စီးပြားေရးသတင္း — မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ေငြေပးေခ်မႈ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ VISA ကုမၸဏီက ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ကုမၸဏီ၏ ေငြေပးေခ်မႈ ကြန္ရက္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ ျမန္မာဘဏ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Co.operative Bank (CB)၊ Kanbawza (KBZ) ႏွင့္ Myanmar Apex Bank (MAB) တို႔ႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ ဆက္သြယ္ကာ ေငြေပးေခ် ကတ္ျပား မ်ား လက္ခံႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား (Point of Sales-POS) ကို ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

VISA ႏွင့္ ေဒသတြင္းဘဏ္တို႔ အၾကား လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈက ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္ မ်ား၊ လက္လီ စတိုးဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုင္မ်ားစြာတို႔ တြင္ VISA ကတ္ျပားကို လက္ခံလာေစရန္ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ VISA ကုမၸဏီသည္ EMV နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ပထမဆံုး ေသာ ႏုိင္ငံတကာ POS  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ VISA  ေငြေပးေခ်မႈ ကတ္ျပား ကိုုင္ေဆာင္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း VISA ေငြထုတ္၊ ေငြသြင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပး ကတ္ျပားမ်ားကို ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ထားေသာ CB Bank, KBZ ႏွင့္ MAB ဘဏ္တုိ႔၏ POS မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သံုးစြဲႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

VISA ေငြေပးေခ်မႈကတ္ျပားသံုး စြဲျခင္းအားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အေရာင္းလုပ္ငန္း လံုၿခံဳမႈကို ဘဏ္မ်ား က ပိုမိုေပးအပ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ထားသိုရာတြင္လည္း လြယ္ကူရွင္းလင္းေစမည္ျဖစ္ သည္။ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ထားေသာ POS Terminal မ်ားမွာ VISA စနစ္ကို သံုးစြဲထားသည္ျဖစ္၍ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ VISA ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူတို႔အတြက္ အျမင့္ဆံုး လံုၿခံဳမႈ ရရွိေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။ သာ၍က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ကတ္ျပား လက္ခံသံုးစြဲမႈ ကြန္ရက္ႏွင့္ အတူ ေဒသတြင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အီလက္ ထရြန္းနစ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အတြင္းသို႔ ပါဝင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ VISA ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ သန္းႏွစ္ေထာင္တုိ႔၏ ေငြေၾကး အစုအေဝးကိုလည္း ဝင္ေရာက္ သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႔က ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ပင္မေရစီး အတြင္းသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ ရွိ ေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္ တည္းမွာပင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျပဳျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ကုန္သည္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး တုိးခ်ဲ႕ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ASEAN အားကစားပြဲတြင္ လက္လီဆုိင္ေပါင္း တစ္ေထာင္၌ VISA ကတ္ျပားသံုးစြဲ ႏိုင္ေစရန္ VISA ကုမၸဏီက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆယ္သန္းေက်ာ္ မွ်ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ စံခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ World Economic Forum for Asia ႏွင့္ ASEAN အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေနရာကို ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္ခံရယူမည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ပို၍တိုးတက္ မ်ားျပား လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔၏ VISA Country Manager အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ Somboon Krobreeranon က ဗဟိုဘဏ္၏ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္တြင္ CB Bank, KBZ ႏွင့္ MAB တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရး က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားတုိ႔အား အီလက္ထရြန္းနစ္ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး လာႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း ထားမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြား တုိ႔မွာ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြင္း ခရီးသြားသည့္ အခါ ေငြသားေပးေခ်မႈ ထက္ ကတ္ျပားျဖင့္ ေပးေခ်ရျခင္း ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ရန္ ျမန္မာကုန္ သည္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္အတူ ဘဏ္ မ်ားႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

Ref: VISA drives Merchant acceptarce in Myanmar

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*