ငန္းရိုင္းမ်ား(ေက်ာ္ေအာင္)၊ ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၈၊ တန္ဖိုး ၅၀၀၀၊ ေလာကသစ္စာေပ

ငန္းရိုင္းမ်ား(ေက်ာ္ေအာင္)၊ ေလာကသစ္စာေပ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၈၊ တန္ဖိုး ၅၀၀၀ က်ပ္

ဆရာေက်ာ္ေအာင္၏ ဘာသာျပန္လက္ရာသစ္အျဖစ္ ငန္း႐ိုင္းမ်ားကို ေလာကသစ္စာေပမွ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ တ႐ုတ္စာေရးဆရာမ Jong Chang ၏ နာမည္ေက်ာ္ Wild Swans ကို ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပန္ဆိုေရးသားၿပီးစီးခ်ိန္မွ ယခုထြက္ရွိလာခ်ိန္အထိ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၀၉ မွ ၁၉၈၉ ကာလမ်ားအတြင္း ရွင္သန္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္မိသားစုမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းကို အဓိက ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မူရင္း စာေရး Jong Chang ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ စစ္မင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေနာင္တြင္ မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳးေဒါက္တာရွီယာ၏ ဇနီးျဖစ္ခဲ့သည့္ အဖြားျဖစ္သူ ယုဖန္၊ ယင္းႏွင့္စစ္မင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆူးက်ိဟန္တို႔၏ ရင္ေသြးသမီးျဖစ္သူ ပိုခ်င္ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ဝမ္၊ ပိုခ်င္ႏွင့္ ဝမ္တို႔၏ ရင္ေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ေရွာက္ေဟာင္၊ အားေဟာင္၊ က်င္မင္း၊ ေရွာက္လာ၊ ေရွာက္ဖန္တို႔ မိသားစုမ်ိဳးႏြယ္စဥ္ဆက္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဘဝမွတ္တမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေဆာင္တို႔၏ ဇာတ္လမ္းေနာက္ကြယ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမိုင္း၏ ျဖစ္ရပ္မွန္တခ်ိဳ႕လည္း ဇာတ္ေဆာင္တို႔ႏွင့္ အၿပိဳင္ လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းဖန္တီးမႈမွာမူ မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းမွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း  ၈၀ ကာလအတြင္း လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံကား ခ်ပ္မ်ားေၾကာင့္၊ ဇာတ္ေဆာင္တို႔၏ ဘဝဇာတ္ခံုအဖံုဖံုသည္ပင္ ႐ုပ္လံုးျြကေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ ႐ိုးသားေသာ၊ သဘာဝက်ေနေသာ လူမႈဘဝကို ေတာင့္တမႈမ်ားသည္ ဤဝတၳဳတြင္ ေပၚလြင္ေနခဲ့သည္။ စာေရးသူ၏ အပိုအလိုမပါေသာ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာဟန္သည္ပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ ပံုရိပ္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္လည္း ဤ ၁၉၀၉ မွ ၁၉၈၉ ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ကာလသည္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္အမ်ားဆံုး ကာလလည္းျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းၾကရေသာ  တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ ဘဝသည္လည္း စိတ္အားတက္ျြကမႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မ်ားအၾကား လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရၿပီး စံုလံုးကန္း ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ေဝးကြာ ေသာ စနစ္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ခဲ့ ၾကရသည္လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ စနစ္တစ္ခု၏ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားအၾကား ရွင္သန္ရျခင္း၏ လူမႈဒုကၡအဝ၀ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

အစဥ္အလာႀကီးမားခိုင္ခံ့လွေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအၾကား ပိတ္မိေနခဲ့သည့္ အဖြားျဖစ္သူ၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ယုဖန္၏ ဘဝႏွင့္ စတင္ထားသည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးပိုင္ဆိုင္ရာ စစ္မင္းမ်ား အာဏာယစ္မူးေနၾကခ်ိန္၊ ေနာက္ဆံုး ဧကရာဇ္ပုရီကို နန္းခ်ၿပီး တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခ်ိန္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလဂ်ပန္တို႔ မန္ ခ်ဴးရီးယားကို လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ လႊမ္းမိုးထားခ်ိန္ကာလ မ်ားသည္ အဖြားျဖစ္သူ၏ အဓိကဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ပိုက်င္ႏွင့္ ခင္ပြန္း ရဲေဘာ္ဝမ္တို႔၏ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားမွာမူ လႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုစံုလင္ေထြျပားလာသည္။ ကူမင္တန္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလႈပ္ရွားမႈအစ၊ အစစအရာရာနိမ့္က်ခ်ိန္မ်ားသည္ ဒုတိ မ်ိဳးဆက္တစ္ခု၏ အစဦးကာလျဖစ္သည္။

