အယ္ဒီတာ့စကား — မတ္ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

လူေရြးျခင္း၊ မူေရးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အင္အား အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ကာ ယင္းတို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္သည္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ယခုအခါ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ညီလာခံမ်ားကို က်င္းပလာၾကသည္။ အင္အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ညီလာခံ က်င္းပကာ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္း႐ံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပသည္။ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တိုတို အတြင္းတြင္ ထိုလုပ္ရပ္ ႏွစ္ခုစလံုးအား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပမည္။ သို႔ရာတြင္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပသည္ ဆိုရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ ဗာဟီရမ်ားႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္တတ္ ၾကေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူေရြးသည့္ အမႈကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ရကား မူေရးသည့္အလုပ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားကို အမ်ားသေဘာ ဆႏၵျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ကာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကိုမူ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီသည္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ သေဘာအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသသာ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ယင္း၏ ေပၚလစီဟုဆိုရာတြင္ “ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္သည္” ဟု လြယ္လြယ္ မဆိုႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သို႕ေသာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာေသာ ပန္းတိုင္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ခ်ျပ အစီရင္ခံၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီ၏ မူဝါဒကို ပါတီဝင္  အမ်ားစု၏ ဆႏၵသေဘာထားျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးသည္လည္း ဒီမိုကေရ စီစနစ္ကို က်င့္သံုးလိုေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတြင္  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ အေရးကိစၥမ်ား အတြက္  ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေကာ္မတီမ်ားကို ပါတီတြင္းမွ ေရြးေကာက္ခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မတီ မ်ားက ဦးတည္သည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမူ က်န္ပါတီဝင္မ်ား အားလံုး၏ ဆႏၵသေဘာထားအရ ဝိုင္းဝန္းဆံုးျဖတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရဘဲ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ဆႏၵ သေဘာထားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚတြင္သာ အေျခခံကာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုေရြးၿပီး ထိုေရြးေကာက္ခံလူ၏ မူကို က်န္လူမ်ားက လက္ခံ က်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ လူကိုသာမက မူကိုပါ အမ်ားဆႏၵ သေဘာထားအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ ခ်မွတ္ ေရးဆြဲၾကရန္ လိုအပ္ပါမည္။

အထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားတြင္ အင္အားမ်ားသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ပါဝင္ရာ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္မ်ိဳးခ်င္း၏ ဆႏၵသေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ မျပဳသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ လူကို အေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ထိုလူက မစြမ္းေတာ့ခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၏ပံုရိပ္ ေမွးမွိန္ တတ္ေသာ္လည္း မူကို ေသခ်ာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူ မည္မွ်ေျပာင္းေစကာမူ က်န္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ အခန္းက႑ကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ မေရာက္သည့္ အတြက္ေရာ၊ မူအရ မည္သည့္ စြမ္းသူမွန္သမွ်မဆိုက ဆက္လက္ အစြမ္းျပခြင့္ကို ရၾကသည့္အတြက္ပါ အဖြဲ႕၏ပံုရိပ္ ေမွးမွိန္ရန္ အေၾကာင္း မရွိႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လူကို အခ်ိန္ယူ ေရြးၾကသည့္အျပင္ မူကိုလည္း အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၾကမွသာ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါမည္။

မူကို အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၾကသည္ဆိုရာတြင္လည္း ရွိႏွင့္ၿပီးသားမူမ်ား ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးသာမက ပါတီဝင္ အားလံုး၏ ဆႏၵအရ  ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး သည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိျပဳအပ္သင့္ပါ သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ အေၾကာင္းရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီေပၚ မူတည္ကာ ရွိအပ္ေသာ မူဝါဒေရးရာမ်ားကို ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕က တင္ျပၿပီး က်န္ပါတီဝင္ အသီးသီးက ဝိုင္းဝန္းနားေထာင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္မည့္ မူေရးဆြဲ သည့္ ညီလာခံမ်ိဳး က်င္းပႏိုင္မည္ဆိုပါက အမွန္တကယ္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ပါမည္။ သို႔မွသာ လူကိုေရာ မူကိုပါ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် ေရြးခ်ယ္ ဖန္တီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ သို႔မွသာ လူမ်ား ေျပာင္းလဲသြား သည့္အခ်ိန္တြင္ပါ မူမ်ား ခိုင္မာစြာ ျပဌာန္းထားႏိုင္သျဖင့္ ပါတီ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ား မယိုင္မလဲ က်န္ရစ္ၿပီး မည္သည့္ အသစ္ အသစ္ေသာ လူမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ ပါတီ၏ မူအရ သာ ဆက္လက္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီညီလာခံမ်ားတြင္ လူကိုေရြးရန္သာ ဦးမတည္ၾကဘဲ မူကို ေရးရန္ပါ ဦးတည္သင့္ၾကပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. သတင္းေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရမ္းၾကိုက္ပါတယ္။ကဗ်ာစာမူမ်ားေပးပို႔ခ်င္ပါတယ္။

Leave a Reply to shaung kuu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*