သတင္းေဆာင္းပါး — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

“ျမန္မာ့ေႏြဦး (The Burmese Spring)” ဟူသည့္အမည္ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း သတင္းလြတ္လပ္မႈ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ လာျခင္း အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ သတင္း တစ္ပုဒ္ကို နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္ မ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤတိုးတက္မႈ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား  ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အႏၱရာယ္ မ်ား အေၾကာင္းကို လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ရာစုဝက္ၾကာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ ေနာက္ပိုင္း ဤအေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံတြင္း မႀကံဳစဖူး ဒီမိုကေရ စီေရး အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေတြ႕ျမင္ေန ၾကေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား၏ အေကာင္းမွအဆိုးသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္းကိုမူ ယတိျပတ္ ေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟုလည္း ယင္းက ဆိုပါသည္။

နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈကို တားျမစ္သည့္ အမည္မည္း စာရင္းတြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ပါရွိခဲ့ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တိုက္ပြဲ၏ အမွတ္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB)မွ ဗီဒီယို ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားကဲ့သို႔ ေသာ အက်ဥ္းက် သတင္းသမားမ်ားကို အေဝးမွသာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂ဝ၁၂ ဩဂုတ္ ၂၈ တြင္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္ မ်ားအဖြဲ႕ကို အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ မီဒီယာ အကန္႔အသတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစိုးရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမွ အဦးအစရလဒ္ မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

“မၾကာခင္က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကိုထိခိုက္ေစတဲ့ ဖိႏွိပ္ ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ေၾကညာတာလို၊ မီဒီယာ အတြက္ သမိုင္းတြင္တဲ့ တိုးတက္မႈနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒဟာ သိပ္ကိုသိသာပါတယ္” ဟု နယ္စီးမျခား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕ကေျပာသည္။ “အက်ဥ္းက်ခံရတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို လႊတ္ေပးတာနဲ႔ ႀကိဳတင္ ဆင္ဆာ တင္ရတာကို အဆံုးသတ္ ခဲ့တာဟာ ျမန္မာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္ေတာ့ ေခတ္သစ္တစ္ခုရဲ႕ အစပါပဲ၊ လာမယ့္ ဧၿပီကစလို႔ ပုဂၢလိက ပိုင္ေန႔စဥ္ သတင္းစာေတြကို ထုတ္ေဝခြင့္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ ကတိျပဳတဲ့ သက္ေသ တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကတိေတြ တကယ္ျဖစ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ေနရတုန္းပါ။ အထူးသျဖင့္ လြတ္ လပ္တဲ့ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြကို ဖန္တီးခြင့္ေပါ့” ဟု ယင္းအဖြဲ႕က ဆိုပါသည္။

ဆင္ဆာျပဳလုပ္မႈ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာန (Press Scrutiny and Registration Division- PSRD)မွာမူ မဖ်က္သိမ္းရေသးဘဲ ဖိႏွိပ္ေရးအာဏာ အမ်ားအျပားကို ကိုင္ထားႏိုင္ဆဲ ရွိပါသည္။ တားျမစ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ အပတ္စဥ္ ထုတ္တစ္ခုခုအား ရပ္ဆိုင္း ပစ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာကို ထိေရာက္စြာ အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ မရွိသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အစိုးရ ဆင္ဆာ မရွိေတာ့သည့္ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆင္ဆာလုပ္ေနရသည့္ တကယ့္ အႏၱရာယ္တစ္ခု ရွိေနသည္။ ၂ဝ၁၂ အတြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ဂ်ာနယ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္ေရး သေဘာထားမ်ားကို လံုးဝစြန္႔လႊတ္ပစ္ပယ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္တစ္ခု မရွိ ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာက႑ အေျပာင္းအလဲ၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို သတင္းမ်ားက ဖိတ္ေခၚေန သလို ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ လာေသာ ျပည္ပေရာက္ မီဒီယာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ား က ျမန္မာအစိုးရကို မီဒီယာမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ရန္၊ ဖိႏွိပ္ေရးဥပေဒမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖ်က္သိမ္းေရး အေထာက္အကူေပး ရန္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုအေလး ထားေသာ မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားပါသည္။ ယင္းက မီဒီယာက႑ အားေကာင္းေမာင္း သန္ျဖစ္ေရးႏွင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ ေရးအတြက္ အသီးသီးေသာ ဂ်ာနယ္ လစ္သတင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္၊ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္း ပါသည္။ ေနာက္ ဆံုးအေနႏွင့္ ယင္းက အေျခခံလြတ္ လပ္ခြင့္မ်ား အထူးသျဖင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေလးစားေရးႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အေျခအေနကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါ သည္။

Ref:sf.org

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*