အယ္ဒီတာ့စကား — မတ္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

အခ်ိန္၊ အခ်က္အလက္၊ ဆင္ျခင္ေတြးေတာမႈႏွင့္ အသိကို အေျခခံေသာ တုန္႔ျပန္မႈ

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကို စာခ်ဳပ္အသစ္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္သံမ်ား၊ လက္သင့္ခံရန္ သံသယမ်ားႏွင့္အတူ နားလည္ လက္ခံသံမ်ား စံုလင္စြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕၏ ပညာသည္ ဆန္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား လည္း ပံုႏွိပ္ႏွင့္အြန္လိုင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ တံု႔ျပန္သံမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္သံ၊ လက္ခံသံႏွင့္ သံသယ ဟူသည့္ မူကြဲသံုးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။ ထို႔အတူ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တံု႔ျပန္မည့္ အစုအဖြဲ႕မွာလည္း သံုးခုရွိေနပါသည္။ လူထု၊ ဦးပိုင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ဟူသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခု တံု႔ျပန္သံ မူကြဲသံုးမ်ိဳးမွာ “လူထု” ထဲမွ အမ်ားဆံုးေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအစုအဖြဲ႕ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးပိုင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္တို႔ထံမွ ကန္႔ကြက္သံကို လည္းေကာင္း၊ သံသယကို လည္းေကာင္း မၾကားသိရသျဖင့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းအစုအဖြဲ႕ႏွစ္ခု၏ ယံုၾကည္ လက္ခံမႈကို ရခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

လူထု၊ ဦးပိုင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ သံုးပြင့္ဆိုင္အေရးတြင္ သံုးစုသံုးဖြဲ႕လံုး၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး သည္ ေခ်ာေမာ လ်င္ျမန္ေပမည္။ လူထုက သံသယကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ႏွင့္ ယင္း၏ အတိမ္အနက္အား သုေတသန ျပဳလုပ္ပံုနည္းစနစ္ အားနည္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္မူဘဲ မီးခိုးဗံုးၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ဘဝင္ မက်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကိစၥသည္ ပညာရွင္မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား အေနျဖင့္ အနာက်က္ၿပီးလွ်င္ပင္ အေရျပားလႊာ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ ႐ံႈ႕တြပံုပ်က္မႈႏွင့္ (အ႐ိုးအဆစ္မ်ား) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲမႈတို႔ေၾကာင့္ အရည္ အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ဘဝ Quality of Life ကို ဆက္လက္ ထိန္းထားရန္ မလြယ္ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိရာ ထိုျပႆနာမ်ိဳး ကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ေဆးကုစရိတ္ျဖင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ အျခားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ကိစၥမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ယူကာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာ အသီးသီး အတြက္ သက္ဆိုင္ သည့္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ အသီးသီး၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူကာ ေျဖရွင္းသင့္ ေသာေၾကာင့္ ထိုေျဖရွင္းမႈ အတြက္ အခ်ိန္ လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ေပၚထြက္လာရသည့္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကို အခ်ိန္ယူ ေလ့လာႏိုင္စြမ္း မရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္စြာ ရွည္လ်ားမ်ားျပားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကရသည့္အခါ သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းသြားရပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို  အခ်ိန္အပိုင္းအျခားျဖင့္ သီးျခားစီ ခြဲျခားထုတ္ျပန္ကာ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားအား မွတ္ခ်က္ျပဳေစျခင္း၊ ေတြ႕ရွိစုေဆာင္းမိသမွ် ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုအား သိရွိၾကားနာခြင့္ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ လူထုက ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအား ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမို သံုးသပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မွာ အခ်ိန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အသိေပးခံရမႈရွိေသာ လူထုကသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္ပါမည္။ ထိုအခါမွသာ လူထု၏ တံု႔ျပန္မႈသည္ အသိကို အေျခခံေသာ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုထံမွ အသိကို အေျခခံေသာ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ သိစရာ အခ်က္အလက္ စံုလင္ႏိုင္သမွ် စံုလင္သည့္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစုအဖြဲ႕မွ လူထု၏အသိကို အေျခခံေသာ ယံုၾကည္မႈ ကို မရမခ်င္း ခက္ခဲေနဦးမည္ကို က်န္ အစုအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုကလည္း ရိပ္စား သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳထားေသာ စာခ်ဳပ္ ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို အလ်င္စလို မျပဳၾကမီ လူထုကို ပိုမိုအသိေပးရွင္းျပခြင့္အား သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သင့္ၾကပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။   ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*