ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႕ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္  ဝက္လက္ မဲဆႏၵနယ္မွ သူရဦးေအး ျမင့္က ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုး က ကန္႕ကြက္သူ မရွိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သူရဦးေအးျမင့္က တင္ျပေဆြး ေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ရန္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရး၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲၾက ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာပါက ထိုင္း ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၁ ခန္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အခန္း ၁၂ ခန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အခန္း ၂၂ ခန္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အ ခန္း ၄ ခန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အခန္း ၆ ခန္း၊ စကၤာပူ သမၼတႏိုင္ငံ တြင္ အခန္း ၇ ခန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တြင္ အခန္း ၁၆ ခန္း စသည္ျဖင့္ ယင္းတို႔ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း ေနာက္ခံအလိုက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္မူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အ ေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕ဝင္ ၇၁ ဦးႏွင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒကိုမူ အဖြဲ႕ဝင္ ၉၇ ဦးက ေရးဆြဲၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊  အလားတူ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ ဦးက ေရးဆြဲၿပီး ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ သ မိုင္းေၾကာင္းကို စတင္ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း၊ ကရင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ စေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးမွ သ ေဘာတူေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  တစ္ႏွစ္ အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရန္ တက္သုတ္႐ိုက္ ေရးဆြဲခဲ့ရာ ၁၀၈ ရက္အၾကာတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊  ဥပ ေဒအႀကံေပးျဖစ္သူ ဦးခ်န္ထြန္းက ပထမမူၾကမ္းကို  အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္  ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ ဖဆ ပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပဏာမညီလာခံက တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ ၁၁၁ ဦး ေကာ္မတီက လည္း မူၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုမူၾကမ္းႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္  ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခ ခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ထိုအေျခခံဥပေဒမွာ ပ်က္ ျပယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ တြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္၌ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ရာမွ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ တစ္ပါတီ စနစ္ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအေျခခံဥပေဒ မွာလည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ယခုလိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၀၂ ဦး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီး ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္မွာ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူ ပြဲက်င္းပၿပီး  အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ထိုအေျခခံ ဥပေဒ ၃ ရပ္ကို ေလ့လာပါက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ဦးစားေပးထားပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒမွာမူ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဦးစား ေပးထားၿပီး ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒမွာမူ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ဦးစားေပး သည့္အျပင္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုအေရးကို ဦးထိပ္ထားသည္ ဟု ေတြ႕ရေၾကာင္း၊  အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးမႈတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒက မဲအမ်ားဆံုးရေသာပါတီကို အာဏာ ၃ ရပ္စလံုး ေပးအပ္ထားၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက တစ္ပါတီလက္ထဲတြင္သာ ဝကြက္အပ္ ထားေၾကာင္း၊ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥ ပေဒမွာမူ အာဏာ ၃ ရပ္ကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္တို႔အား ပိုင္းျခားတာဝန္ေပးၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ အေျခခံဥပ ေဒ ၃ ခုအား သံုးသပ္တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရမွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို စစ္မွန္စြာႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝစြာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္  အၿမဲတမ္း ခိုင္မာျပည့္စံု မွန္ကန္ရန္  မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေျခအေန အခ်ိန္ အခါအေပၚ မူတည္ၿပီး မဆီေလ်ာ္ ေတာ့ေသာ၊ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္ အလက္မ်ား ရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ ဥပေဒ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ျပည့္စံု သည္ ဆိုေစကာမူ အခ်ိန္ကာလ အ ေျပာင္းအလဲ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ အေရးအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေခတ္အ ေျခ အေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ျခင္း မ်ား၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားမႈ ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလ အေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ေတာ့သည့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေကာင္းရွိ ႏိုင္သျဖင့္ ျပန္လည္ေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း၊  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအခန္း ၁၂ တြင္လည္း ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ ဖြဲ႕ခ်င္း ေလ့လာသံုးသပ္မည့္ အစား သင့္ေတာ္မည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အသိဥာဏ္ပညာ ျပည့္ဝသူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူ မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ သင့္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍  ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္း အဆို ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ  ႏိုင္ငံ ေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္း ရေသာ ကာလမွ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အေျခအေနမ်ား အရ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပိုမိုပီျပင္ခိုင္မာလာေစေရး ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း  တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရွိ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိကာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ေသာ သံအမတ္ ေဟာင္းမ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၄/ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ ပါရွိသည့္ ေကာ္မရွင္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အနက္ စာပိုဒ္ ၅ ၌ ေကာ္ မရွင္သည္ တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ျပ႒ာန္းေရးတို႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ဟု ျပ႒ာန္း  ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒသည္လည္း တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား အလို႔ငွာ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ (သို႔) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ပါတီစံုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍  စနစ္တက် ဖြဲ႕ စည္းသြားရန္ လႊတ္ေတာ္သို႕ သေဘာထား ေမးျမန္းရာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဝ၃၆၊ ဝ၁၉၊ ဝ၂၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*