ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

မိမိ၏ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား စာရင္းကို မွတ္သား၍ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Wunderlist အသံုးခ် ေဆာ့ဝဲလ္ ကို ျမန္မာဘာသာ စကားျဖင့္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဆာ့ဝဲလ္ကို မည္သူမဆို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ Window PC , Max OSX ႏွင့္ IOS, Android တို႔တြင္ လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို မည့္သည့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္မဆို မွတ္သားခဲ့ႏိုင္ၿပီး မိမိအသံုးျပဳေနသည့္  အစ ရွိသည္ တို႔တြင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္မိသည့္အခါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မွတ္သားၿပီ ျဖစ္ေန မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ မွတ္သား ထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝလိုျခင္း၊ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို မွ်ေဝလိုျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ အထက္ အရာရွိထံသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား တင္ျပရာတြင္ လည္း ယင္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ မိသားစုေရးရာ ကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား အတြက္ လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Wunderlist ကို အသံုးျပဳလိုပါက https:www.wunderlist.com သို႔ ဝင္ေရာက္၍ အခမဲ့ ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

 

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*