ေဆာင္းပါး — မတ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁၃ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ အရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းရာတြင္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏႈန္းထားကို က်ပ္ ၂ဝဝဝဝ စီ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်တိုးျမင့္ လာမည့္ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေငြမ်ား အတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ ထည့္သြင္း လ်ာထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ လစာ တိုးျမႇင့္ေပးေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ခံစားခြင့္ ျပဳထားသည့္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေဒသ စရိတ္မ်ားကို ဆက္လက္ ခံစားခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုပါသည္။

လစာတိုးမည္ဆိုေသာ အသံၾကား႐ံုျဖင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ တက္လာေတာ့မည္။ မထူးပါဘူးဟု အပ်က္ ျမင္ ႐ႈေဒါင့္တစ္ခုတည္းမွ ၾကည့္၍ မရပါ။ ဝယ္လိုအား စရိတ္ႏွင့္ ေဈးကစားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ လာတတ္ပါသည္။ အသံၾကား႐ံုျဖင့္ ေဈးတက္ျခင္းမွာ အျမတ္ ထုတ္ေဈးကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ေခ်ာက္လွန္႔ေဈး ကစားမႈ ေၾကာင့္သာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဆမတန္ ေဈးျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းလစာ တိုးေပးျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး မုဒိတာ ပြားအပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ အစိုးရယႏၱယား ေကာင္းမြန္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ေရး အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါဝင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သစၥာရွိမႈကို ရရွိရန္ လိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားစားဝတ္ေန ေရးဖူလံုရန္၊ ဘဝလံုၿခံဳမႈရွိရန္ႏွင့္ သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုပါသည္။ အဆင့္အတန္း အေလ်ာက္ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္စြာ မိသားစုေနထိုင္စား သံုးႏိုင္ရန္လိုပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း  အားျဖင့္ အစား အေသာက္ စရိတ္မွာ လစာဝင္ေငြ၏ အမ်ားဆံုး ငါးဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုသင့္ပါ။ ဝန္ထမ္း လုပ္၍ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္ဝရန္ အခြင့္ အလမ္းမရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သိကၡာရွိရန္ လိုပါသည္။

ဝန္ထမ္းအမ်ားစု၏ တရားဝင္ လစာဝင္ေငြမွာ  အိမ္ေထာင္စု အသံုးစရိတ္အတြက္ မကာမိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ခလစာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေန ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခလစာ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိ လာႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားလည္း တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ လာၿပီး အေလအလြင့္ႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္း လာမည္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈကိုပါ ရရွိလာ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ အစိုးရ ယႏၱယားေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ ပတ္ေရးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လစာတိုးျမႇင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပိုမိုသံုးစြဲရမည့္ ေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ၃၈ဝ ဘီလီယံ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သာမန္ အသံုးစရိတ္၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိပါ သည္။ တစ္လလွ်င္ ပိုမိုကုန္က်မည့္ စရိတ္မွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္း လွည့္လည္ သံုးစြဲေငြ၏ ဝ.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။

လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ လ်ာထား ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ကထက္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အစိုးရ၏ ပိုမိုသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ဝယ္လိုအား တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ဝယ္လိုအား တိုးလာသည့္ အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္မ်ား တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ တစ္က်ပ္သံုးလွ်င္ စုစုေပါင္း ဝယ္လိုအား ငါးက်ပ္ခန္႔ တိုးလာမည္ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ထုတ္လုပ္မႈတိုး တက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ဘက္ကလည္း အဂတိကင္းၿပီး အသိ စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္စြာ အေလအလြင့္မရွိ ေအာင္ တာဝန္သိသိ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ အရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ လိုသကဲ့သို႔ မလိုအပ္ဘဲ တီထြင္ဖန္တီး ထားသည့္ ပိုလွ်ံဝန္ထမ္းမ်ား မရွိရန္ လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စီမံ ကြပ္ကဲရန္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ဦးစီး ဌာနမ်ားႏွင့္ အထက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထားစဥ္းစားသင့္ပါ သည္။ ယခင္ ေဖာင္းပြၿပီး ဝန္ထမ္းဦးေရတြင္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ထပ္မံ ပိုလွ်ံလာသည့္ ဦးစီး ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။

၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၄၃ ခုအနက္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း ၈ ခုရွိ ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြျပင္ပ မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕ ၄ ခုရွိသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ က်န္ ၃၁ ဖြဲ႕တြင္ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ရွိပါ သည္။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူသည့္ စရိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ရေငြ ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔ကို မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းသံုး ရင္းႏွီးေငြမွ က်ခံသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူရမည္ျဖစ္သည္။ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕အတြက္ ကုန္ၾကမ္း ဝယ္ယူမႈ စရိတ္၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ ေခ်းရာတြင္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန မ်ားကို အေသအခ်ာ စိစစ္ၿပီးမွ ထုတ္ေခ်းရန္ လိုပါသည္။ ေသခ်ာစြာ စိစစ္မႈ မရွိဘဲ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ လိုသေလာက္ ထုတ္ေခ်းပါက လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ကကဲ့သို႔ ေၾကြးေပၚ ေၾကြးဆင့္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ံႈးရသည့္ အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။

အ႐ံႈးေပၚေပါက္ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ (က)ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ (ခ)ေမြးျမဴေရး အစားအစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ (ဂ)ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္း၊ (ဃ) အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္း၊ (င)စကၠဴႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ (စ)ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ (ဆ)ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ကို အထူးၾကပ္မတ္ျပန္လည္စိစစ္ သင့္ပါသည္။

၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား ခ်ထားေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကထက္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံပိုမိုလာေသာ္လည္း စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္နယ္ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမို ခြဲေဝခ်ထားေပးသင့္ပါသည္။

အခြန္အေကာက္မွ ရေငြကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ တိုးတက္ ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခြန္အေကာက္မွ ရေငြမွာ GDP ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သာ ရွိၿပီး လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခြန္ပိုမိုရရွိေရး အတြက္ အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံ သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဝင္ေငြ ခြဲေဝမႈတြင္ ပိုမိုမွ်တမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစရန္ အခြန္အေကာက္ စည္းၾကပ္ ရာတြင္ Regressive သဘာဝရွိေသာ သြယ္ဝိုက္ခြန္ ထက္ တိုက္႐ိုက္ခြန္ကို ဦးစားေပး ေကာက္ခံ စည္းၾကပ္ သင့္ပါသည္။

ျမသူေအာင္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*