက္တန္ေသာ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထည့္သြင္း ေနရာေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*