သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

အတိတ္၏ဆိုးေမြေလာ

ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္း တြက္ခ်က္ထားၾကေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရွိသေလာက္၊ တရားမွ်တမႈကို အေလးမထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ၌ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေဆာင္ရြက္ လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ အစုအေဝးျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးေစမည့္ အလား အလာမ်ား ေပၚထြက္ေရးကို ဦးတည္ေနသည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေရရွည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွး ေစမည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းဌာနက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၁၆ ခု တို႔သည္ လယ္ ေျမဧကေပါင္း ၁.၇၅ သန္း (၇ဝ၈၂ဝဝ ဟက္တာ) ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ေသာ အထူးအခြင့္အေရးျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လက္ရွိ အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနေသာ ေျမယာျပႆနာ အမ်ားအျပားမွာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ား တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အဆိုပါ ကာလ အပိုင္းအျခား အတြင္း ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏အစြန္အဖ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ား အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမ ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္တပ္ သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အတြက္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ အခိုင္အမာ တပ္စြဲထားရွိၿပီး အျခားေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း ၿပိဳကြဲလြယ္သည့္ အေနအထား ရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို စြဲကိုင္ထားသည္။ သိမ္းဆည္းခံေျမယာအမ်ားစုမွာ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ခ်ီလမ္းေၾကာင္း မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူေပါင္းစည္းသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အလို႔ငွာ သိမ္း ဆည္းခံရသည့္ ေျမမ်ားလည္း ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း တို႔ တြင္လည္း ထင္ရွားေသာ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါေသးသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရက ႐ုတ္ခ်ည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ရွင္သန္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အတူ ေျမယာေဈးႏႈန္းမ်ား လည္း ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္ ျဖစ္၍ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါေဒသ မ်ားတြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ မ်ားမွာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းေရး စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လယ္သမားမ်ားကို လယ္ထဲမွ ထြက္ခြာရန္ ဖိအားေပးႏွင္ ထုတ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားရရွိလာျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးလာျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး ႐ုတ္ခ်ည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားကို ျမင့္တက္ေစ ခဲ့သည္။

ေႏွးေကြးေလးလံလ်က္ ရွိဆဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးက႑ မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုထည့္ဝင္ ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက တြန္းအားေပးလ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပကာ တစ္ခ်ိန္က “အာရွ၏ ဆန္အိုးႀကီး” ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ဤအခ်က္က ျပည္ပလုပ္ငန္းဘက္ ပါတနာမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ေျပာေသာ ေျမယာမ်ားကို တိုး၍ရွာေဖြရယူရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ ခဲ့ျပန္သည္။ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ မ်ားက စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အထူးအခြင့္အေရး မ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔ ရယူထားသည့္ အတိတ္က ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ သံသယျဖင့္ ေျပာၾကားလာမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က ျပန္လည္ အတည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိသလို ေျမယာ အသစ္မ်ား ရွာေဖြမႈလည္း ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေျမယာသိမ္းယူမႈ အမ်ားအျပားမွာ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ က တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ယခင္ ေခတ္ကာလ အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစဥ္က ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိခဲ့ သျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ အမ်ားအျပားမွာ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္မႈ မရွိဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီတို႔က ပိုင္ရွင္ေဟာင္းလယ္ သမားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေကာင္းစြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဩဇာႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္တို႔ အၾကားမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္သည္ ယခုလက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိၿမဲ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စင္စစ္အား ျဖင့္ မူရင္းမိတ္ဖက္ မဟာမိတ္တို႔ သည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ကာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပားလွေသာ ေျမယာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေရး တြင္ ေရွ႕တန္း မွ ေရာက္ရွိေနရာယူထားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီတို႔၏ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားကို စိန္ေခၚ တိုင္ၾကားျခင္းသည္ အခ်ည္း ႏွီးသာျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမား အမ်ားအျပားက နားလည္ခံယူထား ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ ရျခင္းမ်ား စသည္တို႔ အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆိုပါက အက်ဥ္း႐ံုး ကြပ္မ်က္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ ရတတ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားျပားျခင္းက ျမန္မာေက်းလက္ေဒသခံတို႔ အၾကားတြင္ ေျမယာလက္မဲ့ျဖစ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေနရပ္ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ တိုးပြားလာျခင္း တို႔ကိုေပၚေပါက္ေစသည္။ ထိုအေျခအေနအေပၚ လူထုက မႏွစ္ သက္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ တြဲဖက္ လိုက္ေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။

