သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာ့ ဗဟုိဘဏ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေငြေၾကးမူဝါဒ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒမူၾကမ္းကို မဲေပး အတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဗဟိုဘဏ္ကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကႏွင့္ ျခားနားၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳမႈ အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔မွ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒေပၚ ေပါက္လာေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ဳိး မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဥပေဒမူ ၾကမ္းကို လာမည့္လတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမွ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကဆုိ လွ်င္ဗဟိုဘဏ္တြင္ စစ္ဘက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ဳိးသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္မူ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားကို ခန္႔အပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္တြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ ခ်ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမွာျဖစ္သလို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္မွ ေန၍ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အာဏာ အျပည့္ရွိေသာ ပံုစံျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးပံုစံ ကိုပံုေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ ကတည္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး  ယခုႏွစ္တြင္ တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကို သက္သာ ေစခဲ့ကာ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုေက်ာ္မွ် စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးစနစ္အတြင္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ တံခါးပိတ္က်င့္သံုးေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္း အသစ္မ်ား ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒ အသစ္ႏွင့္အတူ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္ ပုံစံ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာဌာနမွဴး Anoop Singh က ေနျပည္ေတာ္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ

ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာေငြ ေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တုိ႔သည္ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႐ံုးခန္းမ်ား ျပန္လည္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစၥတာ ဆင္း ၏ အဆုိအရ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သည္ နည္းပညာအရ ကၽြမ္းက်င္သူ ၄ ဦးထက္ မနည္း ေနရာခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေရး ကာလတြင္ ဗဟုိဘဏ္ကုိေထာက္ကူ ျပဳေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ က်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမွာ ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈအၿပီး ၂ ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၉ဝ အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ဦးေဆာင္သူ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမုိကေရစီ ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး စစ္ဘက္မွ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထုိစဥ္က ၇ လ အတြင္း လူ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ေသ ဆံုးခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂ဝ၁၁ အေရာက္တြင္မူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သား အစိုးရသစ္တက္လာသည္။ အတိုက္ အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးျပဳ လုပ္ကာ သတင္းမီဒီယာ တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွား ေပးခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ ငံျပည္သူ ၆၄ သန္းအတြက္ ျပန္လည္ကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ မီးစိမ္းျပခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္ သည္လည္း ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားအား အက်ဳိးတူစီးပြားလုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ Standard Chartered Plc ႏွင့္ Mizuho Corporate Bank Ltd တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာ

ဦးသန္းလြင္သည္ ဘဏ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ သည္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား လုိအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဦးသန္းလြင္ကေျပာၾကား ရာတြင္ လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ တြင္ တာဝန္ယူ ထားသူ အရာရွိမ်ားမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ အစားထိုးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ပါရွိခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒအသစ္သာ ထြက္ေပၚ လာပါက ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဝန္ထမ္း မ်ား တုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနမ်ား လည္း တုိးခ်ဲ႕ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတာဝန္ယူထားသူမ်ားမွာ စစ္ ဘက္မွ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆုိင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဌာနမွဴး ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ား လိုအပ္

လာမည့္ ဥပေဒသစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ား  ျဖစ္ရမည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ ပါဝင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အတြက္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ မ်ားႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဘြဲ႕လြန္ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကိုလံဘီယာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း ဆင္း ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ေဒၚခင္ေစာဦးသည္ ဘြဲ႕လြန္ ဒီဂရီ ရရွိၿပီးကတည္းက ဗဟို ဘဏ္တြင္ အလုပ္ဝင္ခဲ့ သူျဖစ္ပါသည္။ တိုက္႐ိုက္ လုိေငြျပေသာ ဘ႑ာေရး ပံုစံမွ ပြင့္လင္းေသာ ေစ်းကြက္ စီမံမႈမ်ဳိးသုိ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ရ မည္ဟု ေဒၚခင္ေစာဦးက ဆုိပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ လိုေငြျပမႈ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေငြစကၠဴ ထုတ္သည့္ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမွာ မမွန္ကန္ ေၾကာင္း ေဒၚခင္ေစာဦးက ဖြင့္ဟခဲ့ပါသည္။  ယမန္ႏွစ္က လုိေငြျပမႈမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ယခု ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ တြင္ ၅.၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားမည္ဟု ခန္႔ မွန္းထားၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား က႑ တို႔တြင္ ပိုမိုသံုးစြဲ လာသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု

ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းသည္ ၆.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိျမင့္လာမွာျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကမူ ၅.၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ်တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ ယခု အတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ သြားရွိခဲ့ပါက တုိးတက္ မႈႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ၅ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယခင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ပမွ ယူရမည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၂ ဘီလီယံမွ်သာ သံုးစြဲရမွာျဖစ္ ပါသည္။ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ၁ ေဒၚလာ လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၈၅၆ က်ပ္ ႏႈန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က ေပါက္ေစ်းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏႈန္းရွင္ ေမွ်ာလိုက္သည့္ ဧၿပီလ ေစ်းထက္ ၄.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း စနစ္သစ္မ်ား ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆပိုးတိုးလာ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္ Matt Davies က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အႀကံျပဳမႈမ်ားကို လုိလားေနၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုိအပ္ခ်က္ကို လည္း လက္ခံၾကေၾကာင္း Mr. Davies က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Ref: businessweek.com

ဝ၃ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.