သတင္းေဆာင္းပါး — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝဝ၇ ေႏွာင္းပိုင္း ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္း ခံရၿပီးခါစတြင္ ထင္ရွားသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးက ကြ်န္ေတာ့္ကို “ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုအပ္တာက သာမန္ျပည္သူေတြ၊ သာမန္ကိစၥေတြ လုပ္ေနဖို႔ပဲ”ဟု ေျပာဖူးပါသည္။ ယေန႔ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အသံုးအႏႈန္းကို သူႀကိဳ ျမင္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက “ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုအပ္တာက ဥပေဒ စိုးမိုးေရးပါ” ဟု သူေျပာေကာင္း ေျပာခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အျခား အရာတစ္ခုခုထက္ “သာမန္ကိစၥေတြ”ကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒ မ်ား၏ တည္ရွိမႈ၊ သိနားလည္မႈ၊ လက္ခံက်င့္သံုးမႈႏွင့္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈတို႔အေပၚတြင္ တည္မွီေန ပါသည္။

ယခုအခါ ထိုအခ်ိန္မွ ငါးႏွစ္တာ အတိအက်ၾကာခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာလည္း ခရီးအေတာ္ေရာက္ ခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေသးေသာ္ျငား၊ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈသို႔ကား အနည္းဆံုးေတာ့ျဖင့္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ အေဟာင္းအသစ္ဥပေဒ ၄ဝဝ ေက်ာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွသည္ လူအမ်ား စုေဝးမႈ၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အထိ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ ၿပီးၿပီ။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီးခဲ့ၿပီ။

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ မွာမူ ၿပီးျပည့္စံုဖို႔ေဝးစြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ အႀကံဥာဏ္ ယူရန္ အာဏာပိုင္မ်ား က တြန္႔ေနၾကဆဲ။ အားလံုးေသာ ဥပေဒတို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္း မ်ားသို႔ မေရာက္ ရွိေသး၊ မထင္ဟပ္ႏိုင္ေသး။ ထို႔ အတူ အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ္မ်ား မွာလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံေနရဆဲပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အသံုး ျပဳခဲ့သည့္ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ဥပေဒ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါမ်ား အေပၚ မၾကာခဏ အသံုးခ်ခဲ့သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ၊ လူနည္းစု မူဆလင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံ သား သတ္မွတ္မႈ ဥပေဒ စသျဖင့္ အပူတျပင္း ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ သို႔တေစ၊ အျပဳ သေဘာျဖစ္စဥ္ကမူ စတင္ေနပါၿပီ။

အေမြးအေတာင္ စံုေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖစ္မလာေစရန္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တားဆီး ေနသည့္ အႏွံ႕အျပားအက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကား အေျပာအဆို နည္းၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ လတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံၾကား အမ်ား ပိုင္က႑ျခစားမႈတြင္ ပၪၥမ အဆိုးဆံုး အျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မွ်တပါသည္။ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္ အပိုင္းႏွင့္ အခန္းက႑ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာက ဥပေဒ မစိုးမိုးသည့္ေနရာတြင္ ျခစားမႈမွာ မၾကာမၾကာေအာင္ပြဲခံေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို မၾကာေသးမီ ကေလးတြင္ ေျပာခဲ့ ၾကပါသည္။

လူနာမ်ားကို အတိအက်ေရာဂါ  သတ္မွတ္ရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ေပးဖို႔ က်င့္ဝတ္အရႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ ရွိေသာ္ျငား ေငြပိုရဖို႔ ေန႔စဥ္ လူနာအေရအတြက္ကို ခ်ံဳ႕ႏိုင္သမွ် ခ်ံဳ႕ကာ ေပးႏိုင္ကမ္းႏိုင္သူမ်ားကို အခ်ိန္ပိုေပး ရေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဆရာဝန္မ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ကို ရွင္းျပၾကသည္။ အလားတူ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေက်ာင္း ဆရာမ်ားကလည္း ေယဘုယ် စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ သင္ၾကားၿပီး ပိုက္ဆံတတ္ ႏိုင္သည့္ သားသမီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။

ဥပေဒႏွင့္ အသက္ေမြးေက်ာင္း ၾကသူမ်ားကိုလည္း ျခြင္းခ်က္ ထား၍ရမည့္ ပံုမရွိ။ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ ႏွင့္ အလားတူ အျခားသူမ်ား၏ ေျပာစကား အရ အဆင့္တိုင္းမွာ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ ဟူ၏။ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ပြဲစား အဆင့္သို႔ ေလွ်ာက်ေန ၾကသည္။ အခ်ိဳးအစား မမွ်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္က တရား႐ံုး စာေရးမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။ အမႈအခင္းမ်ား၏ အဖိုးစားနားကို သူတို႔က ဆံုးျဖတ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားက စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးတစ္ခုခု ပါသည့္ စာအိတ္တစ္ လံုးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ႐ံုသာ။