မည္သည့္အယူဝါဒမဆို ေခတ္ကာလလူထု၏ အရည္အေသြးခံစားမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေပၚထြန္း လာရစၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္အခါ၊ လူထု၏ ပညာဥာဏ္ရည္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေျပာင္း လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက အတိုင္းအဆမဲ့ေသာ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ဤစာအုပ္ပါ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ အထက္တန္း၊ အလယ္ တန္း အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အသိပညာကို ႏွစ္လိုသည့္ ပိုက်င္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ဝမ္တို႔၏ မိသားစုဘဝသည္ အေတြးအေခၚတစ္ခုကို ပံုစံ႐ိုက္သြင္းလိုေသာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ပညာမဲ့သည့္ ဝန္းက်င္အတြင္း ခါးသီးခဲ့ရသည္။ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး၊ လက္ယာဂိုဏ္းဝင္ေဖာ္ထုတ္ပြဲ၊ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကို အေရးယူျခင္း၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္မဲ့သည့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးစသည့္ မ်ိဳးစံုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းျပည္၏ သား ေကာင္းမ်ားစြာ လြင့္ပါးခဲ့ၾကရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း အခြင့္ထူးခံအာဏာရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တပ္နီလူငယ္မ်ားဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားကာလတြင္ တတိယမ်ိဳးဆက္ ရင္ေသြးမ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ လူသားတို႔၏ စိတ္ကို အၾကြင္းမဲ့ ညႇိဳ႕ယူလံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းေသာ အာဏာ ရွင္တစ္ဦး၏ လက္ထက္တြင္ အတိုင္းမသိ ရင္နာဖြယ္နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈတို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လူသားတို႔၏ တစ္ကိုယ္ရည္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ခံစားခ်က္မ်ားကိုပင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉  တိန္႔အန္မင္အေရးအခင္းအႀကိဳကာလတြင္ အဆံုးသတ္ထားသည္။ ဝတၳဳတစ္အုပ္လံုးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ ခံစားခ်က္ အဖံုဖံုသည္ ႐ုပ္လံုးၾကြေနခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းၿပီးသည့္ေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္သည္ ျမန္မာစာဖတ္သူ တို႔၏ မနီးယိုးစြဲေသာ ခံစားမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ဆင္ျခင္ဖြယ္ လည္းျဖစ္သည္။ မူရင္းဝတၳဳသည္ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ၿခံဳလႊာနီေအာက္မွ ဘဝမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ လွစ္ဟ ထားသကဲ့သို႔ ဆရာေက်ာ္ေအာင္၏ ေနာက္ဆံုးလက္ရာသစ္ကို ဖတ္႐ႈရင္း ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္သည္လည္း သူ႔အနာကိုယ့္အနာမွ်ေဝ ခံစားႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။ စာေပျမတ္ႏိုးသူတို႔၏ စာအုပ္စင္တြင္ရွိ ထိုက္ေသာ စာ အုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး မတိုင္မီကဆိုလွ်င္ လူတစ္ေယာက္ ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုတားျမစ္သည္။ ယခု မူ ပုလိပ္အႀကီးအကဲက”လူေတြကို ေသေအာင္႐ိုက္တာ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ (တပ္နီလူငယ္)က သူလိုလူတန္းစားရန္သူကို မုန္းတီး ရြံ႕ရွာကာ ေသေအာင္သတ္ခ်င္သည္ ဆိုလွ်င္တားဆီးရန္ မႀကိဳးစားႏွင့္” ဟု သူ႔လူမ်ားကို မွာၾကားသည္။ (စာ-၃၂၄)

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*