အယ္ဒီတာ့စကား — မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ယမ္းပံုႏွင့္ မီးစာ

ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ ထားပါသည္ ဆိုေသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေပၿပီ။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရန္ လည္း တာစူေနၾကသံကို ၾကားေနရေပသည္။ ေဒါသႏွင့္ အာဃာတ မီးေတာက္ အလွ်ံညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ ထို မီးပံုႀကီးသည္ သူ႔အလိုလို ေပၚေပါက္ လာရျခင္း မဟုတ္ပါေခ်။ ယမ္းပံုႏွင့္ မီးစာရွိမွ မီးပံုႀကီး ေပၚေပါက္ရပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ မီးပံုႀကီး၏  မူလရင္းျမစ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ယမ္းပံုႏွင့္မီးစာတို႔ကို ရွာေဖြ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ ေနပါၿပီ။

ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာသည့္ အာဏာရွင္ စနစ္မ်ားက ခ်န္ရစ္ေသာ အေမြမ်ားတြင္ အသိသာဆံုး အေမြသံုးခုမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာရည္နိမ့္က်မႈ ႏွင့္ ဥပေဒကို အရိပ္အာဝါသအျဖစ္ထက္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ မွတ္စြဲကာ ဥပေဒ ျပင္ပေျဖရွင္း တတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာရွင္စနစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္စြမ္း နိမ့္ပါးသျဖင့္ျဖစ္ရေသာ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေၾကာင့္ လူထုသည္ ဘဝကို ခါးသီးစြာ ႐ႈျမင္တတ္လာၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္က သူ႕ကို အံမတုႏိုင္ ေစရန္ လူထုအား ပညာေရး အားမေပးခဲ့သည့္အတြက္ လူထုမွာ ပညာရည္ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္လည္း ျပႆနာ တစ္ရပ္အား ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးၿပီး စိတ္ခံစားမႈကို ေရွ႕တန္းတင္ တတ္ၾက ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခါးသီးေဒါသမ်ားျဖင့္ ထံုမႊမ္းထားေသာ လူထုက ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ဥပေဒ၏ အရိပ္အာဝါသကို ခိုကာ ေျဖရွင္းရန္ အားမထုတ္တတ္ၾကေတာ့။ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ဥပေဒ ကို ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားက လူထုအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္သာ ဥပေဒကို အစဥ္ထာဝရအသံုးျပဳေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လူထုသည္ ဥပေဒကို အားကိုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ လူထုက ဥပေဒကို အဂတိထံုမႊမ္းေသာအေျဖ (တစ္နည္း) အႏၲရာယ္ အျဖစ္သာ ျမင္ေနၾကကာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လွ်င္ ဥပေဒနည္းအရ မေျဖရွင္းလိုၾကေခ်။ ဥပေဒသည္ မတရားမႈကိုသာ အေျဖ ေပးမည္ဟု ပညာရည္ နိမ့္က်ေသာသူ တို႕က တထစ္ခ် ေတြးၾကကာ ဥပေဒျပင္ပ ေျဖရွင္းနည္း မ်ားျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္က်င့္၊ လက္စားေခ် နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းတတ္ၾက ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေမြ သံုးခုသည္ ယမ္းပံုႀကီး၏ အဓိက ယမ္းေတာင့္မ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုယမ္းေတာင့္ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယမ္းပံုႀကီးမွာ မည္မွ်ပင္ ႀကီးေစကာမူ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ မီးမေတာက္ႏိုင္ ရကား ေလာင္စာ လိုအပ္ေပသည္။

မီးစာဟု ဆိုရမည့္ေလာင္စာမ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္အားေပးမႈ၊ ဘာသာေရးအရ မႈိင္း တိုက္ကာ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ေသြးခြဲကာ ဆြေပးမႈ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ လႈံ႕ေဆာ္ စာ၊ ဗီဒီယိုေခြ၊ စတစ္ကာအစရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳကာ အေျခအျမစ္ မရွိ၊ မခိုင္မာေသာ္လည္း၊ စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းထန္ အံုႂကြလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ စသည္တို႔ကိုေတြ႕ရျပန္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလကုန္မွစတင္ကာ မည္သည့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ဳိးကို မဆို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိ က႐ုဏ္းမ်ဳိးအထိ ႀကီးထြားလာေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေတြ႕လာရပါ သည္။ ထိုသို႔အားထုတ္ၾကရာတြင္ တရားဝင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္း တင္ျပမႈ မ်ားထက္ အေျခအျမစ္မခိုင္မာေသာ၊ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲ ေျပာဆို ေရးသားထားေသာ၊ အေျမာ္အျမင္မဲ့ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္တတ္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီ ယာမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ စတစ္ကာ၊ ဗီဒီယိုေခြ၊ ေကာလာ ဟလ အစရွိသည့္အရာမ်ားအား အသံုးျပဳ ကိုးကားလာၾကသည္ ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ လႈံ႔ေဆာ္ပစၥည္းမ်ား ပ်ံ႕သထက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာသည္ကို သတိျပဳမိၾကသည့္တိုင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကမွ် တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝသူမ်ားအား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းတို႔ မျပဳၾကေခ်။ ထိုသို႔ မေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမွာလည္း တစ္စုတစ္ဖြဲ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ကာကြယ္ရန္ ေလ့က်င့္ခံထားရၿပီး အမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ကိုမူ အခ်ိန္ယူတတ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ အေလ့အထေၾကာင့္ ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေလာင္စာပ်ံ႕လွ်င္  မီးေလာင္လြယ္သည္ မွာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မီးေတာက္မ်ားကို သံုး သပ္လွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာရည္ နိမ့္က်မႈႏွင့္ ဥပေဒကို အရိပ္အာဝါသ အျဖစ္ထက္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ မွတ္စြဲကာ ဥပေဒျပင္ပေျဖရွင္းတတ္မႈမ်ား  ဟူသည့္ ယမ္းေတာင့္ ယမ္းပံုႀကီးမ်ားကို အာဏာရွင္စနစ္က ပံုေပးခဲ့သကဲ့သို႕  အေျခအျမစ္ မရွိ၊ မခိုင္မာေသာ္ လည္း စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းထန္ အံုႂကြလာေစရန္   ဗုဒၶ ဘာသာဝင္အခ်ဳိ႕၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု အခ်ဳိ႕တို႔က နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားအား အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနျခင္းအားျဖင့္ လည္း ေလာင္စာပံုႀကီး ႀကီးထြားလာေစရန္ အာဏာရွင္ စနစ္ အေလ့အထက အားထုတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ မီးပံုႏွင့္ မီးေတာက္ကို သာမက ယမ္းပံုႏွင့္ေလာင္စာကိုပါ သိျမင္ၾကရၿပီးေနာက္တြင္ မီးေတာက္ႏွင့္ မီးပံုကို အလိုမရွိၾကပါက ယမ္းပံုႏွင့္ေလာင္စာ ကို  အျမစ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ ၾကရန္ အားထုတ္သင့္ ၾကပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*