သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၂၉၊ ၂ဝ၁၃

ဘာေတး(လ) လင့္တနာ၊ ေယး(လ) ဂလိုဘယ္၊ မတ္ ၁၈

ျပင္ပကမၻာမွ နားမလည္ႏုိင္ ေလာက္ေသာ ေပၚလစီ အလိမ္ အေကာက္ မ်ားျဖင့္ တစ္ပြဲ မကေသာ တိုက္ပြဲမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ တုိင္းရင္းသား ခုခံေရးတပ္ အမ်ားႀကီးႏွင့္ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲ ေနရေသာ အစိုးရ၏ တုိက္ပြဲရွိေနသ ကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေရးအတြက္ အေနာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား က ပုိမိုႀကီးမားေသာ တုိက္ပြဲကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ စင္ စစ္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား စြက္ဖက္မႈ ပါဝင္ပတ္ သက္ေသာ ႏုိင္ငံတိုင္းမွ မတူကြဲျပား ေသာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားၾကား ကုိယ္ စားျပဳစစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာေနေပၿပီ။

ျမန္မာအစိုးရကမူ တိုင္းရင္းသား  လူမ်ဳိးစုေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္။ နယ္ စပ္ၿမိဳ႕ ေရႊလီ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မတ္လေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုေဝးေနစဥ္မွာပင္ စစ္သားမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားေသာ စစ္တပ္ ထရပ္ကားမ်ား ကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔တေစ ထုိျဖစ္ရပ္ မတုိင္မီ ရက္ အနည္းငယ္ ကေလးတြင္ ဥေရာပ၌ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ျဖစ္လဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတ ဦးသိန္း စိန္က “ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ၾကားျဖစ္ေနတဲ့ ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆံုးသတ္ ပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ”ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဤသို႔ဆုိပင္ဆိုေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားမွ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ) ကို ေန႔စဥ္လုိ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားက ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ရပ္ တရားဝင္ရ ယူထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရွမ္း ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (အက္စ္အက္စ္ေအ)ႏွင့္ တိုက္ပြဲကလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ ပြားေနဆဲျဖစ္ကာ ထုိင္းနယ္ႏွင့္စပ္ လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း  ေနရာမ်ားရွိ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ်ားက ေနရာသစ္ မ်ား ပိုမုိရယူေနခဲ့သည္။

 ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈတြင္ အေနာက္တိုင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ား ႏွင့္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕မ်ားက ပါဝင္ရန္ အလုအယက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဘက္မွ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းက အခန႔္သား ေနရာယူေနေပၿပီ။ ဆယ္စုမ်ားစြာၾကာ လူမ်ဳိးစု ပဋိ ပကၡမ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ  ျပင္းထန္သည့္ ထိခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစ ေၾကာင္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဝမ္က်ားေပါင္က ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ တစ္ဦး ျပည္တြင္းေရးကို တစ္ဦးဝင္မစြက္ဖက္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူႀကီး ၅ ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ ဆံေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆုိပါသည္။

