အယ္ဒီတာ့စကား — မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

မီဒီယာ ေလာကသားမ်ားက မီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ေျပာေနၾကခ်ိန္တြင္ ျပန္ ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက  ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း ဟူ၍ ထုတ္ျပလိုက္သည္။   မီဒီယာသမားမ်ား အဖို႔ သမိုင္းတေလွ်ာက္ လံုၿခံဳမႈ မဲ့ခဲ့ရသည့္ အေနအထားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသကဲ့သို႕ ယခုတိုင္လည္း အႏၱရာယ္ မကင္းသည့္ လမ္းကို မိမိတို႔၏ က်င့္ဝတ္လိုက္နာျခင္းတည္း ဟူေသာ အကာအကြယ္ေအာက္မွာပင္    ေလွ်ာက္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာ ဥပေဒေကာင္း တစ္ရပ္၏ အရိပ္အာဝါသကို မီဒီယာသမားမ်ား အားလံုးက လိုအပ္ေနခ်ိန္ လည္း ျဖစ္ေပ သည္။ ထို႔အတြက္ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းေသာ မီဒီယာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို လည္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ အေနျဖင့္ မီဒီယာဥပေဒ ရွိ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ ကို အျမန္ပယ္ဖ်က္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို တားျမစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ခြင့္ကို အာမခံေသာ ဥပေဒ (Freedom of Information Law) အသစ္ေပၚထြက္ေရးတို႕ကို တိုက္တြန္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ မီဒီယာ သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္လာသည္မွာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ေနပါသည္။

၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေရွ႕ေနပညာရွင္တစ္ဦးက ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာကအတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ ဟု ယခုဥပေဒၾကမ္းကို ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာအသင္း၊ ျမန္မာသတင္း သမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္တို႕ အားလံုးကမူ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ မ်ားကို ဖီလာ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ တညီ တၫြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႀကိဳဆိုသူက ေထာက္ျပသည္မွာ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းကို အဖြဲ႕ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ပံုမႏွိပ္မီ ဆင္ဆာတင္ရန္ မလိုေတာ့ျခင္း ႏွင့္ ယခုဥပေဒအရ အေရးယူရာတြင္လည္း ရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းမွာ  အားသာခ်က္မ်ား  ျဖစ္သည္ဟု  ဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္  ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင္ သည္ မီဒီယာအလုပ္ကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေနၾကေသာ မီဒီယာ သမားမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ တို႔ႏွင့္စာလွ်င္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ က်မႈႏွင့္ ေဝးကြာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း အား ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္ရက္တြင္ ပါဝင္လာသည့္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ရာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခုတိုင္ ေရွးမူကို က်င့္ သံုးဆဲဟု ယူဆႏိုင္ပါ သည္။ မိမိ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို မိမိပိုင္ သတင္းစာမွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ၏ အျပဳအမူ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လက္ေတြ႕ မီဒီယာ သမားမ်ားက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ရိပ္စားမိသည့္အတြက္ ထိုအခက္အခဲအား ေက်ာ္လြန္ရန္ အားထုတ္မႈဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

စင္စစ္ မီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သာမန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳေပး ျခင္းသည္သာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ အာမခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္က ေထာက္ျပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ေဝခြင့္ လိုင္စင္ သေဘာ ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုလိုင္စင္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ကာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ဆန္က်င္ ေဆာင္ရြက္ပါက တရားမဝင္ ထုတ္ဝင္စာအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (လိုင္စင္) ကို ႐ုပ္သိမ္း၊ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ျခင္းတို႔မွာ ထုတ္ေဝၿပီး ဆင္ဆာလုပ္ျခင္းအရာ ေျမာက္ေနသကဲ့သို႔ သတင္းဌာနမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကီးစြာ ေသာ အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္ေန ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာ ဌာန၌ မည္သည့္မီဒီယာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အသိေပး မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွအပ မည္သည့္ လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုမွ် ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုသကဲ့သို႔ ထိုလက္မွတ္အား ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခုက လြယ္လင့္တကူ ႐ုပ္သိမ္းရပ္ဆိုင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ မီဒီယာေလာကကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားေၾကာင့္ပင္ သက္ေမြးပညာသည္ မပီသေသာ မီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္လာေနသည့္ ယခုကာလမ်ိဳးတြင္ လိုင္စင္ ခ်ေပးျခင္းကို မီဒီယာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဟု ဆင္ေျခေပးေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ေနာင္တြင္လည္း အရည္အေသြး ရွိေသာ မီဒီယာေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေပၚထြက္လာေသာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းသည္ မီဒီယာသားမ်ား အတြက္ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ကို ျဖစ္ေစရာေရာက္ေန သည္ဟု ျမင္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးကို ေလးစားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးငယ္မ်ားက ယခုဥပေဒၾကမ္းအား အတည္မျပဳ ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*