အေရွ႕ေတာင္အာရွ စဥ့္သမိုင္းတြင္ ျမန္မာ့စဥ့္သမိုင္း ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ အေျခခံအိုး လုပ္ငန္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္တက္လာေစရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္းသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေရွးေဟာင္း စဥ့္သမိုင္းမ်ားကို အစျပဳ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာမွ ေရွးေဟာင္း စဥ့္ဖိုေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ရွာေဖြတူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ စဥ့္ထည္မ်ားကို ေအဒီ ၅ ရာစုခန္႔မွ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာ့စဥ့္ အႏုပညာ တိုးတက္ေစ ရန္ အေသးစား အိုးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ား ဖိုဝိုင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖိုရွည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအထိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စဥ့္နည္းပညာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ စဥ့္ထည္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လွည့္ပတ္ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊  စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လက္ယာ က႑မ်ားတြင္ ကူညီေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမင့္ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း၊ နာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အခက္အခဲ မ်ား ကူညီေပးျခင္း၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ မီးဖြားႏိုင္ရန္ ကူ ညီေပးျခင္း ၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဘိုးဘြားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္း အေနျဖင့္ အိုးလုပ္ငန္းစုမ်ား သာမက အျခားေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ပံုကို “အစက ဖိုပိုင္ရွင္ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံျခား ပို႔ကုန္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္။ ဟိုတုန္းက ၁၅ ရာစုႏွစ္ေလာက္တုန္းက သူတို႔အဖိုး အဖြားေတြ ပို႔ႏိုင္ခဲ့သလို သူတို႔ေခတ္ မွာလည္း ျပန္ လည္ ပို႔ႏိုင္ၿပီး ခ်မ္းသာေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေသးစား လွည့္ပတ္ ရန္ပံုေငြ နည္းစနစ္နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္ေတြကို တြံေတးမွာ လုပ္လာခဲ့တာ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိလာခဲ့ေတာ့ ဒီအေတြ႕အႀကံဳက အိုးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ သာမက ဘယ္ေနရာက ဘယ္သူ ေတြကို မဆို၊ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြ ကို မဆို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္တာေၾကာင့္ စဥ့္အသင္း အေနနဲ႔ အျခားေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြ ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ လာေအာင္ ဒီနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပး လာခဲ့တယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္း၏ နာ.ယ.က ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ တင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္းသည္ အိုးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေသာ တြံေတးၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာ အိုးလုပ္ငန္း  မိသားစုမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေရရွည္ခံ ေျမစစ္ ေရသန္႔အိုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ အန္ဂ်ီအို ၁၁ ဖြဲ႕ ျဖင့္စုေပါင္း၍ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါ အေသးစား လွည့္ပတ္ ရန္ပံုေငြ နည္းစနစ္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑မ်ားအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း၊ ေရကန္ တူးျခင္း၊ ေရဆင္းေလွကား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ပညာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္းအေနျဖင့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရွိ ရြာသံုးရြာတြင္ အဆိုပါ အေသးစား လွည့္ပတ္ ရန္ပံုေငြ နည္းစနစ္မ်ား သာမက စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း မ်ား ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ အိုးလုပ္ ငန္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ၏ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တိမ္ျမႇဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ေသာ သစ္ပင္ျပာေခ်ာ္ ျဖင့္ စဥ့္ျပဳလုပ္ျခင္း နည္းပညာေလး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အိုးလုပ္ငန္း မိသားစုမ်ား အားလံုးထံ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ယင္းသို႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒါက္တာ မ်ိဳးသန္႔တင္က “အာမခံ မရွိရင္ ဘဏ္ကေန ေခ်းေငြ မထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္ေၾကာင့္ အာမခံပစၥည္းတို႔၊ ေငြေၾကး တို႔ မထားႏိုင္တဲ့ ေက်း လက္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘဏ္က ေခ်းေငြရဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ့္အသင္းက တတိယ အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ အာမခံေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေက်းလက္ ေဒသခံေတြက ဘဏ္နဲ႔အလုပ္ လုပ္ရတာ အေလ့အက်င့္ မရွိၾကေသး ဘူး။ ေၾကာက္ေနၾကတုန္းပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို ပံုေဖာ္တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာျဖစ္ေသာ စဥ့္ အႏုပညာ လက္ရာ မ်ားကို ကမၻာ့က သိသည္အထိ ဆက္လက္ေဖာ္ ထုတ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးသြားမည္ဟု ယင္းက ေျပာၾကား သည္။ ယခုအခါ တြင္လည္း အေျခခံ အိုးလုပ္ငန္းအဆင့္ မိသားစုမ်ားမွ ဖိုဝိုင္း ပိုင္ဆိုင္လာသူမ်ား ရွိလာၿပီး အလတ္စားလုပ္ငန္း ဖိုဝိုင္း ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွလည္း ဖိုရွည္ ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ အင္းေလးကန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တလႊားႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ အိုးလုပ္ငန္းကို  အဓိကထား လုပ္ကိုင္သူမ်ားရွိၿပီး အၾကမ္းအားျဖင့္ လစဥ္ စဥ့္ထည္ ပစၥည္းမ်ားကို ကြန္တိန္နာ သံုးစီးခန္႔  ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝဝ၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*