စီးပြားေရးသတင္း — ဂ်ီနီဗာ၊ မတ္ ၁၊ ၂ဝ၁၃

ရဲရင့္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၂၂ ႀကိမ္ ေျမာက္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ ကမၻာတစ္ ဝန္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အစိုးရ၊ ပညာရွင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပထမတန္းစား ႏုိင္ငံတကာ အႀကီးတန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ၈ဝဝ ခန္႔ စုေဝး ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါဖိုရမ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းစံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳလုပ္ဆဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္၍ လိုရာပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရွားမွရွားေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂ဝ၁၄ တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာဝန္ယူေသာအခါ ၂ဝ၁၅ တြင္ စီစဥ္ထားသည့္ အာဆီယံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈအတြက္ ၁ဝ ႏိုင္ငံအုပ္စု ကို လမ္းၫႊန္ရန္ အဓိကအခန္းက႑ တစ္ခုကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးက အာဆီယံေဒသ တြင္းမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကို သာမက ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ ပထဝီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပထဝီ စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါေသာ မ႑ိဳင္ အျဖစ္ အာဆီယံကို ႐ႈျမင္ၾကသူမ်ားကိုပါ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

“ပါဝင္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္မႈ အတြက္ ရဲရင့္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ”ဟူေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ေအာက္တြင္ အားလံုး ပါဝင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး အေရအတြက္ ေဒသတြင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ခြဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို ကမကတျပဳသူမ်ားမွာ ကုသလမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (UNDP)အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဟယ္လင္အီးကလပ္ (နယူးေယာက္)၊ အဲအာရွ (Air Asia) ၏ အုပ္စု အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အန္ေထာ္ နီအက္(ဖ)ဖာနန္ဒက္(ဇ) (မေလးရွား)၊ မစ္ဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ယိုရီဟီကိုဂ်ီးမား(ဂ်ပန္)၊ ပက္စ္စီ ကုမၸဏီဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အင္ဒရာႏ်ဴယီ (ယူအက္စ္ေအ)၊ တာတာကုမၸဏီ အတုိင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆူဗရာ ေမးနီးယန္း ရာမာဒို႐ိုင္း (အိႏၵိယ)ႏွင့္ ဂ်ီအီးကုမၸဏီ ဒုဥကၠ႒ ဂၽြန္႐ိုက္(စ) (ေဟာင္ေကာင္ SAR) တို႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ အေရွ႕အာရွ အစည္းအေဝးႏွင့္အတူ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား ထိပ္သီးအစည္း  အေဝးကိုလည္း ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာႏွင့္ မီဒီယာ အျပင္ လူမႈစြန္႔ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား (Young Global Leaders-YGLS) ၂ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရရွည္ တည္တံ့ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ YGLs  အစီအစဥ္တြင္ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရး အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသိုက္အဝန္း မ်ားထံမွ ေလ့လာေရး၊ အတူအလုပ္လုပ္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္ေရးမ်ားလည္း ပါဝင္မည့္ အျပင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အႀကံေပး ကူညီျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာတက္ေရာက္ခြင့္ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္ရာ အစည္းအေဝး သတင္းမ်ားကို ရယူလိုပါက ေမ ၁ဝ ရက္ ေသာၾကာေန႔ အတြင္း www.weforummedia.org သို႔ အြန္လိုင္းမွ စာရင္းသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ ထားသျဖင့္ ေနာက္က်ေသာ စာရင္းသြင္းသူမ်ားကို ေနရာခ်ထား ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ခြင့္ ရသူမ်ားစာရင္းကို ဝက္ဘ္ဆုိက္ တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: weforum.org

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*