CVT  သည္ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေနေသာ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာေက်ာင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

CVT Board (Vacational Education Association) အဖြဲ႕သည္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း (Non-Profit Making Organization) အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ထားရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ေမြး အတတ္ပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

CVT တြင္ စီးပြားေရး ပညာ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာသင္တန္း၊ ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ သင္တန္း၊ သတၲဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္းဟူ၍ ပညာရပ္ ၅ မ်ိဳးကို အခမဲ့ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

အထက္ပါ သင္တန္းအသီးသီး  ကို ႏွစ္စဥ္ ေမလပထမပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအတြင္း လာေရာက္ ထုတ္ယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ စာေတြ႕ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ တစ္ၿပိဳင္တည္း သင္ၾကားေပးမႈ ပံုစံအရ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္ရာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အသီးသီးတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား (သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရပါသည္။ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမႈ အပိုင္း Pratical Training Course PTC ကို တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ၁ ႀကိမ္၊ ၂ ပတ္မွ ၃ ပတ္အထိ ျပဳ လုပ္ေပးသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း မ်ားသို႔ ေလ့လာေရး သြားျခင္းႏွင့္ စာတမ္းမ်ား ျပဳ စုေစျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈ အပိုင္းတြင္ ပါဝင္ပါ သည္။

သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ ၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၁ ပတ္လွ်င္ ၁ ရက္သင္တန္း တက္ရသည္။ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ ၃ ႏွစ္ သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက Final Exam ကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ တြင္ CVT  ၏ ပထမဆံုး အတန္းျဖစ္ေသာ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ၁၆ ဦးႏွင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိ သင္တန္း ၅ မ်ိဳးလံုး၌  သင္တန္းသူ သင္တန္းသား ဦးေရ ၅ဝဝ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄ဝ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆရာ ဦးညီညီ က ေျပာၾကားသည္။ CVT သည္ ပညာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ Swiss Support Association ႏွင့္ CARITAS Switzerland တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ CVT မွ သတၲဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္းသားမ်ား ပါဝင္၍ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မွ အမွတ္ ၃ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၏ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အမိုးအကာမ်ားကို ျပဳျပင္ ခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္မႈေၾကာင့္  ေက်ာင္းသား ၂ဝဝဝ ခန္႔သည္ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တြင္ ယင္းတို႔၏ သင္ခန္းစာမ်ား ကို လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ သင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ Myanmar Business Executives Group(MBE) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရႊ ေပါကၠံ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရသူ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို အိမ္ရာျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေခ်းေငြ စီမံခ်က္မ်ားတို႔တြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတစ္ဆင့္ ေဒးဒရဲ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္ေရကန္ေခ်ာင္ ေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံု၊ က်ိဳက္လတ္ေဒသမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္တို႔တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပး ခန္း၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ ေရးတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ CVT မွ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာဆီယံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမ်ား သို႔လည္း ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေစလႊတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

CVT  ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းၿပီး၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းဆရာ ဦးညီညီက “ေက်ာင္းၿပီးလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားႀကီးပဲ။ တခ်ိဳ႕ က ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေန တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခား မသြားဘဲ ဒီ ႏိုင္ငံမွာပဲ သူတို႔ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုေက်နပ္တယ္။ သူတို႔ကို အျပစ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ ဟိုမွာလစာ ေတြက ဒီမွာထက္ ပိုေကာင္းေတာ့ လိုအပ္ခ်က္အရ သြားရမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ဆရာတို႔ သင္ေပးလိုက္တဲ့ လူတစ္ ေယာက္၊ ဆရာတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးေႏွာက္တစ္လံုး၊ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခု၊ ဒီမွာ အဆင္သင့္ ရင္းႏွီးၿပီးေတာ့မွ ေတာ္လာ တဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားမွာ အရည္အခ်င္းေတြကို သြားအသံုးျပဳ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူမ်ား ႏိုင္ငံမွာ အေပါင္းျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ အရမ္း ဂုဏ္ယူပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ (Hotel and Gastormy) ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ သင္တန္းသား ၂၂ ဦး တို႔၏ ဟိုတယ္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္၌ အင္းယားလိတ္ ဟိုတယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ပန္စီ ဟိုတယ္မ်ား၏ ေလွ်ာ္ဖြပ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္ခန္းေဆာင္ အိပ္ခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

CVT အေနျဖင့္ ပညာေရးတစ္ပိုင္း တစ္စျဖစ္ေနသည့္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ  E4 Y ဟု ေခၚသည့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာ အႀကိဳသင္တန္းကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ သြားေရာက္သင္ၾကားေပးၿပီး ေက်ာင္း တက္ရန္ လာသည့္ ကေလးငယ္ မ်ားကို ကားခ ကုန္က်စရိတ္ေပး၍ ထမင္းေကြ်းေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း E4 Y သင္တန္းသည္ ၄ႏွစ္ တက္ေရာက္ရေၾကာင္း သိရသည္။ CVT အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာ ဒါန ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက အမွတ္၊ ၄၂ (ၾကက္ေျခနီ ႐ံုး)၊ ၃ လႊာ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း-၃၇၆၉၇၆၊ ဝ၉-၇၃၁၆၆၂ဝ၆၊ ဝ၉-၄၃ဝ၅ဝ၉၂၆ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*