စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

၁၉၈၄၊ ဝင့္ၿပံဳးျမင့္၊ ေလာကသစ္စာေပ၊

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ တန္ဖိုး ၃၆ဝဝ က်ပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇၅

book 01

ဆရာၿငိမ္းေအးအိမ္၏ ရသ ဝတၳဳတိုမ်ား မဟုတ္သည့္ စတုတၳ ေျမာက္စာအုပ္အျဖစ္ ညႇိဳ႕ငင္ေတာင္ ကို စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ စာေပမွ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္ သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေျမာက္ဖ်ားေဒသ ဆီမွ အီေမာ ဘြမ္ေတာင္ႏွင့္ ဝန္းက်င္ေဒသ မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါး မ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းအသီး သီးက ကမၻာ့အေမြ အႏွစ္အျဖစ္ တန္ဖိုးထားၾကေသာ အီေမာဘြမ္ေတာင္ ဝန္းက်င္ေဒသတို႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတြင္း က်က်ေလ့ လာ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတႏွင့္ ေဂဟေဗဒ အရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝၿပီး သမုိင္းဝင္နယ္နိမိတ္အေရးတုိ႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ္ လည္း သတိမမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားျခင္း ခံရၿပီး စစ္မီး မၿငိမ္းေသးသည့္ ေနရာတစ္ခု အတြက္ စာေရးသူက တပ္လွန္႔ထားျခင္း ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ညႇိဳ႕ငင္ေတာင္တြင္ ဒ႑ာရီမဟုတ္ ေသာ အီေမာဘြမ္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုျခင္း ႏွင့္ ေတာင္ဆီသို႔ လမ္းဟူ၍ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားတင္ျပထားသည္။ အပိုင္း ၁၊ ဒ႑ာရီ မဟုတ္ေသာ အီေမာဘြမ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ အီေမာ ဘြမ္ေတာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေလ့လာခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ အေၾကာင္း အရာပိုင္းျဖစ္သည္။

ဤအပိုင္းတြင္ ညႇဳိ႕ငင္ေတာင္၊ ခိုးဝွက္ယူသြားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ တန္ဖိုး မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းဂူသည္ ျမစ္ကို ေငးရီ လ်က္၊ ျပကၡဒိန္ငွက္မ်ား၊ အသက္၏ အေစ့အဆန္၊ အမဲလိုက္ အက၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းခ်ိန္ စသည့္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေခါင္းစဥ္မ်ားေပး၍ အခ်က္အလက္၊ ေျမ ပံု၊ ဓာတ္ပံုစံုလင္စြာျဖင့္ မွတ္တမ္း ျပဳထားသည္။ ဦးစြာ အီေမာဘြမ္ ေတာင္ႏွင့္ ဝန္းက်င္သည္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားႂကြယ္ဝ ရွင္သန္ရာ၊ သယံဇာတႂကြယ္ရာ၊ လူသားတို႔၏သမိုင္း စတင္ရွင္သန္ရာ၊ ျမန္မာႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္ တူတုိ႔၏ မူလေဒသရင္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ဤေဒသမွ သစ္ ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာ့ ေလ့လာသူ မ်ားက လက္ဦးမႈရယူ ကမၻာမႈျပဳခဲ့ျခင္း မ်ားအတြက္လည္း ဆင္ျခင္ဖြယ္ တင္ျပထားသည္။

အီေမာဘြမ္ေတာင္ တည္ရွိရာ ေမခ-သံလြင္ ေရေဝေၾကာတစ္ခုလံုး ၏ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပ်က္ ယြင္းလာမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈေႏွးေကြးကာ ျပည္မႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ျပတ္ ေတာက္လုနီးျဖစ္ရသည့္ ေဒသခံ ေလာ္ေဝၚ၊ လာခ်ိဒ္လူမ်ဳိးစုတို႔ အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေတြးဆဖြယ္ မ်ားေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ဤအပိုင္း တြင္ အထူးေလ့လာဖြယ္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရွးေဟာင္းဂူသည္ ျမစ္ ကိုေငးရီလ်က္ အမည္ရွိေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေမခ ျမစ္ကမ္းရွိ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ မိုင္အနည္းငယ္အကြာရွိ လာဗ်ဴ ေခ်ာင္အမည္ရွိ ေက်ာက္သားဂူ အေၾကာင္း တင္ဆက္ထားသည္။ ဂူဆီသို႔သြားရာလမ္းစႏွင့္ ဂူအတြင္း ပိုင္းမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းလူသားတုိ႔ ေနထိုင္ခဲ့ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေထာက္ အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမစ္ ႀကီးနား တကၠသိုလ္၏ ဘူမိေဗဒအစီ ရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဤဂူ တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ စပါးခြံ၊ စပါးေစ့ ႐ုပ္ႂကင္းမ်ားႏွင့္ နံရံပန္းခ်ီလက္ရာ တုိ႔မွာ ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္း ကာလမွဟု ယူဆႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂူသက္ တမ္း သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းေတြ႕ ရေသာ ေရွးေဟာင္းဂူ မ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ခ်ီေဖြေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီး သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား မပ်က္စီး မဆံုးပါး ေစေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အၾကား မွ်ေခ်တစ္ခု ရွာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း စာေရးသူက သံုးသပ္ထား သည္။

