ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (U.C.S.Y) ၌ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ  စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား စာေမးပြဲေမးခြန္းတစ္စံုႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ စာေမးပြဲခံုနံပါတ္ပါရွိေသာ အေျဖလႊာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးရာ၌ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ အေျဖလႊာေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ထားေသာ မိမိ၏ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ စာေမးပြဲခံုနံပါတ္ တို႔ကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း အေျဖလႊာေပၚ၌ ျဖည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိ၏  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲပါက တစ္ပါတည္း ျပင္ဆင္ေပးရမည္    ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခက္အခဲမ်ားအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား) (Photo:www.photos.greatmyanmar.com)

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား) (Photo:www.photos.greatmyanmar.com)

ေျဖဆိုသူတစ္ဦးလွ်င္ အေျဖလႊာတစ္ေစာင္သာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အေျဖလႊာေပၚတြင္ အနက္ေရာင္ ကြန္ပ်ဴတာေဘာ့လ္ပင္ (Felt Tip Pen) သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္ ေဘာ့လ္ပင္ကိုသာ သံုးရမည္ျဖစ္ရာ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူသည္ ယင္းအေျဖလႊာေပၚ၌ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခဲတံႏွင့္ အျခားေသာ ေဘာ့လ္ပင္အေရာင္မ်ားကို သံုးမိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အေျဖလႊာမ်ားအား မွားယြင္းေသာ အေျဖလႊာအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ားအရ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူသည္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ မၿပီးမီ ယင္းခန္းမအတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း သြားျခင္းတို႔အား ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အျပင္ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္း မ်ား၊ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္သံုးကိရိယာမ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆိုရာသို႔ ယူေဆာင္လာခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ယူေဆာင္လာျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လိမ္လည္ေျဖဆိုသူဟု သတ္မွတ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈအား ရပ္ဆိုင္း၍ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္အား ၂ႏွစ္ ပိတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ ဝတ္စားဆင္ယင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ထပ္မံေျပာသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေျဖဆိုမည့္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္    ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၌ ေအာင္ျမင္ သူဦးေရ ၂၄ဝဝ ဦးခန္႔လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္ျမင္သူ ဦးေရ ၉ဝဝ ဦးခန္႔လည္းေကာင္း၊ ခန္႔မွန္းထားရွိရာ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စာရင္းအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ ပထမအႀကိမ္မွ တတိယအႀကိမ္ထိ ကိုရီးယား အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ၌ ေျဖဆိုသူ သင္တန္းသား ဦးေရေပၚမူတည္၍ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္၊ လႈိင္သာယာတကၠသိုလ္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္ စသျဖင့္ ေနရာဌာနအလိုက္ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*