အကယ္စင္စစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  သည္ ျမန္မာ့အတြင္းေရး၌ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေသာ ရွည္ၾကာသည့္ သမိုင္း တစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ ျပန္ေျပာင္း ၾကည့္ ႐ႈလွ်င္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ယခုမရွိေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သူပုန္တုိ႔ကို စစ္ ေရးအေထာက္အပံ့အႀကီးအက်ယ္ေပး ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိး  စီးပြားျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္း၏ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး၊ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လက္လီ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွိေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မး္ေရး တိုးျမႇင့္ရာ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းနာမ်ား က အေနာက္တိုင္းမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြး သူမ်ား၏ “ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ တစ္ ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး” နည္းလမ္းႏွင့္ သိသိသာသာ ျခားနား ပါသည္။ ေကအိုင္ေအကို ဖိအားေပးၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္မ်ားကို တ႐ုတ္နယ္ေျမ ထဲမွ ေကြ႕ပတ္ တိုက္ခြင့္ျပဳ ျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရကို မက္လံုးေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ တစ္ဖက္က “မုန္႔” ျပသလုိ အျခား တစ္ဖက္ကလည္း “တုတ္”ကို ျပခဲ့ေသးသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ ဂ်ိန္းသုေတသနအဖြဲ႕၏ ေထာက္ လွမ္းေရး သံုးသပ္ခ်က္ အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးမားဆံုး လူမ်ဳိး စုတပ္ျဖစ္ေသာ ညီၫြတ္ေသာ “ဝ”တပ္မေတာ္ (UWSA) သို႔ စစ္အသံုးအေဆာင္ အေျမာက္အမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ားကို ယူ နန္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ UWSA ၏ ပန္ဆန္ စစ္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေတြ႕ရွိရာမွ အစရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူမႈ တစ္ခု ရယူခဲ့သည္။ UWSA ကုိ လက္နက္ အႀကီးအက်ယ္ တပ္ဆင္ ခြင့္ေပးျခင္း ျဖင့္ တ႐ုတ္က ေနျပည္ေတာ္ကို အခိုင္အမာ သတင္းစကား တစ္ရပ္ေပးပို႔ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းစကားမွာ “ဒို႔ကိုေတာ့ လာမထိနဲ႔”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တုိးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မေပ်ာ္ပိုက္ ႏုိင္ျခင္းမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္းရွိ တ႐ုတ္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလ်ံတန္ ဧရာမ ဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈ ကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘဂ်င္းမွာ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤဆည္ႀကီး က သစ္ေတာေျမ စတုရန္းကီလိုမီတာ   ၆ဝဝ ကို ေရလႊမ္းမုိးေစ မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာကို ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေစရ မည္ျဖစ္ကာ ယင္းမွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္သို႔ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွ ၂ လ အၾကာတြင္ ထုိစဥ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္္၏ သမိုင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး ဆယ္စုမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္ ဝါရွင္တန္အရာ ရွိႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးတြင္ တေရြ႕ေရြ႕ ခြဲခြာမႈ ျဖစ္စဥ္ စတင္ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး အေနာက္ ကလည္း စိတ္အား ထက္သန္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ကတိျပဳ ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေဒသ မ်ားရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေဝဖန္ေရးမွာလည္း အေနာက္တုိင္း အစိုးရမ်ား၏ အစီအစဥ္မွ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္  သြားခဲ့ေလ ေတာ့သည္။

ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ သဲႀကီးမဲႀကီး စတင္ လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဖူယင္း ျမန္မာသုိ႔ လာေရာက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အျပင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သံေရး တမန္ေရးတြင္ အပတ္တကုတ္ လုပ္ ေလ့ရွိသူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဖူ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေစရန္ တ႐ုတ္က ဆႏၵရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိပါ သည္။

တ႐ုတ္ ကမၼကထ လုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယူနန္ ျပည္နယ္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ကို ေလ့လာအကဲခတ္ရန္ ပါကစၥတန္ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာ ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လ်ဴေက်ာက္ေဟြ ကို ေဘက်င္းက ေစလႊတ္ခဲ့ သည္။ မတ္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ ေသာ ဒုတိယအေက်ာ့ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အျခား အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဝမ္ ယင္ဖန္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စြက္ဖက္ ပါဝင္လာျခင္းက ႏုိင္ငံျခား ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး အားထုတ္မႈ မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေပၚ သံသယ ပြားစရာျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုသေဘာ၊ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု သေဘာအျဖစ္ ေျပာင္း လဲပစ္ခဲ့ၾကေသာ အေနာက္တိုင္း အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း တိုးတက္ပြား မ်ားလာခဲ့သည္။ ပထမ ေနာ္ေဝ ကမၼ ကထျပဳေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူအဖြဲ႕ (Myanmar Peace Support Initiative) ေနာက္ တြင္ အလားတူ အဖြဲ႕မ်ား တသီႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ အေျခစိုက္ Center for Humanitarian Dialog၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Nipon Foundation၊ ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (Myanmar Peace Center) မွတစ္ဆင့္  ဥေရာပသမဂၢမွ ကမၼကထ ျပဳသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဆီြဒင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Institute for Security and Development Policy ကလည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕မ်ား “အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ” လုပ္ငန္း အတြက္ အီးယူမွ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိထားစဥ္တြင္ ဖင္လန္ အန္ဂ်ီအို တစ္ခုျဖစ္သည့္ Pacta ကလည္း အခြင့္အလမ္းရွာေနျပန္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖႏြမ္းပင္ အေျခစိုက္ Center for Peace and Conflict Studies ကလည္း ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့ျပန္သည္။ အနည္းဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ ၆ ဦးကလည္း သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ တစ္ဦးခ်င္း အစီအစဥ္ မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္။

