သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

 

ပစၥဳပၸန္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းႏွင့္ ဖုန္းဆိုး ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒသည္ သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကို မ်ားျပား လွသည့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္မ်ားကို သံုးစြဲ ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း၊ အခြန္အထုတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ခ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေစာင့္ ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ေျမေနရာတစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသာ ေျမဟုတ္၊ မဟုတ္လည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤအခ်က္ မွာ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ား ၌ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္သူတို႔ စိုးရိမ္စရာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာဓေလ့အရ လုပ္ကိုင္ေသာေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္တြင္ သီးႏွံမ်ားကို ယာေျမအခ်ိဳ႕၌ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳး ေလ့ ရွိၾကသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ယာေျမတြင္ ေျမဆီျပန္တက္ေစရန္ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ ဖုန္းဆိုးေျမအျဖစ္ ပစ္ထားရစ္ေလ့ ရွိသည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ေပးအပ္ရန္ သိမ္းဆည္း ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဖုန္းဆိုးေျမ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ပိုင္ရွင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဥပေဒ၏ အေျခခံမူအရ တရား႐ံုးမ်ားမွာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ခိုကိုးရာျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို လိုသလို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာသည္။ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္ သည္ စစ္တပ္၏ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္အတြင္းသို႔ စုစည္းေရာက္ရွိခဲ့ သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ တြင္ အက်ဥ္း႐ံုးစီရင္ျခင္းႏွင့္ တရား မွ်တမႈမရွိေသာ တရား႐ံုးမ်ားအျဖစ္ စြဲျမင္ ထင္မွတ္ေနၾကဆဲရွိေသးသည္။

ထိုသို႔ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတို႔အေပၚ တြင္မူ ဩဇာအာဏာလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အာဏာပိုင္တို႔သည္ အေသးစားေျမယာ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အေပါင္းပါကုမၸဏီမ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ေျမအျငင္းပြားမႈ မ်ားတြင္ အေသးစား လယ္ယာေျမ ပိုင္ရွင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မျပခဲ့ေပ။

ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမေရာင္း ခ်ပိုင္ခြင့္ရရွိျခင္းကလည္း အေျြကး ေတာင္လိုပံုေနေသာ လယ္သမားမ်ား ကို ေရတို အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ လယ္ေျမ ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ကုပ္ေသြး စုပ္ယူမႈကို ခံယူရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။

ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ပြားေန ေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေယဘုယ် အလားအလာ တို႔ကိုပါ ေဘးသင့္ေစမည့္အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ လက္ရွိပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိေသာ ျပည္သူတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္၌ “လယ္ယာေျမ အလႊဲအေျပာင္းမ်ားကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပင္ပ၌ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္” ဆိုေသာ အျမင္ကို ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့သည္။

ဤအခ်က္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟု ထင္ျမင္ရ ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အလံုးစံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတြင္ပါ ေဒသခံတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ထိုအေျခအေနကို လယ္သမားတို႔ အေပၚ တန္ဖိုးထား ေလးစားျခင္း မရွိဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္ ဆံသည့္ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ေသးသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား၏ သေဘာထား တစ္ရပ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား တိုးပြားမ်ားျပားလာၿပီး မ်ားစြာေသာ လယ္သမားတို႔ကို ၿမိဳ႕သို႔တက္ရန္ တြန္းအားေပး လာခဲ့ကာ ၿမိဳ႕ျပ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား အသစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးလာသည္။ ဤသည္မွာ မတည္ၿငိမ္မႈ အလားအလာ၏ အရင္းအျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အေသးစား ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ တိုး ပြားလာေနေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့ေက်းလက္ လယ္ယာ လုပ္သားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စြမ္းအား ႀကီးေသာ မဲဆႏၵရွင္ အစုတစ္ရပ္ျဖစ္လာေပမည္။ လူဦးေရ သန္း ေျခာက္ဆယ္မွ်ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်ေသာ ျပည္သူတို႔ သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေျမယာစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္မ်ားက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကို ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိေပသည္။

