အယ္ဒီတာ့စကား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္အတြက္
ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ဝမ္းသာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ တိုက္ပြဲသံမ်ား၊ စစ္ေရွာင္ သားခ်င္းမ်ား၏ အခက္အခဲ မ်ားလည္း ၾကားလာရရာ ႏိုင္ငံသား အားလံုး မ်က္စိ လည္ကာ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားက မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပလူပ်ံလာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသား အားလံုးက ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ အားထုတ္ရန္ လိုေနေသးေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ [...]


စင္စစ္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ မ်ားသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဖာက္ျပန္မႈ ကပ္ေဘးမ်ားကဲ့သို႔ အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ ၾကရေသာ လူသားမ်ားအား ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ရာမွ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ မရေသာ လူသားမ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ ေပၚထြက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဖာက္ျပန္မႈ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရေသာ လူသားမ်ားကို ကူညီရာတြင္ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ႏိုင္ငံသားမေရြး တစ္ေျပးညီ အကူအညီကို [...]


ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အသားေပး ျပည္ပမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ေဈးကြက္ အလိုက်၊ ေၾကာ္ျငာရွင္ အႀကိဳက္ေဆာင္ အေရးအသားမ်ားကို မီဒီယာ အေရးအသားအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္လာၾက ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အပါအဝင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရရာမွ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ား Activist ၏ အလုပ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားတို႕၏ အလုပ္မ်ားကို ေဒြးေရာယွက္တင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ [...]


ဝင္ေငြေကာင္းသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ စကၤာပူကို ယွဥ္ၾကည့္သည့္ အခါတြင္လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ညႊန္း ကိန္း ၉ ခုအနက္ ၇ ခုတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသူမွာ ဂ်ပန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းက အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးခဲ့သည္ဟူေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးက ဦးထိပ္ထား လိုက္နာေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္မတက္ႏိုင္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင့္ကို [...]


မီဒီယာဥပေဒ မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး စာေပ စိစစ္ေရး မူဝါဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ရာမွ စာေပ စိစစ္ေရးကိုပါ တစ္ခန္း ရပ္ေတာ့မည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏႈတ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တရင္းတႏွီး ဆက္ဆံကာ ေနရာေပးမႈမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ပံုမႏွိပ္မီ တင္ျပရန္မလိုဟု သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္း အခ်ိဳ႕အား တရားဝင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳလာျခင္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာ [...]


အတိတ္ကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ၾကလွ်င္ ယေန႔ ျဖတ္သန္း က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ သတိျပဳၾကရပါ လိမ့္မည္။ ယေန႔၏ အဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ အမူအက်င့္က အနာဂတ္အား ဆံုးျဖတ္ေပးေနမည္ ျဖစ္ရာ အနာဂတ္တြင္ အတိတ္ႏွယ္ မျဖစ္ခ်င္သူမ်ား အဖို႔ ထို“ယေန႔”ႏွင့္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အလိုဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ [...]


နယူတန္၏ နိယာမအရ အရာဝတၳဳတို႔တြင္ ေနၿမဲအတိုင္း အေနအထားကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါ ဆန္႔က်င္ အံတုမႈသေဘာ တစ္နည္း အင္နားရွားေခၚ ေနၿမဲ အတိုင္း ေနလိုေသာ သေဘာကို ျပသသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကားသည္ ရပ္ေနရာမွ ႐ုတ္တရက္ ထြက္လိုက္သည့္အခါ ထိုင္ေနသည့္ လူမ်ားမွာ ေနာက္သို႔ လန္သြား တတ္သည္ကို ၾကည့္ကာ ထိုနိယာမကို လူတို႔ သေဘာေပါက္ ၾကရပါသည္။ ထိုအင္နားရွား၏ သေဘာတရားကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္ဟု [...]


“အာဇာနည္ေန႔ ဒို႔မေမ့”ဟု ဆို႐ိုးဆိုစဥ္ ဆိုၾကသည့္တိုင္ အာဇာနည္ကိုးဦး၏ အမည္မ်ားကိုပင္ ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ အခ်ိဳ႕က မသိရွိၾကေခ်။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုစာ ကာလအတြင္း အာဇာနည္ႀကီး မ်ား၏ အေၾကာင္းကို စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း မေတြ႕မထိ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကား သမိုင္းကို ေရေရရာရာ ဂဃနဏ မသိသည့္ မ်ိဳးဆက္ကို ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းပင္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ေသခ်ာက်နစြာ မသိသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ [...]


လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသား ၾကမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရးထက္ တစ္ဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရး ဘက္တြင္ အေလးသာေနသည္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ရွိလာရ ပါသည္။ စိတ္ခံစားမႈ အားေလ်ာ္စြာ မိမိႏွင့္ နီးစပ္တူညီသူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးလိုျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ မရွိေသာ္လည္း [...]


ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ၊ ျပစ္ခ်က္ ကင္းေသာ စနစ္တစ္ခု မဟုတ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ထိုစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေသာ၊ က်င့္သံုးရန္ အားထုတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ကာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ားတြင္ စိတ္မဝင္စား၊ မတက္ႂကြ၊ မထီမဲ့ျမင္ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္း ေနၾကလွ်င္ ဒီမိုကေရစီလည္း မဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ [...]