ဘားကမ့္ ရန္ကုန္၏ လိုဂို

ဘားကမ့္ ရန္ကုန္၏ လိုဂို

Barcamp X ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ  ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ Education Camp, Data Camp ႏွင့္ Health Camp ဆိုသည့္ Camp ၃ မ်ဳိးကို ထည့္သြင္းသြားမည္ဟု  ဆက္လက္ သိရသည္။ ၃ ရက္ေန႔တြင္ Data Camp ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး ၄ ရက္ေန႔တြင္ Data Camp ကို က်င္းပ၍ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Barcamp X တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အိုင္စီတီ က႑တို႔ ပူးေပါင္း၍ Mobile Health Care အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ ဆိုင္ရာမ်ား အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Barcamp X သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္  Barcamp Yangon ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ Barcamp ဆိုသည္မွာ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး၍ ပါဝင္မွ်ေဝ ႏိုင္ေသာ ပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*