တိုင္းရင္းသားသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၇

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ အစည္းအေဝးကို အဲဒီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန အစည္းေဝးခန္းမမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

အဲအစည္းအေဝးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကို သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၁) အထူးကိစၥရပ္ အေနျဖင့္ JCB ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ အစိုးရဘက္မွ (၁၀) ဦး (ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး)၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ (၁၀) ဦး ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး JCB လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္တြင္လည္း ယင္းဖြဲ႕စည္းမႈ အတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္၊
(၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC ၏ အဆိုျပဳ တင္ျပခ်က္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂.၅) သန္းကို ခြင့္ျပဳရန္၊
(၃) ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) အား UN Platform ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီခြင့္ ျပဳရန္၊ JMC အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၅)သန္းႏွင့္ JMC အတြက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ Single Channel မထားဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၄) NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ CT Office အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄.၇)သန္း ခြင့္ျပဳရန္၊
(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး က႑ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ JCB မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ကို ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကား ႀကဳိတင္ ေဆြးေႏြးၿပီး JCB အစည္းအေဝးသို႕ ျပန္လည္ တင္ျပရန္၊
(၆) အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ NRPC မွ ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြကို အျမင့္ဆုံး ႏႈန္းထား က်ပ္သိန္း (၆၀၀) သတ္မွတ္ရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာ၌ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ အသုံးစရိတ္ ရန္ပုံေငြေပၚ မူတည္၍ အဆင့္အတန္း ကြာဟမႈ မရွိေစေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္။ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*