စီးပြားေရးသတင္း လူမႈေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၅၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း UNFPA က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားဦးေရ မ်ားျပားလာေလေလ၊ ႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြပမာဏ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ လာေလေလ ျဖစ္လာမည္ကို ေတြ႔ရိွၾကရသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးသင့္ေၾကာင္း UNFPA က အႀကံျပဳသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ေနရာ သစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီး မေပးႏိုင္ရင္၊ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားကေန ရႏိုုင္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဆံုးရံႈးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရံပံုေငြအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ဂ်ဲနက္ ဂ်က္ဆင္က ေျပာၾကား သည္။ ယခုထြက္ရိွလာသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အသစ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သား တုိးတက္လာျခင္း၏ ရလဒ္ကို သိရိွၿပီး အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေစႏိုင္ရန္ ကူညီေပးၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တမူထူးျခားေသာ က်ား-မေရးရာ အက်ိဳး အျမတ္ကုိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇
ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*