လူမႈေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

သမၼတအိမ္ေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ေန႔စားလုပ္ခမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ ရန္ ၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ကာ က်ပ္ေငြ ၃၈၅ ဘီလီယံ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာအား က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးေပးသြားမည္ဟု မတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ေပးမည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က သံုးသပ္ ေျပာဆိုရာတြင္ ယခုလို လစာတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ေငြေၾကးပါေသာ လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သလို လခ တိုးသြားမည္ ဆိုပါက ထုတ္ကုန္ တိုးတက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ စရိတ္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ စြမ္းအားမွ်မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ လခတိုးေပးရာတြင္ ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခ်ိန္ထိုးရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အက်ိဳး ေက်းဇူး မ်ားၿပီး ကုန္က်စရိတ္ နည္းမည့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ တက္လာေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး မမ်ားပါက လုပ္ရကိုင္ရ ခက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု လခတိုးေပးျခင္းသည္ ထုတ္ကုန္ တိုးတက္ေအာင္ လစာတိုးေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ နားလည္ မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီးယင္းက လစာတိုးျမႇင့္သည့္ေနာက္တြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္း လိုက္လာျခင္းအေပၚတြင္လည္း “လစာ တိုးတာနဲ႔ ကုန္ေဈးႏႈန္း တက္တဲ့အခါ လစာဟာ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ ထင္သာျမင္သာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိသလို မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လာတက္လို႔ ထုတ္ကုန္ တက္ရင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းလည္း က်သြားႏိုင္တယ္။ လစာတက္ရင္ ထုတ္ကုန္တက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လုပ္ၾကတာပဲေလ” ဟု ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ တစ္နည္း တစ္ဖံု သြယ္ဝိုက္ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္သလို၊ ထိုမူဝါဒႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းလစာ တိုးျခင္းမွာဆက္စပ္မႈရွိေနၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အစိုးရသည္ အနိမ့္ဆံုး အလုပ္သမား၏ အနည္းဆံုး လုပ္ခအား တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ ၃ဝဝ သတ္မွတ္ လိုက္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းမႈ ျမင့္တက္ မလာေတာ့ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေပၚတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚသြားျခင္းမ်ိဳး ရွိခဲ့သျဖင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် ရန္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သို႔မွ် လစာတိုးေပး သည့္ နည္းျဖင့္ လုပ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ ၾကံဳရာက်ဘမ္း ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔နည္း မိမိတို႔ဟန္ျဖင့္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လစာမရႏိုင္သည့္ အထက္ပါေက်းလက္ေနျပည္သူလူတန္းစားမ်ားမွာလည္း ေငြေၾကးေျပလည္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သလို၊ အသံုးစရိတ္ တက္လာမည္ ဆိုပါက ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူ ဝင္ေငြတက္လာမည္ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ လခတိုးေအာင္ ႀကိဳးစားသလို တစ္ဖက္ မွာလည္းစရိတ္ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ျခံဳၿပီးဆံုးျဖတ္ သင့္သည္ဟုဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး  ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က  လစာတိုးျမႇင့္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဝင္ေငြ စီးဆင္းမႈမ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္တြင္ “ကိန္းရွင္ေတြက အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ က သိမ္ေမြ႕တယ္။ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက လစာတက္တဲ့ အခါ ကုန္ေဈးႏႈန္း လိုက္မတက္ဖို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ခိုင္းတာတို႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခိုင္းတာ တို႔စတဲ့ ေဖာ္ျပမႈေတြ ထုတ္ေပးတယ္။ မွန္ရင္ကိစၥမရွိဘူး။ ေဆးၿမီးတို ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ဇစ္ျမစ္ကို ေသခ်ာ သိၿပီးမွ ကုရင္ပိုေကာင္းတယ္။ အေပၚယံ အေျဖမ်ိဳး ကေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာသင့္တယ္။ အဲဒါကအေရးႀကီးတယ္။ ခုနကပညာရွင္ေတြ တင္ျပတဲ့ အခ်က္ေတြက အကုန္လံုးလုပ္လို႔ရခ်င္မွလည္း ရမယ္။ မရခ်င္လည္းမရဘူး။ ဒါကတစ္ကမၻာလံုးရင္ဆုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ် ခ်င္ရင္ လူမႈဘဝေခ်ာင္လည္ဖို႔ ဆိုရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလိုတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး လိုတယ္။ အလုပ္ရွိမွ စရိတ္ထြက္လာမယ္ေလ။ အခုထားဝယ္၊ သီလဝါေရနက္ ဆိပ္ကမ္းေတြ အထူးစီပြားေရးဇုန္ေတြေဆာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမို တိုးတက္လာၿပီ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္အဦ ေရြ႕သြားမယ္ လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*