အယ္ဒီတာ့စကား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကအေပၚ သံုးသပ္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဆန္မႈ သို႕မဟုတ္ ေဈး ကြက္အႀကိဳက္ လိုက္ကာ ကိုးကားယံုၾကည္စရာ မဲ့မႈတို႕ကို ေရွ႕ တန္းတင္ ေဝဖန္တတ္ၾက ေပသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ကာ သတင္းမွန္ေပး ရန္ထက္ သတင္းဦး ေရာင္းစားရန္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား ေပၚထြက္လာေန သည့္ ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာမ်ားသည္ ပင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ [...]


ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ သည့္ျဖစ္ရပ္ မ်ားသည္ ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ထားပါသည္ ဆိုေသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚ တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေပၿပီ။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရန္ လည္း တာစူေနၾကသံကို ၾကားေနရေပသည္။ ေဒါသႏွင့္ အာဃာတ မီးေတာက္ အလွ်ံညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေန သည့္ ထို မီးပံုႀကီးသည္ သူ႔အလိုလို ေပၚေပါက္ လာရျခင္း မဟုတ္ပါေခ်။ ယမ္းပံုႏွင့္ မီးစာရွိမွ မီးပံုႀကီး ေပၚေပါက္ရပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ မီးပံုႀကီး၏ မူလ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ [...]


လူထု၊ ဦးပိုင္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ သံုးပြင့္ဆိုင္အေရးတြင္ သံုးစု သံုးဖြဲ႕လံုး၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိမွသာ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး သည္ ေခ်ာေမာ လ်င္ျမန္ေပမည္။ လူထုက သံသယကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ႏွင့္ ယင္း၏ အတိမ္အနက္အား သုေတသန ျပဳလုပ္ပံုနည္းစနစ္ အားနည္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္မူဘဲ မီးခိုးဗံုးၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ဘဝင္ မက်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ [...]


အင္အားႀကီးပါတီမ်ားတြင္ အင္အားမ်ားသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ပါဝင္ရာ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္မ်ိဳးခ်င္း၏ ဆႏၵသေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ မျပဳသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ လူကို အေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ထိုလူက မစြမ္းေတာ့ခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၏ပံုရိပ္ ေမွးမွိန္ တတ္ေသာ္လည္း မူကို ေသခ်ာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူ မည္မွ်ေျပာင္းေစကာမူ က်န္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ အခန္းက႑ကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ မေရာက္သည့္ အတြက္ေရာ၊ မူအရ [...]


မီဒီယာ ေလာကသားမ်ားက မီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ေျပာေနၾကခ်ိန္တြင္ ျပန္ ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း ဟူ၍ ထုတ္ျပလိုက္သည္။ မီဒီယာသမားမ်ား အဖို႔ သမိုင္းတေလွ်ာက္ လံုၿခံဳမႈ မဲ့ခဲ့ရသည့္ အေနအထားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသကဲ့သို႕ ယခုတိုင္လည္း အႏၱရာယ္ မကင္းသည့္ လမ္းကို မိမိတို႔၏ က်င့္ဝတ္လိုက္နာျခင္းတည္း ဟူေသာ အကာအကြယ္ေအာက္မွာပင္ [...]


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အား ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းျဖင့္ အေရာက္လွမ္းသည့္ ေန ရာတြင္ပင္ ခရီးလမ္း ဆံုးေနသည္မွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ပန္းတိုင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသေလာ ဟု ေစာေၾကာၾကရန္ လိုလာပါၿပီ။ [...]


သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထက္စာလွ်င္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ ျပည့္ဝေသာ လူသား အရင္းအျမစ္ သယံဇာတ သည္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ သာလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းကို ႏိုင္င့ံအက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိလွ်င္ ထိုသဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီး ကုန္ဆံုး႐ံုသာ [...]


ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အတြက္လည္း အလြယ္ကူဆံုး ဆံုခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္သာ ျဖစ္ပါမည္။ တိုင္းရင္း သား မာနသက္သက္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈကို ေျပာ ၾကရာတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား မာနထက္ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံလွ်င္ ပိုမိုခရီးေရာက္မည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ [...]


ယခုအခ်ိန္ထိ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ ငံသား တို႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိေန ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ သာရွိကာ လက္ေတြ႕ဘဝထဲတြင္ အသက္မဝင္ ျဖစ္ေနဆဲ ရွိေနေသးသည္မွာလည္း အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ အသက္ ၁၆ သို႔မဟုတ္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလူငယ္မ်ားအား အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားရာ မည္သည့္အရပ္ေဒသရွိ မည္မွ် ေသးငယ္သည့္ဆိုင္ပင္ျဖစ္ေစ အရြယ္ ငယ္သည့္လူတစ္ဦးက အရက္ဝယ္ရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ [...]


ႏိုင္ငံသားတို႔က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔ ခ်ိေရးအတြက္ အစိုးရ အလိုက် ေရး သားေဖာ္ျပေနေသာ သတင္းစာ အျဖစ္ ျမင္ေနသည့္အျမင္ကို ယင္းတို႕ကိုယ္တိုင္ က ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ မတတ္ႏိုင္ ၾကေသးျခင္းေၾကာင့္ လည္း တစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ ဘက္က ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားဘက္သို႔ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရွိဘဲ ယင္းတို႔ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ ကိုသာ ကိုးကားေစလိုျခင္းကလည္း [...]