စီးပြားေရးသတင္း — အာရွ၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာ့ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနၿပီ ျဖစ္ရကား ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးပို႔ကုန္သည္ တန္ ခ်ိန္ ၁.၂ သန္းသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း တင္ပို႔မႈ အျမင့္ဆံုး ကာလကို ေက်ာ္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း (Myanmar Rice Industry Association-MRIA) စီမံကိန္းမ်ား အရ ယခု ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္တြင္ ပို႔ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁.၅ သန္း သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္း ထားရာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ခဲ့ ေသာ တန္ခ်ိန္ ၇၇၈,ဝဝဝ ၏ ႏွစ္ဆ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးတက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မတိုးလွ်င္ေသာ္မွ လက္ရွိ တင္ပို႔မႈ ကို ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ေပမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္းသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမွာ တုိင္းျပည္၏ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုး က႑ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ အဆုိအရ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ ၂၅ ရာႏႈန္းမွ ၃ဝ ရာႏႈန္းအထိ မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑မွ လာၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးရာ အႀကီးဆံုးရင္းျမစ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္စပါး က႑တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးစြဲမႈ၊ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အမ်ားအစား ႀကိတ္ခြဲႏုိင္သည့္  ဆန္စက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ကို တြန္းတင္ေပးခဲ့ၿပီး ဤက႑၏ အလားအလာကို အာမခံခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ၊ စကၤာပူ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းတို႔မွာ ျမန္မာ့ ဆန္စပါး ထြက္ကုန္မ်ား အဓိက ဦးတည္ရာျဖစ္လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က ျမန္မာ့ဆန္ကို တင္သြင္းရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသလာခဲ့သည့္ အျပင္ အိႏၵိယႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ကိုလည္း ယခုအခါ ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ မတ္လ အတြင္း ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စာခ်ဳပ္အရ အင္ဒိုနီး ရွားသို႔လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၅ဝဝ,ဝဝဝ စတင္တင္ပို႔ႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ တုိးတက္မႈ အလားအလာမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရက ေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕ စတင္ခဲ့ရာ အတုံ႔အလွည့္ အေနျဖင့္ တစ္ခုလံုး စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ရန္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ၂ဝ၁၂ ႏိုဝင္ဘာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္ဆုိင္မႈ ၃၅ ရာႏႈန္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မပါဝင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ေအဒီဘီႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔ ထံမွ ေခ်းေငြ မ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရာ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါ အဝင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးျပန္လည္ ရွင္သန္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ တုိးတက္ ရန္ ရည္မွန္းထားေပသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြေဒၚလာ သန္း ၈ဝ မွ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ေအဒီဘီ ေခ်းေငြမ်ားမွာလည္း ဆန္စပါး အမ်ား အစား ထုတ္လုပ္ရာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ ဦးတည္ ေနသည္။ ထုိေခ်းေငြမ်ားမွာ ေဒသတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အသံုး ျပဳမည့္ အျပင္ ဆည္ေျမာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တုိးတက္ေစမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စပါးအထြက္ကို သိသိ သာသာ ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ေက်းလက္ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားဆန္စပါး ဝယ္ယူေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ (NRRSC) ကလည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ အရန္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝဝ ကို ဝယ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဝယ္ယူရာတြင္ ေစ်းကြက္ တန္ဖိုးထက္ ပိုေပးျခင္းျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ေဒသ တြင္း လယ္သမား မ်ားကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစေသာ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္အတြက္ အပိုေဆာင္းေငြကို ေပးႏိုင္ရန္ NRRSC က စီမံထားသည္။ ဤကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းနာမ်ဳိးစံုသံုးစြဲမႈက လယ္ယာေျမ တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး လယ္ သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားရရာ လမ္းကို တိုးတက္ေစကာ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တုိ႔ကို ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

စကၤာပူအေျခစိုက္ ဝီ(လ)မာ (wilmar)၊ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ဒူးပြန္႔ ပိုင္အိုးနီးယား (Du Pont Pioneer) ႏွင့္ ကာဂ်ီး(လ) (Cargill) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခား လယ္ယာ စီးပြားကုမၸဏီမ်ား မွာ ဆန္စပါး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ အပါအဝင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို လာေရာက္ ရွာေဖြေနသည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲ မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီစဥ္ထားေသာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ တုိးခ်ဲ႕ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အနည္းဆံုးႏွစ္ဆရရွိ မည္ဟု အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအႀကံေပးေကာ္မတီအႀကီး အကဲ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ဆုိပါသည္။

ဥပေဒသစ္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လြတ္လပ္မႈကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး အသစ္ ဖြင့္လွစ္ လုိက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား မွ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လယ္ယာ စီးပြား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ ေရာင္းဝယ္ေရး သမားမ်ားက အလွ်ံ ပယ္ႂကြယ္ဝသည့္ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာ အျဖစ္ ယူဆထား ၾကသည္။ သင့္တင့္ မွ်တေသာ ရာသီဥတု၊ အဓိက ျမစ္ႀကီး သံုးစင္းႏွင့္ ေပါမ်ားလွေသာ အျခားေရ အရင္း အျမစ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထဝီ အားသာခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ စံျပ အေလာင္းအလ်ာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္လာေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မွန္းဆထားသည့္ အတုိင္း ၂ဝ၁၂-၁၃ က႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁.၅ သန္း တင္ပို႔ ႏုိင္ပါက ဥ႐ုေဂြး၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘရာဇီး တုိ႔ကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာလံုး အတုိင္းအတာအရ ထိပ္တန္းဆန္ စပါးတင္ပို႔သူမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၉ မွ ၅ သို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေရာက္ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းနာေပါင္းစံု၌္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ တြင္ စုစုေပါင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းတင္ ပို႔ႏိုင္စြမ္း ရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရန္ ပို႔ကုန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျဖင့္ ေထာက္ကူျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ေန႔ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကမၻာ့ထိပ္ဆံုး ဆန္စပါး တင္ပို႔သည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ေစႏုိင္ေပမည္။

Ref: oxfordbusinessgroup.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*