ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္  မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ လာမႈမ်ားအေပၚတြင္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့ ေပးလိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း မ်ားကို ဦးစား ေပးက႑ႏွင့္ ဦးစားေပး နယ္ေျမတို႔ကို သိလိုၾကသည့္အတြက္ ယခုကဲ့ သို႔ ဖိုရမ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္၌ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဖြင့္အမွာ စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊ အမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကာလ တို၊ ကာလရွည္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ခ်ျပ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ ေၾကညာစာတမ္းအရ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူ အညီမ်ား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ရရွိေရးကိစၥသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္ေစ  ႏိုင္မည့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္အသီး သီးကို ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊  ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစသည့္ ျပည္တြင္းအားကို သာမက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အလွဴရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္  Stakeholders အသီးသီးမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ ဆိုရာတြင္ အကူ အညီ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ၊ အတိုးႏႈန္း သက္သာေသာ ေခ်းေငြ၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ ႏွင့္ ျပယုဂ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္  သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳေစမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူအစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူ၏ ဆႏၵမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္၊ Centered Government ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူ မ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုက္႐ိုက္ခံစားရရွိႏိုင္ေရး၊ ပညာေရး တိုးတက္မႈ ရွိေရး၊ လူေနမႈဘဝ ဖူလံုေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ေကာင္းမြန္ေရးမ်ား ကိုလည္း တစ္ပါတည္း အေလးထား  ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကာ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တူညီသည္မ်ားကို တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မတူညီသည္ မ်ားကို စိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး တ ျဖည္းျဖည္းတူညီသည္အထိ ညႇိႏိႈင္း ရယူႏိုင္မွသာ ရင္ၾကားေစ့သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လည္း ထပ္မံေျပာခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မျဖစ္ မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ သည့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ လူမႈစီးပြား အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစေရး၊ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြား ေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္  ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ အလြန္အေရး ပါလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ Political Dialogue ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန ပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အိုကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ကမ္းလွမ္း ထားၿပီး ယခုလည္း ဤေနရာမွ ထပ္မံဖိတ္ေခၚလိုက္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကမ္းလွမ္း လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါေၾကာင္းလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးေနာက္ လာမည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သန္း ေခါင္စာရင္းကို ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ ၃ဝ ခန္႔ၾကာမွ သန္းေခါင္စာရင္း ထပ္မံ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝိုင္း ဝန္းကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္စြမ္း သမွ် ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ေရးေဆြးေႏြးေပးပါရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ သီးျခားေဆြးေႏြးမည့္ Session မ်ား တြင္လည္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚ ထြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အထက္ပါ ဖိုရမ္ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲမ်ား၊ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အလွဴ ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*