ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃
ACMECS ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတရံုး)

ACMECS ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတရံုး)

ဧရာဝတီ-ေက်ာက္ဖရား-မဲေခါင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (Ayeyawaddy-Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အခိုင္အမာျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကတိကဝတ္ကို လာအို ႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔ က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၅ ႀကိမ္ ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ACMECS  အဖြဲ႕တြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။

ACMECS အဖြဲ႕၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ က႑ ၈ ခုမွာ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္း၊ လူသားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူထု က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS အစည္းအေဝးမွ ဗီယင္က်န္းေၾကညာ  ခ်က္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃-၁၅ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ထိပ္ သီးအစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အတည္ျပဳေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ မ်ားက ACMECS  ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးငွာ တစ္ ႏိုင္ငံခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၂ ဆတိုး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ကတိျပဳ ၾကသည္။

ဗီယင္က်န္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ACMECS ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရး အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ပုဂံေၾကညာ ခ်က္ (2003 Bagan Declaration) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ကို ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္မံအခိုင္အမာ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဖႏြမ္းပင္ ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ-၁၂ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို လည္း ျပန္လွန္ သံုးသပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ACMECS  ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တို႕အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိုလည္း ဗီယင္က်န္းတြင္ ျပဳလုပ္၍ ACMECS စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစည္းအေဝး၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ACMECS အဖြဲ႕၏ နယ္ခ်င္းစပ္ေန ေသာ မူရင္း ၄ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔သည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံတြင္ ပထမဆံုး ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူသား အရင္းျမစ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔မွ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ နယ္ပယ္ ၅ ခုတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗီယက္နမ္မွာ ၂ဝဝ၄ တြင္ ACMECS  သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၇  ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး၊ စီးပြားေရးကြာဟမႈက်ဥ္း ေျမာင္းေရးႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္းတြင္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ CLMV (ကေမၻာဒီးယား-လာအို-ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္)ထိပ္သီးေဆြးေႏြး ပြဲကိုလည္း လာအိုၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယင္ က်န္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

Ref: shanghaidaily.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*