စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

အဦးဆံုး ပင္ကိုေရး ကာလေပၚဝတၴဳ
ပထမဆံုး ကာလေပၚ ပင္ကိုေရး ျမန္မာ ဝတၳဳ တစ္အုပ္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳရေသာ ဝန္စာေရးဦးႀကီး၏ “ခ်ဥ္ေပါင္ ရြက္သည္ ေမာင္မိႈင္း” ဝတၳဳကို မန္းေရႊျပည္ စာအုပ္ တိုက္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေဝ လိုက္သည္။ ျမန္မာကာလေပၚ ရသစာေပ ေခတ္ဦးမွ ပထမဆံုး အမွီးဝတၳဳ “ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ” အၿပီးတြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ပင္ကိုေရး ဝတၳဳလည္း ျဖစ္ၿပီး ဝတၳဳပါ ဇာတ္ေဆာင္ ေမာင္မိႈင္း အမည္သည္ [...]