ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ဥပေဒ ျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား ေပၚထြန္းလာၿပီး အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးမႈ မ်ား ရွိလာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္ေနမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံမႈေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္း သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိႏိုင္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁ ရက္တြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးက ဂ်င္နီဗာတြင္ ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေတြ႕လာရေသာ္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပိုမိုတိုး တက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းက သံုးသပ္ခဲ့ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာ မ်ားစြာရွိေနၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အခုခ်ိန္ထိ ျပင္းထန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျပႆနာေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျမယာ သိမ္းယူမႈေတြ၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းမကြ်မ္းက်င္မႈေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း ေတြ၊ တရားစီရင္ေရး မျပည့္ဝမႈေတြ၊ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းအျဖစ္ တြယ္ေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီအေရးေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား ၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျဖရွင္းမႈ မျပဳဘဲ ဖိႏွိပ္ အၾကမ္းဖက္မႈ အခ်ိဳ႕ေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကားသိ ေနရတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈ၊ ျမႇင့္တင္မႈ မ်ားလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။

တစ္ဖန္ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္မ်ား လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္လာေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ လိုအပ္ ၿပီး သို႔မွသာ အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္ က်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈပံုစံႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ကင္း ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အားေကာင္းလာေစရန္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ သင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတြင္ ရွိသင့္ ရွိထိုက္သည့္ အစိုးရေကာင္း လကၡဏာရပ္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ဟု ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တိုက္  တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခု လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးစိုက္မည္ ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း၊ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ဆႏၵျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥရပ္မ်ား၊  ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔ အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္း ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားနည္းမႈမ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၏ မွားယြင္းေသာ ျပႆနာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို မစၥတာ ကင္တားနားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်င္နီဗာတြင္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေ႒းၾကြယ္

ဂ်င္နီဗာတြင္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေ႒းၾကြယ္

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*