သူတို႔ေနေရးစားေရး လံုေလာက္ေအာင္ ေပးႏိုင္သူမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ လိုသမွ် ရေနႏိုင္မွျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဘာမွ လုပ္ေနစရာ မလိုေၾကာင္း အစိုးရဝန္ထမ္း အေျမာက္ အျမားက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဝန္ခံျခင္း တစ္ဝက္ မခ်င့္မရဲျဖစ္ျခင္း တစ္ဝက္ျဖင့္ ေျပာျပၾကသည္။ ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အတြင္း က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း နိမ့္က် ေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရား  မ်ားတြင္ လာဘ္မေပးဘဲ ရာထူး တိုးရန္ မျဖစ္သေလာက္ျဖစ္ေနျခင္း ႏွင့္ တပ္သားမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားၾကား တရားဝင္ လစာ အလြန္အမင္း ကြာဟ ေနျခင္းတို႔ ပါဝင္ေနသည္။

မၾကာမီကျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူ႕ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္ အတည္းမွာ အလားတူပင္ ဥပေဒကိစၥသက္သက္  မွ်ထက္ ပိုပါသည္။ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အသက္ေမြး အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာ သင္ၾကားေရး တို႔မွာ သူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္႐ံု မွ်သာမက ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ပြဲေတာ္ႀကီး လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ အဖိုးစား နားေပၚမူတည္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကို ႏွိမ့္ခ်လိုက ႏွိမ့္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့လိုက ေလွ်ာ့ႏိုင္သည္။

စင္စစ္ သာမန္ကိစၥမ်ား ဆိုသည္မွာလည္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ ျခစားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနပါသည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ား ဆိုသည္တြင္လည္း ကိုယ့္အခြင့္အေရး အတြက္ အေပးအယူ လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္ကိုး၍ တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳဘဲ လာဘ္ေပးရန္ သေဘာတူၾကသူမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆိုသည္မွာလည္း လက္ခုပ္တီး သလိုပင္၊ လိုခ်င္ေသာ ရလဒ္ အတြက္ လက္ႏွစ္ဖက္ လိုအပ္သည္သာျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈ ကိုယ္ႏိႈက္ကပင္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရရွိဖို႔ ျခစားမႈတံတိုင္းႀကီး ခ်ိဳးဖ်က္ ရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ က႑တစ္ရပ္ ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ကုလသမဂၢ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းကို ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကို ျမန္မာက လွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ျခစားမႈ ဆိုင္ရာ ၆၅ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းဥပေဒ ကိုမူ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိခဲ့။ ဤအရာကို အလြန္အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ လွသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္အတူ ဤဥပေဒကို တင္းက်ပ္စြာ အာဏာတည္ေစသင့္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔ က်င္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ အေရး ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ ႀကံဳႀကိဳက္တိုက္ဆိုင္ေနမႈတစ္ခုပင္။ သို႔ေသာ္ လူ႕အခြင့္အေရးမွာ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆက္စပ္ေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္ အေရးမ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္ေရးႏွင့္ ကာ ကြယ္ေရးမွာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္မႈ၊ သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ပညာေရးတိုးတက္မႈ၊ လုပ္ခလစာ ပိုမိုျမင့္မားမႈ၊ အမ်ားျပည္သူက႑ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ႀကီးမားမႈ (ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ဆရာႏွင့္ စာ သင္ေက်ာင္း၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ တရား႐ံုး) တို႔မွတစ္ဆင့္ ျခစားမႈကို ခ်က္က် က် ထိုးႏွက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာထက္ ျခစားမႈအဆင့္ ပိုလြန္သည့္ႏိုင္ငံေလးခု တို႔မွာ ဆူဒန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔ျဖစ္သည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ပါ။ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတို႔မွာ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အားျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥေပဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ လွၿပီး ဆက္လက္၍လည္း အားထုတ္သင့္လွပါသည္။ သို႔တေစ စာအုပ္မ်ားကိုေက်ာ္၍ လက္ေတြ႕ တစ္ကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့ သာမန္ ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရရန္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေရွ႕ဆက္ ရင္ဆိုင္ အႏိုင္ယူႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 (ဤစာစုကို ေရးသားသူ Benjamin Zawacki မွာ International Development Law Organization ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး Council on Foreign Relations ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။)

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*