တိုင္းရင္းသားသတင္း — ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရေသာ ေဒသခံျပည္သူ ၅ ေသာင္းနီးပါးခန္႔မွာ ဒုတိယေျမာက္ ေဆာင္းရာသီကို ဆုိးရြားလွသည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ ေက်ာ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက ရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္တို႔က ယင္းတို႔ကို အကူ အညီေပးရန္ အခ်ိန္တုိ အတြင္း နည္းလမ္းတစ္ရပ္ မရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါက အေျခအေနမွာ သာ၍ဆိုးရြားလာမည္ျဖစ္ သည္ဟု ေဒသခံ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားတစ္ဦး က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္  လက္နက္ကိုင္တုိ႔အၾကား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္  ဇြန္လမွစတင္၍ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ သျဖင့္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရေသာ တိုင္းရင္းသား ကခ်င္ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာေဒသမ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၁၇ ခုတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ေနထုိင္ လ်က္ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစခန္းမ်ား  ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ မရခဲ့သည္မွာ လအတန္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္း တုိ႔က ေဒသခံ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔မႈျဖင့္ သြယ္ဝိုက္စြာ ရရွိခဲ့ေသာ အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္မွာ လည္း ဒီဇင္ဘာ အေစာပိုင္းတြင္ပင္ ကုန္ခမ္းသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Relief Action Network for IDPs and Refugees(RANIR) အဖြဲ႕မွ ညိႇႏိႈင္း စီစဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ La Rip က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

RANIR သည္ ဇြန္လတိုက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အနက္မွ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္  တို႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ရိကၡာဖူလံုမႈလည္းမရွိေၾကာင္း စခန္း အခ်ိဳ႕မွာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းဖံုးေလ့ ရွိသည့္ ေတာင္ေစာင္းမ်ား  ေပၚတြင္ တည္ရွိကာ အမ်ားစုမွာ အေႏြးထည္ ဝတ္ဆင္ရန္ မရွိေၾကာင္း၊ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈႏွင့္လည္း ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္ ေန ထုိင္သူအမ်ားအျပားမွာ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္၍ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲ မ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ေန ရေၾကာင္း၊ La Rip က တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ လိုင္ဇာ ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ AlerNet သတင္းဌာနသုိ႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစုိးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ) တုိ႔အၾကား ၁၇ ႏွစ္တုိင္ တိုင္ေစာင့္ထိန္းခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ က်ိဳးေပါက္ ခဲ့ရသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ ၾကရသူေပါင္း ၇၅,ဝဝဝ မွ်ရွိမည္ ဟု အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက ခန္႔ မွန္းေျပာၾကားၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ အေစာပုိင္း ကာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔သြား ေရာက္ခဲ့ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား မႈ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Valarie Amos က ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ အႀကီးအက်ယ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ မ်ားထံ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ေတာင္းဆိုသြား ခဲ့သည္။

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသျပင္ပရွိ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား အႀကီးအက်ယ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ ၃၉,ဝဝဝ တုိ႔ထံ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြား ေရာက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Valarie Amos က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။

La Rip ကလည္း မၾကာေသးခင္ က ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာၿပီး စုစုေပါင္း ၅ ေသာင္းခန္႔ အထိျမင့္တက္ လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ အနက္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အနက္ အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ကေလးသူငယ္ ၈ဝဝ ခန္႔ ကို ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း  RANIR အဖြဲ႕က စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ေကာက္ယူခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္ ၅ ဦးအနက္ တစ္ဦးနီးပါးခန္႔ (၂ဝ% နီးပါး) မွာ အာဟာရ ျပတ္လပ္မႈ ခံစားေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု La Rip က ဆုိသည္။

“အကူအညီ တခ်ဳိ႕ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒါကလည္း ၁၅ ရက္၊ တစ္လစာ ေလာက္ပဲဆုိေတာ့ ေရတိုအတြက္ သာ ဖူလံုၿပီး ၾကာၾကာခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုလည္း La Rip က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ တစ္ဆင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ နည္းလမ္း အစား အျခား အေျပာင္းအလဲ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြၾကရန္ကိုလည္း La Rip က ေမတၱာ ရပ္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္လုိ႔ အစုိးရက အဲဒီ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြဆီသြားဖို႔ ခြင့္မျပဳဘူးဆုိရင္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြကတစ္ဆင့္ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ၁၈ လ လံုးလံုး အကူအညီေပးေနခဲ့တဲ့ နယ္ စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္က ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျချပဳအဖြဲ႕ေတြက ေန တစ္ဆင့္ ေပးပို႔ၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆို ခ်င္ပါတယ္””ဟု La Rip က ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ကလည္း  ကခ်င္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ယူ႐ိုေငြေၾကး ၅.၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အေထာက္အပံ့ မ်ားကို အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံ တကာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေၾကညာခ်က္  တြင္ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။

Ref: Sorne 50000 Displaced in North Myanmar need urgent help Alert Net

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*