ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ကိုင္ေနဆဲျဖစ္၊ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ မ်ဳိးကို တပ္မေတာ္က ဘယ္တုန္းကမွ် မက်ဴးလြန္ခဲ့ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုၾကာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ တစ္ခ်ိန္က ယင္းကိုယ္တိုင္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ယင္း၏ အင္အားကို ခ်ီတက္ျပသလ်က္ေနစဥ္ ယင္း၏ စစ္ေသနာပတိက ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ကူညီရန္ ႏုိင္ငံေရး၌ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနဦးမည္ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေရွ႕ဆံုးတန္းတြင္ ထုိင္လ်က္ ယခင္က သူေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ ေထာက္ခံမႈကို ျမင္သာေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁  ခုႏွစ္ တြင္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ တစ္ရပ္ ကုိ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ လြဲအပ္ေပးခဲ့ေသာ္ျငား တပ္မေတာ္ကား ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ေရွ႕သ႔ို မည္မွ် တက္ႏုိင္သည္ ဆုိသည့္ အခ်က္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အာဏာကို ဆက္လက္ စြဲကိုင္ထားေန ဆဲပင္။

စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရ စီႏုိင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္ အလုိ႔ငွာ၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ယင္း၏ စြမ္းပကားႏွင့္ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ ဖြဲ႕မႈမ်ားကို အားေကာင္း ခိုင္မာေစရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စု႐ံုးလာသည့္ တပ္မေတာ္သား ၆,၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ႏိုင္ငံက ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီဆီကို ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒို႔တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ တစ္ခု ကေန ေဆာင္ရြက္ေနတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။ “ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံး လုိလား ေတာင့္တ တဲ့ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို အားေကာင္း ခိုင္မာေအာင္ ဒို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားမယ္” ဟု သူက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားႀကီးေသာ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံ၏ လ်င္ျမန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ ႐ႈျမင္သနည္း ဆုိသည္ႏွင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ရွိမည့္ ယင္း၏ အခန္းက႑အေပၚ မည္သုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသနည္း ဆုိသည္မွာ အလြန္ပင္ အေရးပါလွေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ႏုိင္ငံကို တံခါး စဖြင့္ခဲ့ ကတည္းက ၂ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ပြားလာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းသူ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဗဟို အခ်က္အျခာ အခန္းက႑ ကလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ပါဝင္သြားမည္ ဆိုသည္ မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေပးခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ အေျဖပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

တပ္မေတာ္ကား သိသာထင္ရွားစြာ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ရယူထားပါသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္၌က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္း ဝန္ႀကီး အမ်ားအျပားႏွင့္ အာဏာရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္း မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရး အင္အားမွာ မႈန္ဝါးလာေနေသာ္လည္း သတၱဳ လုပ္ငန္း၊  ဟိုတယ္ႏွင့္ ဆန္စပါး တင္ပို႔ေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းစုႀကီး ႏွစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကလည္း တပ္မေတာ္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံု တစ္ပံုေသာ ေနရာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ေပးထားၿပီး အဓိက အေျခခံဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဗီတို အာဏာကို ေပးထားသည္။

ယင္း၏ တပ္မ်ားမွာ ဘယ္တုန္းကမွ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈကို မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို မဆုိ အမုန္းအာဃာတ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္စုိးမႈကို ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အေရးပါမႈ ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က အေလးတင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “အေျပာင္းအလဲ” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာက ေျပာဆုိေနစဥ္ စစ္ေရးျပကြင္းရွိ လူတခ်ဳိ႕က ယခု “ဆက္လက္ တည္ၿမဲေရး”ကို ပုိမုိေျပာဆုိလိုၾကသည္။ “အတိတ္ ကာလမွာ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။ “ေနာင္မွာ လည္း ျပည္သူေတြ အတြက္ သူတုိ႔က ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဦးမွာပါ” ဟုသူက ဆုိပါသည္။

Ref: japantimes.co.jp

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*