အစားအစာသည္ သတၲဝါ အားလံုး၏ ရွင္သန္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ယေန႔စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူ မ်ားသည္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ဓာတုေျမဩဇာ၊ ဓာတု ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မိႈ သတ္ေဆး မ်ိဳးစံုကို သံုးစြဲၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တိုးတက္လာေသာ ကမၻာ့လူဦးေရအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ကင္းသည့္ သီးႏွံမ်ားကို စားသံုး ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကို မထိခိုက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ေရရွည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ေသာ့ခ်က္သဖြယ္ အဓိက က်ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နယ္ၿမိဳ႕မ်ား သို႔ သြားေရာက္၍ လက္ေတြ႕ကြင္း ဆင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ “ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳး အားမာန္အသင္း”ကို အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ က႑မွ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

အဆိုပါ အသင္းကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေပး  သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာမွ စိတ္ပါ ဝင္စား၍ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ ျမန္မာအန္ဂ်ီအို ကြန္ရက္အဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း အသင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး  ေဒၚစန္းစန္းရီ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးအားမာန္ အသင္းသည္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးျပဳန္းတီး ကုန္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ယင္း ျဖစ္ရပ္ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းအျပင္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုလံုး ယိုယြင္း  လာေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္၊ အသိဥာဏ္တိုးျမႇင့္ လာေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားအေန ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ ေပး သင္တန္းမ်ားႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစသည့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စု ေဆာင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အႀကံေပး လမ္းၫႊန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းစိုက္ ပ်ိဳးေရးနည္းပညာျဖင့္ စံျပစိုက္ခင္း မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျပသျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒၚစန္း စန္းရီက ေျပာသည္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး အားမာန္ အသင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသျဖစ္ေသာ အင္း ေလးကန္၏ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို  ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ကန္အတြင္းေနထိုင္ သည့္ ေဒသခံမ်ားကို ဇီဝမိလႅာျဖင့္ အိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ (Kitchen Waste) ဟုေခၚဆိုသည့္  သဘာဝ မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား မွရရွိေသာ ဇီဝေျမဩဇာရည္ကို ေတာင္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ကာ အသံုးျပဳရန္ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ တီေကာင္မ်ား ေမြးျမဴကာ ယင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ တီေကာင္စြန္႔ပစ္ရည္မ်ားကို စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ သဘာဝ အပင္သန္ေဆးမ်ား အျဖစ္ ရရွိရန္ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူ ျပဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝ သင္ၾကား ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ဇီဝမိလႅာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစန္းစန္းရီက “ဇီဝမိလႅာေတြ ကို ေရထဲမွာ ေဆာက္ လုပ္ ေပးျခင္းအား ျဖင့္ ကန္ထဲကို အညစ္အေၾကး တိုက္႐ိုက္ စြန္႔ပစ္မႈ မရွိေတာ့လို႔ သူက ဘာေတြ အားသာလဲဆိုေတာ့ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်တယ္။ အနံ႔အသက္ ကင္းတယ္။ ဇီဝသန္႔စင္ေဆးရည္ကို ထည့္တဲ့အခါ အဲဒီေဆးရည္က ရွိေနတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို ေခ်ဖ်က္ေပးလို႔ ဖိုက္ဘာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဂါလံ ၂ဝဝ ရွိတဲ့ မိလႅာ အိုးက ၁၅ ႏွစ္ၾကာတဲ့အထိ မျပည့္ဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အညစ္အေၾကးကို အဆံုးစြန္ထိ ေခ်ဖ်က္ေပး ၿပီး အရည္အျဖစ္နဲ႔ စြန္႔ထုတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီစြန္႔ထုတ္တဲ့ ေရကလည္း  ေခ်ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္လို႔ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ မပါဝင္ေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးအားမာန္ အသင္းသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ ဇီဝေျမဩဇာျပဳလုပ္ ျခင္း၊ ဇီဝမိလႅာစနစ္ တပ္ဆင္အသံုး ျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အရည္အေသြးေကာင္း ေျမေဆြး မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီးႏွံပင္ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ဘက္စံုႏွိမ္နင္းျခင္းနည္းမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ Farmer Field School ေတာင္သူ နည္းပညာေပး သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္း တို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ မ်ားျဖစ္ေသာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ပင္းတယၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးအားမာန္ အသင္းသည္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္တြင္ ႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ရန္ကုန္၌ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာလမ္းသစ္ အိမ္ရာ၊ အခန္း နံပါတ္ ဝဝ၄ ၊ တိုက္နံပါတ္ ၁ဝ ၊ ဖုန္း ဝ၉-၅ဝ၃၅၆၆၈ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*