ဤသို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ အစုစု အတြက္ ေဒၚလာႏွင့္ ယူ႐ိုေငြ သန္း ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾက သည္။ ပဋိပကၡ၏ အရင္းခံအေၾကာင္း တရားမ်ားကို မဆုပ္ကိုင္မိၾကေသာ အေတြ႕အႀကံဳ မရင့္က်က္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ထုိ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားၾကား မၾကာခဏ ဆုိသလို အက်ဳိးရလဒ္ခ်င္း ထပ္မိၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ သဖြယ္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ဤ သို႔ဆို၍ တ႐ုတ္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း က ေခတ္မီေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိလို ရာ မေရာက္ပါ။ တ႐ုတ္နည္းလမ္း တြင္လည္း အဆီအေငၚ မတည့္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေဘက်င္းတြင္ က်င္းပေသာ တံခါး ပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာ၌ ယူနန္ အေျခစုိက္ ပညာရွင္မ်ားက တ႐ုတ္ အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္ကို ပိတ္ၿပီး ေကအိုင္ေအကို ျမန္မာစစ္တပ္က ေခ် မႈန္းရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ မေျပျပစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျငင္းခုံေဆြး  ေႏြးခဲ့ၾကရာ ဤကဲ့သို႔ေသာ တစ္ဖက္ သတ္အျမင္မ်ားက ယူနန္ျပည္နယ္ အတြင္း ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား အလံုး အရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ ၿပီး တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး အရာရွိမ်ားက သတိေပးခဲ့ၾကရ ေၾကာင္း သတင္းၾကား ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ တုိင္းရင္းသား ကခ်င္လူမ်ဳိး ၁၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရမည္ျဖစ္သည္။  ဇန္နဝါရီလတြင္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ အေျမာက္ ႀကီးမ်ား ဒဏ္ကို ေကအိုင္ေအ အလူးအလဲခံေနရစဥ္က တ႐ုတ္မွ ကခ်င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တစ္ဖက္ ရွိ ညီအစ္ကိုေတာ္ မ်ားႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထရပ္ကား ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ အင္အားျပခဲ့ၾကရာ အခ်ဳိ႕သာ ေရာက္၍ အမ်ားအျပားမွာ နယ္စပ္ မေရာက္မီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ တားဆီးခံခဲ့ၾက ရသည္။ တိဘက္ႏွင့္ စင္က်န္းေဒသမ်ားရွိ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ  မ်ား၏ အကဲဆတ္မႈကို သေဘာ ေပါက္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ငယ္ပင္ ငယ္ေသာ္ျငား ေနာက္ထပ္ လူနည္းစုျပည္သူ မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ လုပ္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡကို ဒိုင္လူႀကီး လုပ္ရာတြင္ အေနာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ခုစလံုး၏ မကၽြမ္းက်င္ မလိမၼာမႈ အရဆုိလွ်င္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္မွစ၍  ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ကပ္ဆိုက္ေစခဲ့ေသာ ဤျပည္တြင္းစစ္မ်ား၏ အေျဖရွာ မနီးစပ္လွပါ ေၾကာင္း။

 

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*