အယ္ဒီတာ့စကား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


လတ္တေလာ အျငင္းအခုန္မ်ားတြင္ သတင္းစာထုတ္ခြင့္ကို သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ သဖြယ္ ေျပာဆိုေရး သားလာ ၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါ သည္။ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ရပိုင္ခြင့္ (Rights)ႏွင့္ အခြင့္ အလမ္း (Opportunity) တို႕သည္ သေဘာ သဘာဝခ်င္း လံုးလံုး မတူညီၾကေပ။ ရပိုင္ခြင့္သည္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ မည္သူ႔ထံမွ ေတာင္းစရာ မလိုေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အလမ္းဟူသည္ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေန [...]


လူတစ္စု တစ္ဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာစနစ္ အား ခါးသီးလာသည့္အေလ်ာက္ တံု႔ျပန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကရာ ထိုသို႔ ဆန္႔က်င္ရဲသူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္တို႔အတြက္ သူပုန္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာမဲ့မ်ား အတြက္မူ သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ထိုသူရဲေကာင္းမ်ား၏ အတိတ္သည္ ၾကမ္းတမ္း ေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္တြင္ လူတကာ၏ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ရရွိလာေသာအခါ ႏိုင္ငံသားတို႔မွာ သူရဲေကာင္းမ်ားကို ယင္းတို႔ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားကိုး အရိပ္ခိုရန္ ေတြးဆလာၾကသည္။ [...]


အသြင္မတူမႈကို ျပႆနာဟု ႐ႈျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ နက္ ပဋိပကၡသည္ အသြင္ေျပာင္းေတာ့မည္ဟု သတိႀကီးစြာ လည္း ထားၾကေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ နယ္နိမိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား လံုးဝမရွိ ဟု မျငင္းသည့္တိုင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မရွိဟု ဆိုရာေရာက္သည့္ အေျဖကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေတြးၾကေစလိုပါသည္။ [...]


စတုတၴမ႑ိဳင္၏ တာဝန္မွာ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း
ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္ကို လည္း မေမ့ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ၏ ဦးတည္ခ်က္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေတာ္ကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အား ေဝဖန္ ေထာက္႐ႈႏိုင္သည့္ ဩဇာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိုမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္မွ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ ေစေရး တိုက္တြန္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ [...]


ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ ငံေရး အက်ဥ္းသား ကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အတိတ္ကို ဇြတ္ ေမ့ေပ်ာက္ကာ အနာဂတ္အတြက္ သင့္ျမတ္ ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းသည္ အနာကို သိေအာင္ မလုပ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ အနာကို အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ေဆးကုသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား ေဖာ္ ထုတ္ေရး ဟူသည့္ အနာေဖးခြာေသာအလုပ္ကို သတၱိရွိရွိ လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အနာေဖးခြာျခင္းသည္ အနာကို [...]


မရခဲ့ဖူးသည့္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ရလာသည့္အခါ ရသင့္ ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရလာျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ အခြင့္ထူး မဟုတ္မူဘဲ ရပိုင္ခြင့္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ့သြား တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ား အား ရၿမဲ အတိုင္း မရေတာ့ဘဲ ဆံုး႐ံႈးသြားမည္ကို စိုးရြံ႕လာ တတ္ၾကျပန္ပါသည္။ ထို႕အတူ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားျဖင့္လည္း ရပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုေသာ အခြင့္ထူး ဆုလာဘ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္လာ ၾကပါသည္။ [...]


ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ေျပလည္ေရး တရားႏွင့္
ေျပလည္ေရး စကားသည္ အေရးႀကီးသည့္တိုင္ မိမိတို႕၏ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားကို အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ထိုမူဝါဒမ်ားအတိုင္း ေျပာဆိုျပဳမူက်င့္ ႀကံႏိုင္ေရးမွာ သာလြန္အေရးႀကီးသည္ကို သတိျပဳၾက ေစလိုပါသည္။ ေျပလည္ေရးကို ဇြတ္ဦးတည္ၾကလွ်င္ မိမိတို႔၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား မွာ ေရွ႕ေနာက္ မညီသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရပါမည္။ [...]


ျမန္မာ့စီးပြားေရး ခြ်တ္ၿခံဳက် ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ တရားခံ အျဖစ္ ျမင္လွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ လူသားရင္းျမစ္၊ မူဝါဒႏွင့္ သယံဇာတ၊ ပစၥည္း ပစၥယ စသည့္ အျခားအေရးပါေသာ တြန္းအားသံုးခု၏ အားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟူသည္ ပလိုင္းေပါက္ ႏွင့္ ဖားေကာက္သကဲ့သို႕လည္းေကာင္း၊ အေပါက္ပါသည့္ အိုးကို ေရျဖည့္ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း [...]


ျမန္မာ့မီဒီယာ ေလာကတြင္ ရသစာေပႏွင့္ သတင္းစာေပကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သတင္းေလာကသည္ ခါးဆက္ျပတ္
ေဝဒနာေၾကာင့္ ႏုမွည့္ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမူဝါဒကို မီဒီယာသမား စစ္စစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါကၡရဝႆ မွတ္ပံုတင္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မည္သူ႔ကိုမဆို တစ္ေျပးညီ ခြင့္ျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ ဥပေဒ ေပၚထြက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ႏွင့္အတူ ဝင္ကစြပ္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို သင့္ေလ်ာ္မည့္ [...]


ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား၊ နရသိန္ျပန္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးတြင္လည္း ထို႔အတူပင္။ အတိုက္အခံဟု အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရသူ အခ်ိဳ႕ ကိုယ္တိုင္ ဒိုင္ေယာင္ေယာင္၊ ၾကားပြဲစား ေယာင္ေယာင္ ပါဝင္လာေနျပန္ပါသည္။ တစ္ခါက ကစားသမားအျဖစ္ လူသိထင္ရွားသူမ်ားအား ဒိုင္သို႔မဟုတ္ ဒိုင္ဘက္ကလူအျဖစ္ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္စီရင္ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းသည္ တရားမွ်တေသာ အေျဖရရွိေရးအတြက္ မည္သည့္ အေထာက္အကူမွ် ျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒိုင္က ဘက္ေရြးမိသည့္ အမွားမ်ိဳးကိုသာ ေပၚေပါက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ [...]