မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ လား႐ိႈး မိုတယ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းတို႔ တက္ေရာက္ရန္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္ တို႔သည္ မတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းပြဲ အႀကိဳေတြ႕ဆံုျခင္းကို Golden Hill Hotel ေျခာက္ထပ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္

မတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းပြဲတြင္ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ RCSS အဖြဲ႕၊ “ဝ” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ အားလံုးႏွင့္ လည္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားၿပီး Peace Process အရ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေတြ႕မွ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႕

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႕

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ဝ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းကေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ခင္မင္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေလးနက္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျခလွမ္းမ်ား အစပ်ိဳးရန္ ခံယူၿပီး ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား ၏ ေတာင္းဆိုသံကို နားေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္က နဂိုကတည္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ေတာင္းဆိုရန္ လာျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဆြး ေႏြးရန္၊ နားေထာင္ရန္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားရာတြင္ ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုး ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

RCSS/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ နယ္ေျမ မခြဲျခားရေသးသျဖင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေရာေထြးေနေၾကာင္း၊ ယခု ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္သည္ ဆိုသည္မွာ အေပၚပိုင္းတြင္သာ လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခအထိလုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသြားျခင္းသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားလက္ဆံု ေျပာခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမႈအား မတ္ ၂ဝ တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္  ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

ဝ၈ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*