လူမႈေရးသတင္း — ေဟာင္ေကာင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

ကြယ္လြန္သူ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ ၏ ၂ဝ၁ဝ ဧၿပီ ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဗံုးခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲခံရမႈ၊ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခံရမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ မမွန္မကန္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမႈကို ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္၍ ပ်က္ယြင္းခဲ့ရေသာ နာမည္ကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ အာရွ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဘီဂ်ိဳဖရန္စစ္ ထံမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရ ဦးေအာင္ကို၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားလႊာႏွင့္ အသနား ခံလႊာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၿငိမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တို႔ ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါစာတြင္ ၂ဝ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္၏ အယူခံလႊာကို တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္ဟန္တို႔က ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေသဒဏ္ကို အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ယင္းက လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေကာ္မတီမ်ားထံ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ ေရးအရ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆး႐ံုေပၚ၌ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာ မွားယြင္းစြာ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခံရမႈကို ရွိသမွ် ခြန္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္၍ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ မိသားစု ဘဝကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွ သူ႔နာမည္ကို ရွင္းလင္းၿပီး မိသားစုအေပၚ ဖိစီးမႈကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ သူ႔ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူ႔အမည္ကို ရွင္းလင္း၍ မိသားစုကို ပံုမွန္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဘဝသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မီ တြင္ ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည္ ဟု ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲစြာ ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအျပင္၊ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အာရွ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အမ်ားအျပားအရ သူ၏ အျပစ္ကင္းစင္မႈ ကို တရားဝင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပႏိုင္႐ံုသာမက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ယႏၱရား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အစံု ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု မိမိယံု ၾကည္ေၾကာင္း၊ သူကြယ္လြန္သြား ျခင္းက သူ႔အေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ မေတာ္မတရား ျပဳမူ ဆက္ဆံမႈအခ်က္အလက္မ်ား ကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေရးသား ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမႈကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး၍ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္အေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သူ႔ေသဆံုးမႈ သာမက သူ႔အေပၚ စြဲဆိုခဲ့ေသာ အမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူ႔မိသားစု အေပၚ ဖိစီးခဲ့ေသာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ မ်ားကိုပါ မွ်တေအာင္စီစဥ္ေပးရန္၊ ဤအမႈအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ ရန္ တိုက္တြန္း ေရးသားထားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္အတြက္ တရားမွ်တမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးကို ယူပါရန္ႏွင့္ သူ၏ လူႀကီးမင္း တို႔ထံ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာ ေနာက္ဆံုးစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးထား ေလးစား ပါရန္ မိမိတို႔ တိုက္တြန္း အားေပးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လည္း ဤအမႈကို တရားနည္းလမ္း တက် ျဖစ္ေစ႐ံု သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ အဓမၼ ဝန္ခံခိုင္းမႈ၊ တရားစီရင္မႈ ေရးရာ မဟုတ္မတရားျပဳမႈ၊ ႀကံစည္မႈ မ်ားကို အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ဤအမႈကို ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာထိပါ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

Ref: An Open Letter from the Asian Human Rights Commission to the chairpersons of four parliamentary committees. Asian Human Right Commission, Hong Kong

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*