အယ္ဒီတာ့စကား — ဧၿပီ ၃၊ ၂ဝ၁၃

မီဒီယာဘီး၊ ေခတ္ေပၚအေရြ႕ႏွင့္ ဖိတ္စဥ္မႈ

လူ႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေပၚ ထြက္လာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားမွာမူ ေရွ႕သို႕သာ တစိုက္ မတ္မတ္ ေရြ႕တတ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဘီးဟု လည္ပတ္ေရြ႕လ်ားတတ္ ေသာဘီးႏွင့္ တင္စားတတ္ၾကပါသည္။ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေမွးမွိန္သထက္ ေမွးမွိန္ လာကာ အြန္လိုင္း မီဒီယာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း မီဒီယာမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာေနသည္ မွာ ယေန႔ေခတ္ေပၚ အေရြ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာဘီးသည္ ပံုႏွိပ္ မွတ္တိုင္ကို လြန္ကာ အြန္လိုင္း၊ မို ဘိုင္းမွတ္တိုင္သို႕ ေရြ႕သြားေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္ စြာ ေရးသားခြင့္ ေထာက္တိုင္မ်ားကို အေျခခံေသာ လြတ္လပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာဘီးက ထိုကဲ့သို႕ ေရြ႕ေနခ်ိန္ ၌္ ျမန္မာကား ယေန႕ က်ကာမွ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေထာက္တိုင္ကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး က်ားကန္ အေျခခံကာ မီဒီယာဘီးကို ပံုႏွိပ္မွတ္တိုင္တြင္ ပင္ ယက္ကန္ယက္ ကန္လည္ေနဆဲ ရွိပါေသးသည္။ “အပတ္စဥ္” မွ “ေန႕စဥ္”သို႕ ေျပာင္းႏိုင္ ျခင္းသည္ မီဒီယာဘီးေရြ႕ျခင္းဟု ဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ မီဒီယာဘီး လည္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ မွတ္တိုင္သစ္ ထိတိုင္ ေရြ႕သြားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ မီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခံထား ခဲ့ရသည့္ အတိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကိုမူ ျငင္းမရ ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နယူးေယာက္ တိုင္းမ္စ္ကဲ့သို႕ေသာ အျခားသူမ်ားက “ေန႕စဥ္”သတင္းစာမ်ား ရပ္နားကာ အြန္လိုင္း မီဒီယာ လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာက ခုမွ “ေန႕စဥ္” သတင္းစာကို အသစ္အဆန္းလုပ္ အားထုတ္ေန ၾကရေပသည္။

သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမွ မီဒီယာသမားမ်ား သတိျပဳမိေလာက္ သည္ထိ ျမန္မာ့နည္းပညာဘီးက လည္ပတ္ ေန ပါသည္။ နည္းပညာအရာတြင္ ျမန္မာသည္ ကမၻာ့နည္းပညာ သမိုင္း၏ မွတ္တိုင္ အဆင့္ဆင့္ကို ကမၻာ့ ႏႈန္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းမွ လိုက္ပါေရြ႕လ်ားႏိုင္သည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။   ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာတြင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသာ ႀကီးစိုးေနခဲ့သည္ဟု ထင္စရာ ရွိေသာ္လည္း ဘေလာ့ဂ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈမွာ ေနာက္က်မက်န္ ရစ္သကဲ့သို႕ နည္းပညာဘီးမွာလည္း စတင္ခ်ိန္ေနာက္က် သည့္တိုင္ အလ်င္ ႏႈန္း မေႏွးခဲ့ သျဖင့္ ခရီးေပါက္တန္ သေရြ႕ေပါက္ေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။ ယခင္ က ေဈးကြက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မူဝါဒရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ နည္းပညာ လိႈင္းတံပိုးက အဟုန္ႀကီးေလရာ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကဒ္မ်ားကို ေဈးေလ်ာ့ခ် ေပးမည္ဟူသည့္ ကတိမ်ိဳးလည္း ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလ်င္မွာလည္း အဟုန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရြ႕ဖြယ္ ျမန္ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မီဒီယာအေရး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာဘီးႏွင့္ မီဒီယာဘီးတို႕မွာ ျမန္မာ့ မီဒီယာ ေလာကေျပးလမ္းေပၚတြင္ တၿပိဳင္ နက္တည္း မတူေသာ အလ်င္အဟုန္ျဖင့္ ေရြ႕ရာ မွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မီဒီယာ အဖိတ္အစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လာၾကရေပသည္။ “ေန႕စဥ္” သတင္းစာမ်ားေၾကာင့္ “အပတ္စဥ္” သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္း သံုးစြဲမႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာတြင္ပါ ေခတ္ မရွိေတာ့ေသာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၏ ရွင္သန္ေရးမွာ “အပတ္စဥ္” ျဖစ္ေစ၊ “ေန႕စဥ္” ျဖစ္ေစ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရၿပီဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေန ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ နည္းပညာအေရြ႕အေျပာင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဖိတ္စဥ္ သြားႏိုင္သည့္ မီဒီယာထုတ္ကုန္မ်ား ရွိမည္မွာလည္း ေသခ်ာေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္ မီဒီယာဟုဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ နည္းပညာတို႕ကသာ မီဒီယာအတြက္ အေျခခံ ေမာင္းႏွင္အား မ်ားဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ ၾကရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကအေပၚ သံုးသပ္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဆန္မႈ သို႕မဟုတ္ ေဈးကြက္အႀကိဳက္ လိုက္ကာ ကိုးကားယံုၾကည္စရာ မဲ့မႈတို႕ကို ေရွ႕တန္း တင္ ေဝဖန္တတ္ၾက ေပသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ကာ သတင္းမွန္ေပး ရန္ထက္ သတင္းဦး ေရာင္းစားရန္ ႀကိဳးစားၾကသူ မ်ား ေပၚထြက္လာေနသည့္ ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာမ်ားသည္ ပင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္း မျပဳႏိုင္သည့္ မ႑ိဳင္မ်ိဳး ျဖစ္လာမည့္ အေရးမွာ လည္း ေတြးေၾကာက္ စရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ နည္းပညာ အေရြ႕အေျပာင္း တို႔ေၾကာင့္ ဖိတ္စဥ္သြားႏိုင္သည့္ မီဒီယာ မ်ားတြင္ ထိုထိုေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ငါးစာခ်သူမ်ား မပါဝင္ဘဲ ႏိုင္ ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား အလို႔ငွာ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္သည့္ မီဒီယာမ်ား ပါဝင္သြားမည္ ဆိုပါလွ်င္လည္း ေၾကကြဲစရာ ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒႏွင့္ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲတို႔ထက္  မီဒီယာ ၏ အႏွစ္သာရအစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္မည့္ မီဒီယာမ်ား မဖိတ္စဥ္ ေစပါႏွင့္ဟုသာ ဆုေတာင္းျပဳအပ္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*