အယ္ဒီတာ့စကား — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ပန္းတိုင္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အာဏာရွင္ႏွင့္ အတိုက္အခံဟူ သည့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ကိုသာ ေျပာဆို ေတြးေတာခဲ့ၾကရာမွ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဟူသည့္ အေျဖကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်င့္သံုး လာခဲ့ပါသည္။ အသစ္ေပၚလာေသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပံုစံသစ္ျဖစ္  ေသာ္လည္း ပါတီစံုလႊတ္ေတာ္ မျဖစ္ေသးျခင္း မွာလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား အ႐ုိးစြဲေနေသာ အာဏာလက္ရွိႏွင့္ အတိုက္အခံဟူေသာ ဘက္ႏွစ္ဖက္ စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ တြန္းအား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေန ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္သာ အတိုက္အခံဟု ဆိုႏိုင္မည့္ အာဏာရွိ ပါတီႀကီးမွ မဟုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုရွိကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္မူ အာဏာရွိ ပါတီႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ရွိေနၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား  တြင္လည္း အာဏာရွိ ပါတီႀကီးမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးငယ္မ်ားက အမ်ားစု ပါဝင္ေနသျဖင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနမႈမ်ား အထင္အရွား ေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းျဖင့္ အေရာက္လွမ္း သည့္ ေနရာတြင္ပင္ ခရီးလမ္း ဆံုးေနသည္မွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ပန္းတိုင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသေလာ ဟု ေစာေၾကာ ၾကရန္ လိုလာပါၿပီ။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပန္းတိုင္မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ဟုဆိုလွ်င္ ယခုအခါ ပါတီစံုရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္ရာ ပန္းတိုင္ေရာက္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္လား။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အစျပဳ၍ ထိုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုေနၾကပါၿပီ။ ထို႔တူ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုက ေျပာလာၾကပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပန္းတိုင္မွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေလာက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္စနစ္ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ေရးအထိ ေတြးၾကရပါေတာ့မည္။

သည္ေနရာမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို လည္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၾကေပသည္။ ပန္းတိုင္ကို တပ္အပ္ေသခ်ာ မသိဘဲ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ဆိုသည္ကို ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ပန္းတိုင္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ပါတီစံု၏ အခန္းက႑ သည္ ေပၚလြင္ေနရေပမည္။ ထို႔အတူ ပန္းတိုင္ သည္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ စနစ္ဆိုလွ်င္လည္း ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑ သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နည္းတူ အေရးပါၿပီး ေပၚလြင္ထင္ရွား ရေပမည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ ရာေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္ မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အသီးသီးအေနျဖင့္ တူညီမွ်တေသာ ၾသဇာ၊ အားထုတ္မႈမ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳကာ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရပါ မည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခန္း က႑သည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသေလာက္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာမူ ေမွးမွိန္ ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္း သည္ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ စနစ္ဟူသည့္ ပန္းတိုင္အတြက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ရွိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းတိုင္ကို တပ္အပ္ ေသခ်ာ မသိလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ဟုေမးၾကရေပမည္။ ပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျဖင့္သာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို  အေကာင္းဆံုး ဖန္တီး ျဖတ္ေက်ာ္ၾက ရပါမည္။ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပ့ံ မျဖစ္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ ထိုအားထုတ္မႈ မ်ားမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္ေသာ္လည္း ေရွ႕လည္းမတိုးသည့္ ဝဲကေတာ့ လွည့္လည္ ေရအိုင္ ႏြံ သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္လာပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ တပ္အပ္ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ရန္ အားထုတ္သင့္ ၾကသကဲ့သို႔ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလအားထုတ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*