အစိုးရပိုင္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ Wanbao Co. Ltd တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ေၾကးနီ သတၲဳတြင္း လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းက ရြာသံုးရြာကို ဖိအားေပးဖယ္ရွား ေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ရပ္မွာ လူထုအၾကား ထင္ ရွားစြာေပၚထြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဆႏၵ ျပမႈကို မီးေလာင္ဗံုး လက္နက္သံုးစြဲ၍ ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ား ေဒါသ အမ်က္ထြက္ ခဲ့ၾကရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၌လည္း ေျမဧက ၄ဝ ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ သိမ္းယူမႈေၾကာင့္၊ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ High Tech ကြန္ကရစ္ ကုမၸဏီတို႔ကို တရားစြဲဆိုမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ High Tech ကြန္ကရစ္ကုမၸဏီသည္ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးအိုက္ထြန္း၏ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ကလည္း ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကို ရဲအဖြဲ႕က ၿဖိဳခြင္းရန္ ႀကိဳးစား ရာတြင္ ဆႏၵျပရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲအဖြဲ႕ဝင္တို႔ ထိပ္တိုက္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ရဲအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ေသဆံုးကာ အျခား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရြာသား အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားတို႔က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ယင္းတို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္က သိမ္းယူကာ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ အားလံုးႏွင့္ ေျမတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ေျမပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးရာ ၌ အငွားခ်ထားခြင့္၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ စသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္သာ ခ်ထားေပးသည္။ ထိုေျမပိုင္ခြင့္တို႔ကို ဗဟိုအစိုးရက ခန္႔အပ္ေသာ ေဒသခံအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ခြင့္ျပဳထားေပးသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ဝ ရက္ တြင္ ေျမယာဥပေဒသစ္ႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း၊ ဖုန္းဆိုး ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒႏွစ္ရပ္သည္ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈကို အေျခခံဥပေဒအရ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေျမပိုင္သူမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို ဥပေဒ တို႔က တစ္ဦးခ်င္းေျမယာပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ကို အာမခံသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိကာလတြင္ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားက ယင္းဥပေဒတို႔၏ အက်ိဳးကိုခံစား ရသည္။

ထိုဥပေဒမ်ားက ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္ကန္ျခင္းမရွိေသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိသည့္ စနစ္တစ္ ရပ္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထိုစနစ္က ေဒသခံတို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ အထက္မွ ခ်ေပးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုအား ေကာင္းေစခဲ့သည္။ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒႏွင့္တရားေရးဆိုင္ရာ အရင္း အျမစ္တို႔မရွိျခင္းက လက္ရွိ အေနအထားကို ပိုမို နာက်ည္းေစ ရန္ႏိႈးဆြ ေပးခဲ့သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ကို အကာ အကြယ္ေပး ရမည့္အစား ထိုဥပေဒမ်ား သည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးခဲ့႐ံု မက ဥပေဒကို လိုသလို ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ တို႔အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေပးေသာ္လည္း လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မည့္ သူမ်ားသည္ ေဒသခံ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားကို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ကာ လယ္သမားမ်ား ဘက္က ပါဝင္ခြင့္ မရွိျခင္းျဖင့္အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကိုသာမက အစိုးရႏွင့္ စစ္ တပ္အရာရွိတို႔၏ စီးပြားေရးအက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ရွိခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း ပံုႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း လႊဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေအာက္ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေနထိုင္ခဲ့ရျခင္း ေၾကာင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရားအေပၚ အယံုအၾကည္ မဲ့ျခင္းတို႔က လယ္သမား အမ်ားအျပားကို ထိုေကာ္မတီ မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အားမေပးခဲ့ေပ။

ထိုေကာ္မတီတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အယူခံဝင္လိုေသာ လယ္သမားတို႔သည္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ စနစ္အတိုင္း ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ မ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အယူခံဝင္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ အဆိုပါ အလားတူေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ဒဏ္ေငြ ႐ိုက္ျခင္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ရာဇဝတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လယ္သမား အနည္းငယ္ ကသာ အံတုဝံ့ေသာ အစိုးရယႏၱရား ကို အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အေရအတြက္ ရွိသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သူရင္းငွားမ်ား၊ သီးစားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္သူ မ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုး တိရစၦာန္ေမြးျမဴသူမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္ရွိဥပေဒအေျခခံမႈတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။ ဥပေဒအရ လယ္ေျမ တြင္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ အေသးစား ေျမပိုင္ရွင္မ်ား သည္ အခ်ီႀကီး အပြႀကံသူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႀကီးတို႔၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မစြမ္းသာခဲ့ေပ။

Ref: Land Grabbing as big business in Myanmar by Brian Mc Cartan Asia Times online March 8, 2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*