အယ္ဒီတာ့စကား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ကတၲီပါ ကားလိပ္ အဖြင့္တြင္ မီးေရာင္ေအာက္သို႔ ဝင္ကာ တင့္ေတာင့္ တင့္တယ္ ဟန္ေရးျပခြင့္ကို လက္ မလႊတ္သင့္ သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သတိႀကီးႀကီးထားကာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သို႔မွသာ မ်က္ႏွာေပၚက သနပ္ခါးႏွင့္ ဆံထံုးေပၚက ပန္းကိုျပရန္ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ ဟန္ေရးျပခ်ိန္တြင္ ဗလာထဘီ အကြဲေအာက္မွ က်င္ငယ္စီးေၾကာင္းကို မီးေမာင္း အထိုးမခံ ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ [...]


တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈကိုသာ အသံုးခ်ေန ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တံု႕ျပန္မႈကို မေဆာင္ရြက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ယင္း၏ အခန္းက႑သည္ အလဟသ ျဖစ္ေနပါလိမ့္ မည္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိ ၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံ့ဦးေဆာင္ေနရာမွ ေနလိုေသးသည္ ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွေန၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ၊ အဆိုျပဳမႈမ်ားျဖင့္ မိမိ ရထားေသာ ေဝစုကို အသံုးခ်သင့္ပါ သည္။ [...]


သတင္းသမားမ်ားက သတင္းအစစ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပ လိုၾကေသာ္လည္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက တိုက္ ႐ိုက္ ေျဖၾကား ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ဘက္လိုက္ မႈ ကင္းေသာ၊ မွ်တသည့္ သတင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ခက္ခဲလွပါ သည္။ လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေကအိုင္ေအ၊ ေကအိုင္အို တို႔ဘက္မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ သတင္းသမားမ်ား သာမက လူထု အၾကားတြင္ပင္ သိသာျမင္သာ စြာ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္ [...]


ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ ပဋိပကၡတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အတိတ္က ေတြး႐ိုးေတြးစဥ္၊ ဆံုးျဖတ္႐ိုး ဆံုးျဖတ္စဥ္မ်ား အတိုင္း သူ႔ဘက္က မွားၿပီး ထိုဘက္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဘက္က မွန္သည္ဟု ေတြးေတာ ဆံုးျဖတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္သစ္ သံႏိၷဌာန္ ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်၊ မက်ဟု ေျပာရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္ မည္။ [...]


ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕ အဆက္ဆက္က ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာေအာင္ ျပင္ဆင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္ဟု အနက္ေဆာင္သည့္ အေျပာမ်ိဳး ကို ၾကားခဲ့ရပါၿပီ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ အၿပီးတြင္ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရႏွစ္ဆက္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တက္လာေသာ ပါတီစံု အစိုးရတို႔လက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳ က်သြားခဲ့ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို [...]


အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တို႕အတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ လာပါသည္။ ဒဂၤါး တစ္ခ်ပ္အတြက္ ေခါင္းဘက္ ျခမ္းသာမက ပန္းဘက္ျခမ္း သည္လည္း အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ၾကေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္(သို႔) ပံ့ပိုးပူးေပါင္းသူမ်ားသည္ လည္း ဒဂၤါးတစ္ခ်ပ္၏ ေခါင္းဘက္ျခမ္းႏွင့္ ပန္းဘက္ျခမ္း သဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုမူ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ၾကျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ [...]


ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းျပႆနာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ လိုသူတို႔မွာ လက္ရွိ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳသူမ်ားမွာ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား တစ္နည္း အက္တီဗစ္ မ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္လည္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ကဲ့သို႔ေသာ ၾကားလူ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သတၱဳတြင္း၊ ေျမယာစသည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုပါဝင္လွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ကို ေပးႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ [...]


ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ကိစၥမ်ားကို အလ်ဥ္း မသိထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မလိုအပ္ပါဘဲ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ အားကိုး လိုက္နာရန္ထက္ ရန္မူ အႏၲရာယ္ျပဳရန္ဟုသာ သေဘာေပါက္ လက္ခံၾကရန္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး သည့္အခါမွာလည္း ထိုအၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ မည္သူ႔တြင္ မည္မွ်တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုတာဝန္ကို မည္သို႔ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အသိမေပးဘဲ တာဝန္ အရ ေဆာင္ရြက္ [...]


စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္မည္၊ စာေပေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္ မည္ဟု ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကား ရွိေပသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ စာေပေလာက သည္ မည္သည့္ အဆင့္အတန္းတြင္ ရွိေနသနည္း။ ကမၻာ့စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာ သည္ ေနာက္ဆံုးတန္း နားတြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္မွာ စာေပစိစစ္ေရးတည္း ဟူေသာ ဆင္ဆာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုဆင္ေျခမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ [...]


ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ သိမ္ေမြ႕ ညင္သာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ နမူနာျပဳ ထိုက္ သည္ဟုပင္ ေျပာလာၾကသည္ထိ လက္ခုပ္ ၾသဘာေပး ခံရခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ကိုယ္ တိုင္ ျမန္မာ့ေျမကို အလည္လာခဲ့ျခင္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး ဆက္ဆံမႈသမိုင္းတြင္ အမွတ္ထင္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုရေပမည္။ [...]