ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ Cisco က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ Cisco Networking  ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းအား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ပဏာမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ ေပၚ တိုးတက္ေနေသာ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT) နယ္ပယ္ တြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ႏိုင္မည့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား တိုးပြားလာေစ ရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမႈ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း USAID မွ Dr. Shah (Administrator) က မတ္ ၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT တြင္ Myanmar Computer Federation မွ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္တိုးတက္  ျဖစ္ထြန္းေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာ အခန္းက႑ အေရးပါပံုကို Dr.Shah က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ “နည္းပညာကို ေကာင္းမြန္အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး တိုးတက္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈကိုဖန္တီး ႏိုင္တယ္။ ICT နည္းပညာေတြ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ရင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း၊ လူထု ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံသားခ်င္း ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ စတာေတြ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

တစ္ဖန္ USAID ႏွင့္ Cisco မွ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး အင္စတီက်ဴ ႏွစ္ခုတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ ဆက္ျခင္း အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း မ်ား၊ ၂၁ ရာစု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားကို တကၠသိုလ္ ၁၅ ခု၏ မဟာဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Cisco အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၅ တြင္ Networking Academics  ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀ဝ၀ဝ တည္ေထာင္ထားၿပီး ICT ပိုင္းဆိုင္ရာ ပို႔ခ် သင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ႏိုင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ICT သင္ၾကား သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းသည့္ စြမ္းရည္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ ေတြးေခၚႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

USAID မွ Dr.Shah (Administrator) သည္ USAID နည္းပညာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မတ္ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႕ထဲတြင္ Cisco, Google, HP, Intel, Microsoft ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၇ ရက္ ခရီးစဥ္ ရန္ကုန္၌ PSI Myanmar Warehouse ႏွင့္ ေန႔လယ္ပိုင္း တြင္ MICT Park တြင္ Myanmar Computer Federation (MCF) တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အထက္ပါ MICT Park ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: indiasion.com

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*