ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းသူ၊ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းသူ၊ အေျပာ/အၾကား အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္း အားနည္း သူ၊ ဉာဏ္ရည္ ခ်ဳိ႕ယြင္း အားနည္း သူမ်ားကို မသန္စြမ္းသူဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ ထားပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ   ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ကို အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၈ ရက္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ အမွတ္ ၁၃၁၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ႐ံုခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ TLMM (The Leprosy Mission Myanmar)၏ ပံ့ပိုး ကူညီမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္၌ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔ တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ The Nippon Foundation ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ အဖြဲ႕ခြဲကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕ အဖြဲ႕ခြဲကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္မွစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခြဲေပါင္း ၃ဝ အထိ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အေျခ စိုက္ The Nippon Foundation ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဝင္ဆံ့မႈ ျမႇင့္တင္ေရး  ၅  ႏွစ္တာစီမံခ်က္ (Disability Inclusive Project ) ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံ ကိန္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မသန္စြမ္း လူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလံုး အမွီအခိုကင္းစြာ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းႏွင့္ မတည္ေငြမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း၊  နယ္ပယ္က႑ မ်ဳိးစံုတြင္ အလႊာစံု ပါဝင္ေနေသာ မသန္စြမ္းမႈ၊ တန္းတူညီမႈႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ပဲခူး တုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္၍ က်န္ႏွစ္မ်ား တြင္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေရဒီယို နားဆင္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ား အစိုးရဌာနမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အုပ္စုမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးတည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား ေန႔စဥ္သြားလာသည့္အခါ အခက္အခဲမ်ားကို ထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕၏ Operation Director ကိုေအာင္ကိုျမင့္က “လက္ရွိ တို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် သြားလာတဲ့အခါ အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဥပမာ လိုင္းကားေတြေပၚ တက္ဖို႔ လုပ္တဲ့အခါ လိုင္းကားစီးၿပီး သြားလာလႈပ္ရွားဖို႔  အဆင္မေျပတဲ့ အေျခအေနေတြ  စူပါမားကတ္ အေဆာက္အဦေတြ သြားတဲ့အခါ ေစ်းဝယ္ဖို႔အတြက္ ေလွကားထစ္ေတြ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္သူလူထု သိေအာင္ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွာ လုပ္ခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူ ၅၈ ဦး ပါဝင္ခဲ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဦးေနလင္းစိုး (Program Director)ႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုျမင့္ (Operation Director)တို႔က လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေသာ မသန္စြမ္း ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ေရးဆြဲရာ၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေရးရာ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူေရးရာ တင္ျပသူမ်ားအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ယင္း အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၁ တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းကို လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူေရးရာ တင္ျပသူမ်ား အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁ဝ ရက္၊ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၄ ရက္တို႔တြင္ အစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး၊ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရးရာ တင္ျပသူမ်ားအဖြဲ႕ ၁ဝ ဦးပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒေရးရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရးရာ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အတူ စီစဥ္ပ့ံပိုး က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ဒုတိယ အႀကိမ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မသန္စြမ္း လူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ ေရး သင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အာဆီယံေဒသအဆင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ား အႏုပညာပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရဒီယို ေလလႈိင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အားေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*