ေမချမစ္႐ိုးႏွင့္ ေရေဝေတာင္တန္း အီေမာဘြမ္ေဒသမွ ေတာင္ယာ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ဳိးမႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္း၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စု တို႔၏ ဇစ္ျမစ္၊ ဘဝရွင္သန္ ရပ္တည္မႈ၊ ေဂဟေဗဒ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ နယ္ပယ္စံုကို လည္း စာေရးသူက သံုးသပ္တင္ျပ ထားသည္။ ေခတ္စနစ္ မည္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲေနေစကာမူ ႐ိုးရာအစြဲ အလမ္း ႀကီးမားၿပီး ႐ိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမစ္တြယ္ဆဲရွိပံုကို သည္ ေတာင္ သည္ေျမ စိုးစံစားေစ ေဆာင္း ပါးတြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အျခား စိတ္ဝင္စား ဖြယ္မွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈတြင္ ေျပာေရးဆုိဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ဖီေမာ္၊ ေဂၚလန္၊ ကန္းဖန္ ရြာသံုးရြာ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ရာဇဝင္အေမြ အႏွစ္ နယ္နိမိတ္ျမစ္တုိ႔ ေရေၾကာင္း ေျပာင္းခ်ိန္ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ (ဤစာစုမ်ား ထုတ္ေဝရန္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စာေပစိစစ္ေရး တင္စဥ္က ဤ ေဆာင္းပါး ႏုတ္ပယ္ခံရေၾကာင္း စာေရးသူ၏ အမွာစကားတြင္ ဆုိထားသည္။)

အမွန္တကယ္လည္း ဖီေမာ္၊ ေဂၚလန္၊ ကန္းဖန္ရြာမ်ားကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္နက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ လိုက္ရစဥ္က ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ေဝ ဖန္မႈမ်ား၊ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စတင္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အစိုးရ လက္ထက္ တြင္မွ အဆံုးသတ္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္နက္အမွန္သည္ နယ္ေျမ လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္ ေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ရေၾကာင္းလည္း စာေရးသူက ခုိင္မာေသာ သမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းစာေဆာင္း ပါးမ်ားကို ကိုးကားတင္ျပထား သည္။ ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္လာေသာ ၁ဝ၁ စစ္ ေဒသ ဗကပ ဗဟိုျပဳခ်ိန္မွစကာ ယခုခ်ိန္ထိ ယမ္းေငြ႕လႊမ္းေနသည့္ အီေမာဘြမ္ရင္ခြင္မွ စစ္ပြဲမ်ားကို လည္း သံုးသပ္ထားသည္။ ေဒသခံ  တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားမ်ားသည္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

အပိုင္း ၂၊ ေတာင္ဆီသို႔ လမ္းမွာမူ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အား အလည္ဖိတ္ဟန္ ေပးစာသဏၭာန္ေရး ဖြဲ႕ထားေသာ အီေမာဘြမ္ေတာင္ဆီ သို႔ ခရီးသြား လမ္းၫႊန္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနား-ခ်ီေဖြ-ပန္ဝါ-ဖီေမာ္- ကန္းဖန္ဟူေသာ အီေမာဘြမ္ေတာင္ ၏ အေရွ႕ျခမ္းမွ ပတ္ဝင္ေသာ ခရီး စဥ္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွ ဝင္ ေသာ လမ္းေၾကာင္း ယေဂ်ာ္ရြာ ခရီး စဥ္တုိ႔ႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အခက္အခဲမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ ေဂဟေဗဒေလ့ လာခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံ တုိ႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ား၊ နယ္နိမိတ္ အပိုင္းအျခားမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ား၊ အေတြးစမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕သီထားေသာ ရသေရာႁပြမ္းသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေပးစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

ဆုိင္ရာေဒသကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔ စပ္ေသာစာေရးသူတစ္ဦးပီပီ အီေမာ ဘြမ္ေဒသ၏ ပြင့္လင္းေသာ ပံုရိပ္ကုိ အမွန္အတုိင္း ဖြင့္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ သာမန္ခံစားမႈ ခရီးသြားေဆာင္းပါး သက္သက္မ်ားထက္ ခုိင္မာတိက် ေသာ အေထာက္အထား မ်ားစြာႏွင့္ ေလ့လာျပဳစုထားသည့္စာအုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ရသစာေရးဆရာတစ္ဦး ပီပီ သုတေပၚ ရသလႊမ္းထားႏုိင္ ခဲ့ ေသးသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား ဤေဒသမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕တုိ႔ျပဳစုခဲ့ဖူးသည့္ စာအုပ္ မ်ားထက္ ပို၍ျပတ္ သားေသာ ပံုရိပ္ မ်ားကို ဤစာအုပ္၌ ေတြ႕ရမည္ဟု လည္း ဆိုခ်င္သည္။

မည္သို႔ဆုိေစ ႏုိင္ငံ၏ ေရေျမ ေတာေတာင္၊ သဘာဝ သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံတုိ႔ ၏ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ျမင္ ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုျမင္သာေစ သည္။ သိပၸံပညာႏွင့္ သဘာဝ တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းတုိ႔၏ ဘက္ညီမွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္ ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္တုိ႔ အၾကား လြန္ဆြဲေနမႈမ်ားကုိ ေတြးဆဖြယ္ မီးေမာင္းထိုးထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ သည္။ ဆရာၿငိမ္းေအး အိမ္၏ ပရိ သတ္မ်ား၊ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ ရွာမွွီး လိုသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိထုိက္၊ ဖတ္႐ႈထိုက္ ေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ သည္။ ဆုိရေသာ္ ႏုိင္ငံအား ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးျခင္း စာအုပ္ဟု ဆုိခ်င္သည္။

“ကန္းဖန္ဒူဝါ၊ သူႀကီးေပါ့ ေလ။ သူဆို သူ႔နယ္သားေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ခံရၿပီး  အဲဒီဒဏ္ကို မခံႏုိင္တာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး ေသသြား တယ္။ ဒီနယ္စပ္မ်ဥ္းေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ျပႆနာက ေသးေသးေလး ဘယ္ဟုတ္ မလဲ။ အႀကီးႀကီးမွ အႀကီးႀကီး”

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*