ေက်းလက္ဆႏၵမဲတို႔၏ အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ျပဳထားဟန္ရွိ ေသာ ေနျပည္ေတာ္ အေျခစိုက ္ပါလီမန္ အမတ္ မ်ားက လယ္သမားတို႔၏ ခက္ခဲဝမ္းနည္းဖြယ္ အေျခအေနအေပၚ ပို၍အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကပါ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပါတီမန္တြင္ စတင္ ေျပာၾကား လာၾက သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပါလီမန္ က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာအျငင္း ပြားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္ မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အာဏာကို ေက်ာ္လြန္ ကာ ထံုးစံမဟုတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္က ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္လႊားရွိ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုုင္ ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားသည္ မ်ားျပားလွေသာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ တိုင္ၾကားစာမ်ား ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အစိုးရအရာ ရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သမၼတအႀကံေပးအရာရွိ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ေျမကိစၥ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Displacement Solutions ၏ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္၌ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ၾကေသာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး တို႔က တိက်ျပတ္သားေသာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း၊ ထိုအသိအမွတ္ ျပဳမႈမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ေျမယာပိုင္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကံၾကမၼာ တို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္အကၡရာ က်ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အနည္းဆံုး အားျဖင့္ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း အေျမာက္အျမား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕က ေျမယာ သိမ္းယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး သြားေစရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာသာေပးေနဆဲျဖစ္ ေသာ္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕ က ပြင့္လင္းသစ္လြင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ရာသီဥတုတြင္ ႏွေျမာတြန္႔ တိုေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတစ္ရပ္ ကို အခ်က္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ လူမႈပံုရိပ္ကို အရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္း ထားေရးမွာ အေရးပါလွေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား နည္းပါးလွသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း ေျမယာ သိမ္းယူျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိၾက သည္ျဖစ္ရာ မ်ားစြာေသာ ျပည္ပရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က အဆိုပါကိုယ္က်င့္ တရားပ်က္ယြင္းေသာ အေလ့အထ မ်ားရွိသည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးကို သတိႀကီးစြာထားေန ၾကေပသည္။ ျမင့္တက္လာေနေသာ အစိုးရႏွင့္ ပါလီမန္အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အာ႐ံု ထားမႈကလည္း ေျမယာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီတို႔အေပၚ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ကလည္း ၂ဝ၁၅ ခု ေရြးေကာက္ပြဲအထိ အဆိုပါ ေျမယာကိစၥရပ္ မ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားက ေျမ ယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဆပ္ျခင္း တို႔တြင္ ယင္းတို႔၏ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမမ်ား ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ မႈ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္းက သိမ္းယူခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ မွ လယ္ေျမဧက ၅ဝဝ ေက်ာ္အတြက္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္ စစ္တပ္ကို ဇြန္လ အတြင္းက စည္း႐ံုးေျပာၾကား ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဖိအားေပးမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဧရာ ေရႊဝါကုမၸဏီကလည္း ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚေဒသမွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ လယ္ေျမဧကေလးေသာင္းကို မူလ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစုႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ Max Myanmar ကလည္း ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚေဒသအတြင္း သိမ္းယူခဲ့ ေသာ လယ္ေျမ ၁ဝ၆ ဧကအတြက္ မူလပိုင္ရွင္ ၁၃ ဦးထံ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၈ဝဝဝ ကို ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေပးအပ္ခဲ့ သည္။ Max Myanmar သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီးစားေျမ မ်ားအား Max Myanmar ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီ ၁၅ ခုတို႔က သိမ္း ယူျခင္း ခံခဲ့ရေသာ မူလပိုင္ရွင္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္လည္း ေရးဆြဲလ်က္ ရွိသည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားေသာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို အာမခံခ်က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ေက်းလက္ ေဒသ မ်ားကို တရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရ စီက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားက ေက်းလက္ေဒသ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာ သိမ္းယူခံရျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သို႔ တက္ကာ ၿမိဳ႕ျပ မတည္ၿငိမ္မႈ အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ကူညီ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါအခြင့္အလမ္း ကို ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရက အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းက ၂ဝ၁၅ ခု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အတိုက္အခံ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သူ၏ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ျပဳမည့္ အခ်က္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

Ref: Land Grabbing as big business in Myanmar by Brian Mc Cartan Asia Times online

March 8,2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*